Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Forbedringsprogrammet i Tromsø kommune

Tromsø kommune har etablert et forbedringsprogram som skal styrke og prioritere pågående og planlagte utviklingsprosjekter. Målet er å gjøre kommunen bedre rustet til å utvikle nye tiltak og tjenester for innbyggerne.
 
Vi jobber hver dag for å bli bedre. Kommunens ønske, er å gi et stadig bedre tilbud til innbyggerne – og imøtekomme krav og forventninger på en bedre måte. Slik kan kommunen arbeide «Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø». 
 
«Forbedringsprogrammet» er kommunens aller viktigste satsingsområde for å oppfylle kravene om kostnadsreduksjon og økonomisk bærekraft.   


Forbedring .jpg


Programmet omfatter hele organisasjonen, og skal legge til rette for innovasjon, effektivitet, kvalitet og omstilling. Felles for alle tiltakene i programmet, er at vi i tiden som kommer, skal utvikle våre ressurser der det er aller mest nødvendig. Dette betyr at kommunen skal forenkle arbeidsflyt, forenkle prosesser i arbeidet og ikke minst standardisere arbeidsmåter, for å kunne heve kvaliteten på kommunens tjenester.


Dette skal vi klare ved å etablere nye arbeidsmåter og ved å ta i bruk nye verktøy. Det aller viktigste verktøyet er fornøyde medarbeidere og tillitsvalgte som tar ansvar, og ledere som er til stede og som ser sine medarbeidere. For å lykkes, må vi tørre å prøve og tørre å feile. 

Med bakgrunn i kommunens kjerneverdier; respekt, åpenhet, mot, anerkjennelse og tillit, legger «Forbedringsprogrammet» til rette for involvering i prosesser og i planarbeid. For at endringer skal føre til utvikling, ønsker derfor vi i Tromsø kommune at du er engasjert – som innbygger, bruker, pårørende, politiker, ansatt, eller som aktør i samfunns- eller næringsliv.
 
Vil du vite mer om «Forbedringsprogrammet»?
Ta gjerne kontakt med prosjektleder, André Løvik.
 

Kontaktinformasjon
andre.lovik@tromso.kommune.no
Telefon: 915 22 728
 
Tromsø kommune deler «Forbedringsprogrammet» inn i tre kategorier: 
 • Digitaliseringsstrategi 2017-2020
 • Utviklingsprogrammet helse og omsorg 2017-2018
 • Øvrige prosjekter

1. Digitaliseringsstrategi 2017-2020 skal tilrettelegge for helhetlige og sammenhengende digitale tjenester i Tromsø kommune. Målet er å øke produktiviteten og kvaliteten i både privat og offentlig sektor.

2. Utviklingsprogrammet i helse og omsorg 2017-2018 er et omfattende program for å redusere ressursbruken i sektoren. Det er også et uttalt mål om å bedre tjenester innen helse og omsorg. 

3. Øvrige prosjekt har som mål å forenkle, standardisere og effektivisere kommuneorganisasjonen.
 
I fanene nedenfor kan du lese om hver av prosjektene, i alfabetisk rekkefølge. Siden er under utarbeidelse. 

Bemanningskontor – oppfølgingstjenesten

7. juni 2018 ble Bemanningskontoret offisielt åpnet i Stakkevollveien. Grunntanken bak etableringen er heltidskultur og kvalitetsforbedring – med mål om å få mer stabilitet og mindre sykefravær i tjenesten ved å ansette flere i fast jobb. 
 
Vil du vite mer om Bemanningskontoret?
Ta gjerne kontakt med prosjektleder, Trine Helberg.
 
Kontaktinformasjon
 

Budsjettmodell – sykehjem

Målet med budsjettmodellen ved seksjon for sykehjem, er å sikre et godt grunnlag for økonomistyring, redusere risiko for budsjettoverskridelser, og sette enhetene i stand til å identifisere avvik og treffe nødvendige tiltak.

I samarbeid har lederne i sykehjem, tillitsvalgte og vernetjenesten vært involvert i arbeidet og kommet med viktige grunnlagsdata og informasjon i utviklingen av modellen. Modellen er lagt til grunn for budsjetteringen i 2018, og videreføres til 2019. I tillegg utvides den til andre enheter med rammefinansiering i 2019.

Vil du vite mer om budsjettmodell – sykehjem?
Ta gjerne kontakt med fagleder, Asle Tjeldflåt.

Kontaktinformasjon
asle.tjeldflat@tromso.kommune.no
Telefon: 412 08 260

Budsjettmodell – hjemmetjenesten og oppfølgingstjenesten

En ny budsjettmodell skal bidra til bedre styring, mer effektiv tjenesteproduksjon og kostnadskontroll i helse- og omsorgstjenesten i Tromsø kommune.

Enheter som leverer timebaserte tjenester innenfor helse- og omsorgssektoren, mottar midler etter tildelte timer fra Tildelingskontoret for omsorgstjenester.

Det er et uttalt ønske om en mer rettferdig og objektiv budsjettfordelingsmodell, og at endringer i timetildelingen og tjenesten fanges opp og korrigeres raskt nok. Modellen skal bidra til at det blir bedre samsvar mellom vedtak, timefordeling og utførte tjenester.

Vil du vite mer om budsjettmodell – timefinansiering?
Ta gjerne kontakt med fagleder, Kai- Morten Pedersen.

Kontaktinformasjon
Kai-Morten.Pedersen@tromso.kommune.no
Telefon: 941 32 599 

Digitalisering av arbeidslister – hjemmetjenesten

Digitalisering av arbeidslister handler om å gi arbeidstakere i Tromsø kommune enklere arbeidsprosesser i hverdagen, og at innbyggere i kommunen skal få flere digitale tjenester. 
 
Ett eksempel på dette er at Tromsø kommune skal kunne tilby digitale innbyggertjenester via helsenorge.no. Et annet vesentlig poeng, er at informasjonssikkerhet og personvern blir ivaretatt på en sikrere måte ved at manuelle lister forsvinner og erstattes digitalt.
 
Vil du vite mer om digitale arbeidslister?
Ta gjerne kontakt med fagleder, Magnar Solbakken.

Kontaktinformasjon
Magnar.Solbakken@tromso.kommune.no
Telefon: 917 17 956
 

Dokumentasjonsprosjektet – helse og omsorg

Dokumentasjonsprosjektet skal sikre at korrekt og nødvendig dokumentasjon havner på rett sted i det elektroniske dokumentasjonssystemet. Dokumentasjon av helsehjelp er avgjørende for å kunne planlegge driften og sikre god kvalitet på tjenesten. 
 
Målet er å sikre god dokumentasjon for de som skal planlegge en tjeneste, og de som skal gjennomføre tjenesten. Gjennom organisering av dokumentasjon i tematiske handlingslaner (ernæring eller legemiddelhåndtering), skal relevant dokumentasjon bli lettere tilgjengelig. Dette vil øke kvaliteten i tjenesten, spesielt når en tjenestemottaker har blitt flyttet fra eksempelvis hjemmetjenesten til sykehus eller korttidsplass.
 
Vil du vite mer om dokumentasjon?
Ta gjerne kontakt med avdelingsdirektør, Trond Brattland. 

Kontaktinformasjon
trond.brattland@tromso.kommune.no
Telefon: 992 35 534

eByggeSak

Prosjektet «eByggeSak» skal gjøre byggesaksbehandlingen enklere og mer effektiv. De største gevinstene er angivelig tidsbesparelser, men også økt kvalitet og tilfredshet. Hensikten er å effektivisere behandlingen av bygge- og delesaker, og bidra til et kvalitetsløft for både ansatte og innbyggere.
 
Vil du vite mer om eByggeSak?
Ta gjerne kontakt med fagleder, John Alfred Nilsen. 

Kontaktinformasjon
John.Alfred.Nilsen@tromso.kommune.no
Telefon: 957 61 060
 

Forskning- og utviklingsavdeling (FOU) – helse og omsorg

Etableringen av en FOU- avdeling, skal innbefatte både forskning og fagutvikling, og blant annet ha ansvar for kompetanseutvikling og organisering av fagnettverk på tvers av seksjoner. Avdelingen skal inngå som en del av avdelingsdirektørens stab. 

Dette innebærer en tydeliggjøring av sentrale stab- og støttefunksjoner som skal understøtte en framtidsrettet utvikling, og løfte fram nye ideer og løsninger i organisasjonen. Funksjonene skal også bidra til å ivareta kvalitet- og internkontroll, samt skape samhandlende kulturer på tvers av seksjoner og enheter.
 
Vil du vite mer om etableringen av forskning- og utviklingsavdelingen?
Ta gjerne kontakt med fagleder, Edel Pedersen. 
 
Kontaktinformasjon
edel.pedersen@tromso.kommune.no
Telefon: 480 64 546

Fullelektronisk sak- og arkiv

Tromsø kommune skal utarbeide en sak- og arkivløsning basert på nasjonale standarder. Målet er å effektivisere saksbehandling, dokumentfangst, journalføring og arkivering i kommunen. 

Etableringen av det nye systemet, betyr også at bruken av ESA opphører i Tromsø kommune.

Det nye sak- og arkivsystem skal effektivisere arbeidet og minimere bruken av papir. Saksbehandlere skal bruke mindre tid på å skrive ut brev, kopiere og sende ut papir. Enhetene får dermed mindre papirer som skal arkiveres, og det går med mindre tid til vedlikehold av papirarkiv. Det går også med mindre tid på å legge papir til arkivering og mindre tid på å sende og motta post. I tillegg sparer kommunen på porto, papir og kopieringskostnader. Behov for lagringsplass til papirarkiv blir også redusert.

Vil du vite mer om etableringen av fullelektronisk sak- og arkiv?
Ta gjerne kontakt med prosjektleder, Kurt Frantzen. 

Kontaktinformasjon
kurt.frantzen@tromso.kommune.no
Telefon: 995 35 865

Funksjonsbeskrivelser – helse og omsorg

Prosjektet handler om å sikre at utvalgte stillinger i tjenesten har en funksjonsbeskrivelse som både angir arbeidsoppgaver og kompetansekrav.

Eksempel på stillinger som har fått funksjonsbeskrivelse er enhetsleder, avdelingsleder, fag- og kvalitetskoordinator og personalkonsulent. 

Med dette prosjektet skal kommunen sikre en tydeligere rolleforståelse hos de aktuelle ansatte. I tillegg skal funksjonsbeskrivelse danne grunnlag for formuleringer i stillingsannonser, og dermed bidra til tydeligere rekrutteringsprosess. Funksjonsbeskrivelsene er utarbeidet og implementer. 

Vil du vite mer om funksjonsbeskrivelser?
Ta gjerne kontakt med avdelingsdirektør, Trond Brattland. 
 
Kontaktinformasjon
trond.brattland@tromso.kommune.no
Telefon: 992 35 534

Handlingsplan – HMS

Utarbeidelse av en HMS-plan for avdelingen skal sikre at internkontrollkravet innen HMS oppfylles. I tillegg skal planen bidra til at avdelingen kan jobbe samlet og strukturert. Målet er å sette inn helsefremmende titak, slik at sykefraværet blir lavere enn i dag. 
 
Vil du vite mer om handlingsplan – HMS?
Ta gjerne kontakt med avdelingsdirektør, Trond Brattland. 
 
Kontaktinformasjon
trond.brattland@tromso.kommune.no
Telefon: 992 35 534

Heltidskultur – helse og omsorg

Å utvikle en heltidskultur handler om å sikre flere hele stillinger.

Kommunestyret vedtok den 25. mai 2016 at Tromsø kommune skal jobbe for en heltidskultur hvor følgende ble vedtatt:
 • Tromsø kommune skal jobbe for en heltidskultur gjennom reduksjon av deltidsstillinger. 
 • Heltidskultur innarbeides i arbeidsgiverpolitiske dokument. 
 • Foreslåtte tiltak i prosjektplan for heltidskultur anbefales innført. 
Om heltidskultur 
Tromsø kommune har arbeidstidsordninger i helse- og omsorgtjenesten som innebærer stor bruk av deltidsstillinger. Forskning viser at en høy andel deltidsstillinger og bruk av vikarer svekker tjenestekvaliteten, gir ineffektiv drift og bidrar til uverdige ansettelsesforhold, som igjen har negativ innvirkning på rekruttering til tjenesten. Dette fører til sårbarhet og større sjanse for svikt i kvalitetssikringen.
 
Tromsø kommune har gjennom prosjektet «Heltidskultur» jobbet aktivt med å imøtekomme disse utfordringene. Hittil har arbeidet vært gjennomført som et utviklingsarbeid og endringsarbeid – tilknyttet holdninger og kultur om etablerte arbeidstidsordninger. Det betyr at arbeidet med heltidskultur har overlappet med allerede pågående arbeid og prosjekter i tjenesten.

Hovedmålet for prosjektet har vært å forankre en heltidskultur i helse- og omsorgstjenesten. Dette skal bidra til å realisere potensielle gevinster som fremmer effektiv ressursbruk av arbeidsressurser. Det er også et mål å fremme arbeidsmiljø og kvalitetssikring av tjenesten.
 
For å nå disse målene har prosjektet følgende delmål:

1. Gjennomsnittlig stillingsprosent på 81 prosent (ansatte i fast stilling).  
2. Ikke lyse ut stillinger under 50 prosent, unntaket er «student- rekrutteringsstillinger». 
3. Alle enheter skal ha definerte mål og tiltak for heltidskultur i sin virksomhetsplan. 
4. Minimum vaktlengde på 6 timer for ansatte i fast stilling. 
 
Vandrevakter
I arbeidet med å etabelere en helhetskultur, er det et mål å ansette vikarer/vandrevakter i heltigsstillinger over 84 prosent. Vandrevakter er fast ansatt personell, fortrinnsvis med helsefaglig utdanning. Disse arbeidstakerne har faste arbeidstider (turnus), men ikke faste arbeidsoppgaver eller arbeidssted. En vandrevakt settes inn i stedet for annen arbeidstaker ved fravær. Denne løsningen gjør det mulig for kommunen å tilby heltidsstilling til deltidsansatte, samtidig kan kompetanse brukes på tvers av enhetene/avdelingene. Vandrevakter vil angivelig også føre til reduksjon i bruk av overtid.  

Bemanningskontoret har i dag ansatt 35 vandrevakter. Når alle disse er ferdig med opplæringen, skal ringvirkningene av dette evalueres. 

Hva skjer framover? 

Arbeidet med heltidskultur videreføres i kommunen som en viktig satsning fremover. Prosjektet har fått nasjonal oppmerksom, og er omtalt i regjeringens kvalitetsplan «Leve hele livet» som et innovativt prosjekt. 

Vil du vite mer om heltidskultur?
Ta gjerne kontakt med seksjonsleder, Margrethe Kristiansen. 

Kontaktinformasjon
margrethe.kristiansen@tromso.kommune.no
Telefon: 472 34 306

Helsevakt, legevakt og responssenter

26. april 2017 ble det besluttet å organisere legevakten, overgrepsmottaket og reponssenteret i Helsevakta. Helsevakta skal samles i nytt bygg i Breivika, i Helsehuset. Det er vedtatt å opprette et kommunalt responssenter for digitale trygghetsalarmer som en del av dagens legevaktsentral. 

Vil du vite mer om helsevakt, legevakt og responssenter?
Ta gjerne kontakt med avdelingsdirektør, Trond Brattland. 

Kontaktinformasjon
trond.brattland@tromso.kommune.no
Telefon: 992 35 534

Ledelsesinformasjonssystem

Det utarbeides et ledelsesinformasjonssystem der ledere kan finne nøkkeldata for egen drift i sanntid på en enkel måte. 

For å kunne lede sin virksomhet, er lederne avhengig av god kunnskap om status på økonomi, HMS/personal/kvalitet. Ved å lage et system, som henter ut disse dataene automatisk og framstiller dem på en forståelig måte, kan lederne lettere styre sin virksomhet.
 
Vil du vite mer om ledelsesinformasjonssytem?
Ta gjerne kontakt med avdelingsdirektør, Trond Brattland. 
 
Kontaktinformasjon
trond.brattland@tromso.kommune.no
Telefon: 992 35 534

Nettprosjektet

Nettprosjektet skal fornye kommunens nettsted. Det nye nettstedet skal være brukervennlig og tilgjengelig for alle.

Prosjektgruppen skal tilpasse nettstedet for innbyggerne og andre som bruker det. Det betyr at sidestrukturen skal gjenspeile tjenestene som Tromsø kommune leverer, at innholdet skal skrives slik at alle kan forstå og at alt som presenteres skal være tilgjengelig for alle (universelt utformet). 
 
Vil du vite mer om nettprosjektet?
Ta gjerne kontakt med prosjektleder, Maria Meidell. 
 
Kontaktinformasjon
Maria.Meidell@tromso.kommune.no
Telefon: 930 83 350

Next

Prosjektet NEXT skal etablere IT fra bunnen av i Tromsø Kommune. Dette innebærer opprettelse av et nytt driftsmiljø, der både produksjon av tjenester for ansatte og innbyggere skal være igangsatt fra og med 1. januar 2019.

NEXT er også opptatt av automatisering av løsninger som henvender seg til ansatte. Dette gjelder både selvhjelpsløsninger og bedre løsninger for dialog med IT.
Hovedmålet er å sette brukeren i sentrum, og strebe etter å levere support i toppklassen. 

Vil du vite mer om NEXT?

Ta gjerne kontakt med prosjektleder, Kent Heide. 

Kontaktinformasjon
kent.heide@tromso.kommune.no
Telefon: 923 04 056

Omorganisering – helsetjenesten

26. april 2017 ble det besluttet å etablere en ny organisasjonsstruktur i seksjon for behandling og rehabilitering. Seksjonen skal bestå av tre enheter; Helsehuset, Helsevakta og Helsetjenester.

Det arbeides nå med endelig organisering og implementering av Helsevakta og helsetjenester, avdelingsfordelinger og støttefunksjoner. Etablering av ny organisering av seksjonen skal legge til rette for at de overordnete mål for helse- og omsorgstjenesten i Tromsø kommune innfris.
 
Vil du vite mer om omorganisering – helsetjenesten?
Ta gjerne kontakt med seksjonsleder, Kirsti Moslett Thunberg. 
 
Kontaktinformasjon
kirsti.moslett.thunberg@tromso.kommune.no
Telefon: 977 84 940

Omorganisering – hjemmetjenesten

Omorganisering i hjemmetjenesten handler om å etablere og organisere det som skal utgjøre fremtidens seksjon for hjemmetjenester.  

Formålet med prosjektet er å etablere en bærekraftig seksjon som tar høyde for kommende eldrebølger. Det er også et mål at tilhørende enheter og avdelinger skal være av passende, bærekraftige størrelser. 

Vil du vite mer om omorganisering i hjemmetjenesten?

Ta gjerne kontakt med seksjonsleder, Annie Skoglund. 

Kontaktinformasjon
Annie.Skoglund@tromso.kommune.no
Telefon: 971 73 458

Omorganisering – oppfølgingstjenesten

I utredningsrapporten  «Organisasjonsplan for helse- og omsorg» er det foreslått ny organisasjonsstruktur etter innføring av seksjonsnivå. Ny organisering skal bidra til organisasjonsklarhet, gjennom tydelig ledelse, formaliserte kommunikasjons- og beslutningslinjer, klart definerte oppgaver og delegert ansvar og myndighet. Rapporten anbefaler norm for enhetsstørrelse til 100- 120 årsverk (5-7 avdelinger) og avdelingsstørrelse på omlag 20 årsverk. 

Vil du vite mer om omorganisering – oppfølgingstjenesten?

Ta gjerne kontakt med prosjektleder, Trine Helberg. 

Kontaktinformasjon
trine.helberg@tromso.kommune.no
Telefon: 906 47 630

Pedagogisk- psykologisk tjeneste

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ønsker å gi et enda bedre tilbud til barn og unge i Tromsø kommune. Det overordnede målet er riktige tiltak så raskt som mulig, god spesialundervisning og tilpasset opplæring, og inkludering av alle barn og unge i Tromsø kommune. 

Vil du vite mer om pedagogisk-psykologisk tjeneste?

Ta gjerne kontakt med enhetsleder, Rolf Øistein Barman-Jenssen. 

Kontaktinformasjon
rolf.oistein.barman-jenssen@tromso.kommune.no
Telefon: 915 71 493

Personal og lønnsfunksjoner

Nye webmoduler, levert av Visma Enterprise HRM, skal effektivisere saksbehandlingen innenfor lønn og personal i Tromsø kommune.

Det er kjøpt inn tre webmoduler som skal tilrettelegge for en mer effektiv saksbehandling. Webmodulene er knyttet til personalmeldinger, ferie og timelønn. Det overordnete målet er at saksbehandlere skal bruke mindre tid på de ulike arbeidsprosessene.

Vil du vite mer om personal og lønnsfunksjoner?

Ta gjerne kontakt med prosjektleder, Kristin Lykseth. 

Kontaktinformasjon
kristin.lykseth@tromso.kommune.no
Telefon: 900 32 040

Prosessforbedringsteam

Prosessforbedringsteamet skal bidra til å etablere en forbedringskultur basert på tillit, der alle avdelinger, staber og enheter er aktive i kontinuerlig forbedringsarbeid. Prosessforbedring er systematisk og strukturert arbeid med å forbedre kommunens tjenester, i samråd med innbyggerne og i samarbeid med tillitsvalgte og medarbeidere. Gruppens erfaringer viser at når mennesker med ulike ansvarsområder møtes, gir det viktig innsikt og forståelse av helheten og innbyggerens opplevelser.

Vil du vite mer om prosessforbedringsteam?

Ta gjerne kontakt med prosjektleder, Guri Homb.  

Kontaktinformasjon
Guri.Homb.Hansen@tromso.kommune.no
Telefon: 958 29 797
 

Responssenterløsning

Responssenterløsning er et implementeringsprosjekt som består av to parallelle prosesser:  

1. Anskaffelse av ny teknisk løsning for mottak av alarmer fra trygghetsskapende teknologi – innovativ anskaffelse i samarbeid med Værnesregionen og Kongsbergregionen.  

2. Organisering av et bemannet responssenter for mottak av alarmer fra trygghetsskapende teknologi. Responssenteret organiseres med eget dedikert personal/vaktlag som skal være i drift året rundt.

Vil du vite mer om responssenterløsning?

Ta gjerne kontakt med fagleder, Ingebjørg Riise.  

Kontaktinformasjon
ingebjorg.riise@tromso.kommune.no
Telefon: 995 20 016

Robotisering (Robotic Process Automation)

Prosjektet Robotic Process Automation (RPA) handler om å benytte spesialisert programvare for automatisk å kunne utføre forretningsprosesser. I dag består slike prosesser av tidkrevende manuelle operasjoner.

Pilot-prosessen som er pågående i RPA- prosjektet, handler i dag om automatisering av egenmeldinger, og gjennomføres i tett samarbeid med leverandøren av programvaren som benyttes. Hovedmålet er å automatisere rutineoppgaver, og dermed legge til rette for økt effektivitet og kvalitet, slik at vi kan levere bedre tjenester til innbyggere og bedrifter i Tromsø kommune. 

Vil du vite mer om robotisering?

Ta gjerne kontakt med prsojektleder, John Alfred Nilsen.  

Kontaktinformasjon
john.alfred.nilsen@tromso.kommune.no
Telefon: 957 61 060

Ressursbaser – oppfølgingstjenesten og hjemmetjenesten

Prosjektet har stilt spørsmål om turnusplanleggingen kan profesjonaliseres dersom man har dedikert personell til disse oppgavene. En tverrfaglig sammensatt arbeidsgruppe, har utredet og framstilt ulike modeller for framtidig organisering. 

Riktig turnusplanlegging er et budsjettverktøy og en viktig forutsetning for god økonomisk drift. Turnusplanene har innvirkning på arbeidsmiljøet, blant annet ved å skape en jevn fordeling av vaktene, og ved å ta hensyn til ønskene til dem som skal følge planen. Turnusplan er også et virkemiddel for å sikre at brukernes behov blir tilfredsstilt. 

Vil du vite mer om ressursbaser – oppfølgingstjenesten og hjemmetjenesten?

Ta gjerne kontakt med prsojektleder, Per Harald Korsmo.   

Kontaktinformasjon
per.harald.korsmo@tromso.kommune.no
Telefon: 468 08 439
 

Smart city Tromsø

«Smart city Tromsø» handler om å gjøre byområder mer effektive, mer miljøvennlig og mer sosialt inkluderende. Konseptet satser på teknologiske, sosiale og samfunnsmessige innovasjoner.

Formålet er å kunne tilby innbyggerne og bysamfunnet bedre og mer individuelt tilpassede tjenester. Prosjektet ønsker også å kunne stimulere til samspill og medvirkning på en bærekraftig måte – miljømessig og økonomisk. 


Vil du vite mer om Smart city Tromsø?
Ta gjerne kontakt med by- og samferdselsplanlegger, Carl Henrik Deiting.

Kontaktinformasjon
Carl.Henrik.Deiting@tromso.kommune.no
Telefon: 900 97 386

Strategisk innkjøp

Tromsø kommune gjør innkjøp for over to milliarder kroner årlig. Med delprosjektet «Strategisk innkjøp» er målet å forbedre og effektivisere innkjøpsfunksjonen. 

«Strategisk innkjøp» innebærer etablering av standardiserte og systematiske innkjøpsprosesser. Som et ledd i innføringen skal innkjøpsfunksjonen sentraliseres. Det innebærer å opprette en sentral seksjon med fagansvar for alle anskaffelser, der all innkjøpsfaglig kompetanse samles. Seksjonen skal innføre standardisering, forenkling, kontroll og kvalitet i hele innkjøpsprosessen.

Vil du vite mer om strategisk innkjøp?

Ta gjerne kontakt med prsojektleder, Susanne Arntzen Langnes.   

Kontaktinformasjon
susanne.arntzen.langnes@tromso.kommune.no
Telefon: 452 64 585

Tillitsreformen

Tillitsreformen er en operasjonalisering av en revidert styringsform innenfor rammen av mål- og resultatstyring. Den har som mål å øke kvalitet og spare kostnader i komplekse organisasjoner.

For Tromsø kommune skaper tillitsreformen disse ringvirkningene: 
 • Mer ansvar til ledere og tjenesteutøver.
 • Økt økonomisk autonomi – med utvidet budsjettansvar. 
 • Endringer i spilleregler for rapportering, fjerne unødvendige målinger og mer fokus på kjerneoppgaver.
 • Forenkling av regler og prosedyrer, og vektlegging av faglig handlingsrom. 
 • Et skille mellom ansvar for aktivitet og effektivitet i driften.
Vil du vite mer om tillitsreformen?
Ta gjerne kontakt med avdelingsdirektør, Trond Brattland. 
 
Kontaktinformasjon
trond.brattland@tromso.kommune.no
Telefon: 992 35 534

Velferdsteknologi for hjemmeboende

Prosjektet «Velferdsteknologi for hjemmeboende» skal inkludere velferdsteknologi og IKT som virkemidler i helse- og omsorgstjenestene i Tromsø kommune. 

Visjonen med programmet er at velferdsteknologi skal bidra til å:

 • gi brukerne økt livskvalitet og egenmestring

 • fremme sosial trygghet og bidra til at den enkelte får mulighet til å bo lengst mulig i eget hjem

 • frigjøre ressurser til direkte tjenesteyting


Vil du vite mer om velferdsteknologi for hjemmeboende?
Ta gjerne kontakt med fagleder, Ingebjørg Riise. 

Kontaktinformasjon
ingebjorg.riise@tromso.kommune.no
Telefon: 995 20 016

 

Velferdsteknologi i helsebygg

I februar 2016 underskrev seksjon for IT en 4-års rammeavtale med Atea på Sensio pasientvarsling, og i løpet av de neste to årene skal Sensio pasientvarsling være kommunens plattform for velferdsteknologi i helsebygg.

Pasientvarsling handler om etableringen av velferdsteknologi i helse- og omsorgsbygg i Tromsø kommune. Et slikt varslingssystem er grunnpilaren i bruk av velferdsteknologi, og skal bidra til god kvalitativ omsorg og muligheter for rasjonell drift. Ved innføring av dette systemet, ser prosjektgruppen mulighet for bedre kvalitet i tjenester, bedre utnyttelse av ressurser, økt mestring for brukere og trygghet for brukere og pårørende.

Vil du vite mer om velferdsteknologi i helsebygg?
Ta gjerne kontakt med prosjektleder, Vidar Størkersen. 

Kontaktinformasjon
vidar.storkersen@tromso.kommune.no
Telefon: 916 95 191

Økonomisk rapport 1 og 2

Det har blitt etablert en arbeidsgruppe som har som mål å utarbeide nye, forenklede rutiner for økonomi, rapportering, og oppfølgingsarbeidet i Tromsø kommune. 

Målet er at arbeidet innenfor disse områdene skal utføres på en mer effektiv og koordinert måte enn tidligere. 
 
Vil du vite mer om økonomisk rapport?
Ta gjerne kontakt med stabssjef, Oddgeir Albertsen. 
 
Kontaktinformasjon
oddgeir.albertsen@tromso.kommune.no
Telefon: 958 00 890

Les også:

Skriv ut Skriv ut |
Del denne side: