Definisjon av folkehelse

". . . samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme folkehelsen. I dette ligger nødvendigheten av å styrke verdier som gir det enkelte individ og grupper muligheter for ansvar, delaktighet, solidaritet, mestring og kontroll over eget liv og situasjon".

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen skal hjelpe og støtte personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk. Frisklivssentralen i Tromsø er et kommunalt kompetansesenter for endring av levevaner innen fysisk aktivitet, kosthold og tobakk.

Kontaktinformasjon
Fysioterapeut Anders Mikkola Ärnström
Telefon: 948 00 725/ 77 75 79 00
E-post: frisklivssentralen@tromso.kommune.no

Seniorportalene

Seniorportalene har samlet nyttig informasjon for seniorer under «paraplyen» Seniorportalene.no med følgende underportaler som gir svar på viktige spørsmål som:
 
SeniorBoPortalen.no - Hvilke bomuligheter finnes for meg?   
FrittBrukervalgPortalen.no - Hvem kan hjelpe meg i hjemmet?
ErnæringsPortalen.no – Hva er riktig mat for meg? 
SeniorAktiviteter.no - Hvilke aktiviteter finnes for meg i mitt nærområde?

Aktiv på dagtid

Aktiv på dagtid (ApD) er et allsidig og variert aktivitetstilbud i regi av Troms Idrettskrets – også tilpasset mennesker med ulike fysiske og psykiske utfordringer. Alle fra 18 til 67 år, bosatt i Tromsø, som er helt eller delvis utenfor arbeidslivet og som mottar en trygdeytelse kan delta. Registreringsskjema og giro fås ved å kontakte ApD eller Servicetorget i Rådhuset. Prisen er kr 250,- per kalenderår. 

Kontakt oss
ApD treffes i 1. etasje i Fløyahallen man/ons/fre kl 1000-1300
Telefon: 400 06 792
E-post: apdtromso@idrettsforbundet.no

Mere informasjon finnes på sida Aktiv på dagtid

Ny turportal

GodTur.no er en turportal tilrettelagt av Statsskog der både samarbeidsparter og folk flest kan legge inn turbeskjrivelser til glede for alle som vil ut på tur. Gode kart kan skrives ut gratis med valgt temainformasjon.

Eksempler på folkehelsearbeid i Tromsø kommune
For barn
For ungdom
For særlige grupper
For eldre
For hele befolkningen

Fysisk aktivtet i forebygging og behandling

Helsedirektoratet har i samarbeid med det svenske Folkhälsoinstitutet laget aktivitetshåndboken for bruk av fysisk aktivitet i forebygging og behandling. Aktivitetshåndboken skal være en praktisk håndbok for bruk av fysisk aktivitet i forebygging, behandling og habilitering/rehabilitering. Den fokuserer også på hvordan man fremmer atferdsendring; i konsultasjonen og mer generelt. Målgruppen er primært helsepersonell.

Utfordringer

Tromsø kommune har imidlertid også noen utfordringer når det gjelder folkehelsearbeid. Her kan kort nevnes at kommunen mangler et system for ulykkesforebygging (Trygge lokalsamfunn). Det er videre en utfordring å oppnå tilstrekkelig god tilrettelegging for fysisk aktivitet (få gang- og sykkelstier, samt relativt dårlig tilgjengelighet for bevegelseshemmede utendørs). Kommunen har mye svevestøv i luften. Kommunens holdning til begrensning av tobakksbruk er mindre kjent. Det stilles også et spørsmål ved om kommunen kjenner godt nok til ernæringsstatus blant skolebarn, funksjonshemmede og blant eldre (både i institusjon og hjemme). Kommunen har for store forekomster av radon i enkelte boligfelt. Når det gjelder forekomst av miljøgifter, har helsetjenesten ennå ikke en god oversikt over dette feltet.