Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Edvard Kristiansen

Forebyggende helsetjenester

Forebyggende helsetjenester yter tjenester til gravide, barn og unge mellom 0-20 år og deres foresatte innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

I tillegg har enheten ansvar for helsestasjon for ungdom på Tvibit, Tromsø Vaksinasjonskontor og Familiens hus med to åpne barnehager. Helsestasjonene er sertifisert som "ammekyndige helsestasjoner".

Kontakt oss

Telefon: 77 79 00 00
Telefaks: 77 79 00 01

Besøksadresse: Rådhuset, Rådhusgata 2
Postadresse: Forebyggende helsetjenester, Rådhuset, Rådhusgata 2, Postboks 6900, 9299 Tromsø

Ansatte


Enhetsleder: Britt Margareth Simonsen
Telefon: 916 26 976

Hva tilbyr vi?

I tillegg tilbyr vi tilpassede kurs for deg som er førstegangsforeldre.

HPV-vaksine

Alle kvinner født 1991 og senere får tilbud om gratis HPV-vaksine. Tromsø kommune oppfordrer alle i målgruppen til å benytte seg av vaksinen. Oppstart av vaksinering skjer i januar 2018. 

Infeksjon med humant papillomavirus (HPV) er svært vanlig blant personer som er seksuelt aktive. Kvinner som får en vedvarende HPV-infeksjon kan på sikt utvikle livmorhalskreft. Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65-100 dør av sykdommen.

HPV-vaksine kan gi beskyttelse også hos de som har debutert seksuelt. Derfor anbefales HPV-vaksine til alle unge kvinner som ikke tidligere er vaksinert.

Bestille time
Du kan bestille time med å sende en epost til hpv@tromso.kommune.no eller ved å ringe et av numrene under. Oppgi telefonnummer og fødselsdato ved første kontakt. Vaksineringen gjøres på Sentrum hesestasjon, Killengreensgate 7-11. 

Telefon
404 36 453
913 25 053
915 84 163
915 82 701
489 97 732

Du kan ringe hver dag mellom 10.00 - 11.30 for å avtale en time som passer deg. Vaksinasjoner vil foregå på torsdager.

HPV-vaksine har siden 2009 vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet for jenter i 7. klasse. Dette programmet fortsetter som før.

Mer informasjon om HPV-vaksinering finner du hos Folkehelseinstituttet.

Kurstilbud - Bryt voldsarven

Vil du gjøre en jobb for å bli en tryggere forelder? Da kan kurset "Bryt voldsarven" være noe for deg. Torsdag 12. oktober starter første kurs som går på ettermiddagen over tre dager.
 
Er du foreldre til førskolebarn eller venter barn? Har du vokst opp med aggresjon og utrygghet, eller er bekymret for at ditt sinne kan skade barnet ditt? Hvis noe av dette gjelder deg og/ eller din partner, tilbyr Alternativ til vold (ATV) og Forebyggende helsetjenester gratis kurs.
 
Torsdag 3.mai 2018 kl 1630 - 1930
Fredag 4.mai 2018 kl 1630 - 1930
Lørdag 5.mai 2018 kl 1000 - 1600

Målgruppe: Sped- og småbarnsforeldre. Blivende foreldre er også velkommen.

Kurset er gratis. 

Kursene vil holdes i lokalene til ATV Tromsø i Storgata 61/63, 4. etasje.
 
Ta kontakt på 77 28 11 60 eller på tromso@atv-stiftelsen.no for mer informasjon eller påmelding. Du kan også kontakte din lokale helsestasjon.

Brosjyre Bryt voldsarven

Når barn blir pårørende

Når barn blir pårørende - kontaktinformasjon
Helsepersonell har en plikt etter loven å ivareta mindreårige barn som pårørende til foreldrene eller søsken med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade. Bakgrunnen er de belastningene som barn kan utsettes for som følge av dette. Formålet med at helsepersonell skal ivareta barna er å forebygge problemer hos barn og foreldre gjennom:

 • Å sikre risikoutsatte barn og unge tidlig hjelp
 • Å sette barn og foreldre bedre i stand til å mestre situasjonen.

For å sikre god samhandling mellom kommunen og UNN om disse barna, har kommunen utarbeidet rutiner for hvordan barn som pårørende skal ivaretas i de tilfeller der det søkes om kommunale helse- og omsorgstjenester til foreldre eller søsken. For øvrige henvendelser er det opprettet et «kontaktpunkt» som UNN kan henvende seg til.

Kontaktpunktet for barn som pårørende i Tromsø kommune er:
Koordinerende team
E-post: koordinerende@tromso.kommune.no
Telefon: 77 79 15 77

Foreldreansvar og samværsrett

Et samlivsbrudd mellom to mennesker vil gjerne føre med seg en hel del spørsmål og problemer som må løses. Les mere om spørsmål som angår foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast, og samværsrett.

Psykolog for barn og unge 0-20 år

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har lavterskeltilbud om psykolog for foreldre, barn og unge. Et gratis tilbud hvor helsesøster kan formidle til samtale med psykolog uten lang ventetid og tunge henvisningsrutiner. Psykologtjenesten skal være tidlig hjelp og en ressurs for barn, foreldre og relevante samarbeidspartnere. Psykolog kan vurdere om behov for mer omfattende hjelp over lengre tid hos andre hjelpetjenester som PPT og BUP.
 
Psykolog Evelyn Johnsen
Telefon: 77 79 00 84/ 941 42 347
E-post: evelyn.johnsen@tromso.kommune.no
 
Kommunepsykologen for barn og unge kan bidra med
 • Behandle barn og unge ved lettere psykiske vansker
 • Gi hjelp ved barseldepresjon og nedstemthet etter fødsel
 • Hjelp til barn og unge som sliter etter tap/kriser
 • Rådgiver for foreldre som strever, der forhold til barn er tema
 • Tilføre psykologkompetanse til tjenesteområdet helsestasjon og barnehager
 • Gi veiledning og delta i tverrfaglige samarbeidsmøter med annet personell som arbeider direkte med barn og unge i helsestasjoner og Familiens hus
Kontakt din helsestasjon om du ønsker kontakt med psykologtjenesten.

Psykisk helse

Psykhjelpen for de minste - nytt tilbud

Svangerskap og barseltiden er en periode med store psykososiale endringer og mange småbarnsforeldre kan oppleve den som vanskelig og utfordrende. Psykhjelpen for de minste er et nytt lavterskeltilbud for gravide og familier med barn opp til fem år.

Psykhjelpen for de minste er et to-årig forebyggingsprosjekt ved Sentrum helsestasjon, finansiert med midler fra Rådet for psykisk helse/ Ekstrasiftelsen.

Målgruppen for tilbudet er gravide og familier med barn opp til fem år.

Hvem passer tilbudet for?
Tilbudet passer for kvinner og menn som har utfordringer i forbindelse med svangerskap, barsel- og småbarnstid. Det kan være mangelfullt familie- og sosialt nettverk, eller vansker i forhold til partner eller til egen familie. Det kan være barn som ikke var planlagt og følelsesmessig usikkerhet relatert til dette, forsinket morsfølelse og utfordringer med tilknytningen til barnet, nedstemte/ deprimerte mødre og fedre både i svangerskap og barseltide, slitne foreldre eller foreldre som strever med overdreven bekymring, samspillsutfordringer mellom foreldre og barn.

Praktisk informasjon
For å sette opp avtale på Psykhjelpen, ring Sentrum helsestasjon på telefon 911 79 230, eller send e-post til avdelingsleder Linda Dale

Skriftlig henvisning kan sendes til
Psykhjelpen for de minste
Sentrum helsestasjon
Killengreensgate 7-11, (Austadbygget) 5. etg.
9008 Tromsø

Telefontreffetid
Psykhjelpen for de minste: mandag og torsdag klokken 08.15 – 09.00

Kostnader
Du betaler ikke noe ekstra for denne tjenesten.

Brosjyre Psykhjelpen for de minste
Når den lykkeligste tiden blir vond og vanskelig

God start for små i nord - deltakelse i forskningsprosjekt

Vil du delta i forskningsstudien God start for små i nord? Formålet med denne undersøkelsen er å få mer kunnskap om hva som påvirker barns utvikling helt fra graviditet og til 6-måneders alderen.

Litt om forskningsprosjektet
Vi ønsker å følge deg og barnet ditt under graviditet og ved forskjellige tidspunkter etter at barnet er født. Studien vil skaffe til veie viktig kunnskap om hva som påvirker barns utvikling og foreldres psykiske helse i forbindelse med svangerskap og fødsel. Denne kunnskapen vil føre til at flere barn og familier kan få bedre tilpasset hjelp og støtte på et tidlig tidspunkt. Både mor og far har stor betydning for det kommende barnets utvikling, og vi ønsker begge foreldrene velkommen som deltakere i studien.

Les mere om tilbudet i brosjyren God start for små i nord.

Ta kontakt med Jordmortjenesten eller din helsestasjon for ytterligere informasjon.

Hva skjer med prøvene og informasjonen om deg og ditt barn?
All informasjon fra studien blir kun anvendt til forskningsformål knvttet til God start for små i nord-prosjektet. Alle opplysninger og tester blir behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennbare opplysninger. Bare autorisert personell knyttet til prosjektet har adgang til navnelisten.

Frivillig deltakelse
Det er selvfølgelig frivillig å delta i studien. Du/dere kan når som helst og uten a oppgi noen grunn trekke samtykket til å delta, og det vil ikke få noen konsekvenser for den videre kontakten med helsestasjonen.

Samlivskurs for førstegangsforeldre

koordinatorMay-Lis Snarby(foto: Ottar Johansen)Forebyggende helsetjenester i Tromsø kommune holder parkursene "Godt Samliv".

For nærmere informasjon om tilbudet ta kontakt med

Elin Jerijærvi, helsesøster Sentrum helsestasjon
E-post: elin.jerijaervi@tromso.kommune.no
Telefon: 77 79 18 09

Påmelding: Kontakt din helsestasjon

Dette er et gratis samlivskurs for nybakte foreldre med barn i alderen fire måneder til ett år.

Hensikten med kurset er å gi støtte og inspirasjon til foreldrene i en periode med store forandringer og utfordringer i hverdagen og i parforholdet.

Temaene er

 • Glød og glede
 • Arbeidsdeling og søvn
 • Konflikt og krangling
 • Romantikk og sex
 • Kommunikasjonsteknikker
 • Når to blir tre

Parkurset "Godt Samliv" er utviklet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Overvekt barn og unge - deltakelse i pilotprosjekt

Har du et barn med overvektsproblematikk?
Mange foresatte bekymrer seg for barnets overvekt, men er usikre på hvordan de skal ta tak for å ivareta barnet best mulig.
Forebyggende helsetjenester har etablert et overvektsteam som tilbyr barn og foreldre til å delta i et pilotprosjekt hvor det vil være fokus på aktivitet, trivsel, bra mat og helse.

Målgruppen er barn i alderen 6 - 13 år (1-7 klasse).
Deltakelsen går over 10 uker.

Barnegruppen er aldersinndelt og møtes 1-2 ganger pr uke. Her vil fokuset være fysisk aktivitet i treningshall/ute ledet av fysioterapeut, samtale om kropp og bra mat, treningsfysiologi, tema som selvbilde, selvfølelse, aksept og fristelser vil også bli drøftet.

Foresattegruppen møtes en gang annenhver uke. Her vil man få kostholdsinformasjon, foreldreveiledning med temaer som familiesamspill, dynamikk, gresesetting, identitet og livsendring.

For nærmere informasjon og påmelding ta kontakt med:
Lajla-Merethe Knutsen (helsesøster) tlf 90 99 61 72
Ina Ekker (fysioterapeut) tlf 94 82 31 54