Person som tilfredsstiller spesifikke krav til kompetanse og erfaring innenfor gitte fagfelt. Faglig leder har ansvar for opplæringen for en eller flere lærlinger ved ett tjenestested, og for ett lærefag - og at opplæringen skjer etter gjeldende lover og fastsatte læreplaner. Faglig leders kvalifikasjoner må godkjennes av fylkeskommunen/ Fagopplæringsstyret

Faglig leders oppgaver og ansvar

 • Ansvar for opplæringen på lærestedet ligger hos faglig leder.
 • Faglig leder utpekes av lærestedets ledelse.
 • J.fr. forøvrig avtaler og forskrifter om godkjenning av lærebedrifter og  lærekontrakten.
 • Opplæring/ veiledning skal gis innen det fagområdet faglig leder har fått delegert ansvar for.
 • Faglig leder kan delegere arbeidsoppgaver i hht. kravene i fagplanen og hvor dette er hensiktsmessig.

Tilrettelegging

 • Informere personalet om lærlingeordningen
 • Bidra til en avklaring om lærlingens rolle, både i forhold til personalet og brukere.
 • Gi lærlingen informasjon om bedriftens organisasjon, virksomhetsområde og oppgaver.
 • Presentere bedriftens ledelse, medarbeidere og tillitsvalgte.
 • Oppnevne instruktør(er) og delegere veiledningsoppgaver til instruktør(er).
 • Lage plan for opplæringen i samarbeid med instruktør(er)
 • Tilrettelegge slik at lærlingen får en naturlig progresjon i oppgaver og ansvar og ta disse planene inn i avdelingens/ tjenestens planer.
 • Medvirke i tilrettelegging ved overføring til neste tjenestested.
 • Samarbeide i forberedelsesarbeid for avvikling av fagprøven.

Oppfølging

 • Være godt orientert om læreplanen og de opplegg lærlingeordningen skal gjennomføre.
 • Føre jevnlig tilsyn med at lærlingen får forsvarlig opplæring i forhold til læreplanen.
 • Være disponibel for lærlingen om spørsmål og opplysninger generelt.
 • Påse at opplæringsboka følges, samt gjennomgå og attestere denne underveis.
 • Gi skriftlige og muntlige kommentarer til oppgaver/ opplegg.
 • Ha nødvendig kontakt med opplæringskontoret og rapportere om evt. endringer.

Veiledning

Ha systematisk og jevnlig veiledning med lærlingen etter vanlige veiledningsprinsipper og foreta nødvendige korrigeringer og justeringer underveis.

Vurdering

 • Ansvar for vurdering underveis for å sikre at læreplanens mål oppnås best mulig.
 • Ansvar for sluttvurdering av lærlingens nivå etter endt modul.