Vårt hovedfokus er forebygging av brann og andre ulykker gjennom brannforebyggende og holdningsskapende informasjon. Vi utfører feiing av skorsteinner, fører tilsyn med fyringsanlegg og tilsyn ved særskilte brannobjekter. Sistnevnte er blant annet institusjoner, overnattingssteder, skoler, barnehager, forsamlingslokaler og større forretningssentre. I tillegg gjør vi saksbehandling ved brannfarlige og eksplosive varer.
 
Vi har ansvar for tilsyn i særskilte brannobjekter i kommunene Balsfjord, Karlsøy og Storfjord. I tillegg har vi ansvar for feiing av skorsteiner og tilsyn av fyringsanlegg i Karlsøy og Storfjord kommune. Vi gjennomfører også kurs og opplæring innen forebyggende brannvern.
 

Postjournal branntilsyn

Kontakt oss

Enhetsleder Kaj Christiansen
Telefon: 913 60 037

Konsulent feiing, Merethe Nelvik
Telefon: 777 90 730 / 994 46 616

Seksjonsleder bolig Arild Warholm
Telefon: 948 64 620

Fagleder særskilt tilsyn Jan Kåre Lambela 
Telefon: 77 79 07 31 / 913 63 752

Kurs/opplæring, branninspektør Jo Inge Stenersen
Mobil: 959 84 220

Hva gjør du hvis det brenner?

Har du tenkt på hva du skal gjøre hvis det oppstår brann hjemme? Har du gjort det du skal for å sikre at du og dine vet hva dere skal gjøre hvis dere må rømme bygget?

Varsling
Det viktigste ved en brann er at de som er i bygget blir varslet. Alle boligenheter skal ha tilstrekkelig brannvarsling. Blir ikke alle i bygget varslet om brann, sørg for at alle blir varslet.
Brann og redning må få beskjed så snart som mulig om brannen. Ring 110 Si hvem du er og din adresse.

Rømning
Når det brenner er det viktigste å komme seg i sikkerhet. Er brannen liten kan du prøve å slokke brannen. Hvis brannen er så stor at den ikke lar seg slokke, er det bare å komme seg ut. Husk å lukke døren hvis det er brann i rommet du forlater. Dette hinder røykspredning. Ikke bruk for mye tid til påkledning ved rømning. Ta heller med deg klærne som ligger framme og kle på deg når du kommer ut. Ikke risiker livet for å redde materielle verdier.

Hva kan gjøres på forhånd?
Det er viktig at rømningsveiene fungerer i en rømningssituasjon. Dører og vinduer må være tilrettelagt for dette. Rømningsveiene må holdes i orden. Dører og vinduer som ikke er i bruk må åpnes og smøres av og til. Hold rømningsveiene fri for lagring og måk vekk sneen foran utgangsdører med jevne mellomrom. I vanlige eneboliger skal det være direkte utgang til det fri. Bor du i 2. eller 3. etasje, skal det være vinduer eller andre dører tilrettelagt for rømning. Har boligen to dører ut, må de selvfølgelig kunne åpnes. Bor du i høyden og har vindu som rømningsvei, må du ha utvendig trapp hvis det er mer enn fem meter til bakken.  
 • En rømningssituasjon bør være gjennomtenkt. Ligger alt godt til rette for rømning? Kan alle bruke brannstigen? Vet alle hvordan vinduer åpnes? Kan noe forbedres? 
 • Gå gjennom boligen og varslingsrutinene med barna. Forklar barna viktigheten av å varsle andre. Lær dem telefonnummeret til brann og redning ved 1-1-0. 
 • Varsling og rømning blir lettere når det er tenkt igjennom. Ta deg noen minutter med familien og finn ut hva som er viktig for dere i deres bolig.

Arbeid på tak

takArbeid på tak er risikofylt, og det finnes derfor mange sikkerhetskrav som må følges. Dersom kravene til adkomst på tak ikke er tilfredsstillende, kan det medføre at feiing ikke blir utført.


Minimumskrav til adkomst til og på tak

 • Alle tak med helling utover skal ha takstige/taktrinn som skal være fastmontert iht. produktets monteringsanvisning.
 • Stigen skal være i henhold til gjeldende standard av bestandig materiale, eksempelvis aluminium (Ikke i tremateriale).
 • Skorstein som er høyere enn 120 cm over tak skal tilrettelegges for feiing med plattform utført i bestandig materiale.
 • Stigen skal være sikret mot utglidning, velting sidelengs og bakover.
 • Stiger skal så langt det er praktisk mulig, festes i toppen eller sikres på en annen måte.
 • Stiger over fem meter skal alltid festes i topp.
 • Stige opp til tak skal rekke minst en meter over kanten på taket/avsatsen, samt være plassert inntil bygningens takstige.

Informasjon om slokkemateriell

Informasjon om slokkemateriell
Alle boliger skal ha slokkeutstyr som husbrannslange, eller brannslukningsapparat med skum eller pulver. Slokkeutstyret skal kunne benyttes i alle rom.

Når du kjøper et brannslokkeapparat skal det følge med veiledningshefte på norsk, med opplysninger om virkemåte, type branner, slokkemetode, plassering og vedlikehold. Skum- og pulverslokkere som selges på markedet skal være testet og godkjent. I tillegg skal de være røde. Siden det finnes et stort mangfold av slokkeprodukter på markedet, ber vi alle om å være oppmerksom på kvaliteten og de gitte kravene som stilles ved slikt utstyr.

Eier av bolig skal sørge for at denne er utstyrt med minst ett av følgende slokkeutstyr
a) pulverapparat på minimum 6 kg med ABC-pulver
b) skum-/vannapparat på minimum 9 liter
c) skum-/vannapparat på minimum 6 liter med effektivitetsklasse på minimum 21A
d) formfast brannslange med innvendig diameter på minimum 10 mm, fast tilkoblet vannforsyningsnett, eller
e) annet manuelt slokkeutstyr med tilsvarende slokkekapasitet. 

På nettsiden sikkerhverdag.no kan du lese mer om slokkeutstyr og hvordan du kontrollerer slokkeutstyret.

Bålbrenning

Forbud mot bålbrenning i perioden 15. april til 15. september
Det er ikke tillatt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra brann og redning i perioden 15. april til 15. september. Med skog og annen utmark menes de områder som ikke er innmark. Eksempler på innmark er hustomter, dyrket mark, gårdsplasser, kulturbeite og skogplantefelt. 

Plassering av bål
Bålet må være av mindre omfang og kun tennes under tilsyn av ansvarshavende. Skal du brenne bål i naturen, tenk over hvor du plasserer bålet i forhold til nærliggende brennbart materiale, samt ta høyde for vindretning og vindstyrke. Ild, eller andre ting som representerer en brannfare utendørs, skal behandles på en slik måte at det ikke kan føre til brann. Det oppfordres på det sterkeste til å bruke tilrettelagte bålplasser eller i strandkanten. Det er ikke tillatt å tenne opp større bål i nærheten av tett bebyggelse og vegetasjon/skog. Det er heller ikke lov å tenne opp bål på svaberg på grunn av skade på uerstattelig natur. 
 
Fare for brannspredning
Det gjelder å vise aktsomhet dersom det skal gjøres opp bål. Unngå å brenne materiale som gir gnister (papir, bartre, lyng og lignende) med fare for brannspredning over store avstander. Hold oppsyn med bålet så lenge det er tent og sikring med vann må has for hånden. Forlat aldri bålet før du er helt sikker på at det er skikkelig slokket med store mengder vann eller andre egnede slokkemidler. Bål i eller i nærheten av skog og annen utmark og i områder med mye bartrær (gran, furu), frarådes på det sterkeste. Er det tørre perioder og/eller meldt om skogbrannfare, er det ikke tillatt å gjøre opp ild i naturen (bål, grill og lignende). Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan medføre brann. Uforsiktighet med åpen ild eller brannfarlige gjenstander kan medføre straffeansvar og erstatningsansvar.
 
Brenning av avfall
Tillatelse til bråtebrenning, brenning av bygningsavfall, trevirke, kvist, greiner og lignende må avklares med enhet for klima og miljø som også kan svare på spørsmål om miljøfaren. Brann og redning vurderer tillatelser kun ut i fra brannfaren. Vi oppfordrer innbyggerne til å levere hageavfall, trevirke, kvist, greiner og lignende til godkjent avfallsmottak
 
Frist for søknad om bålbrenningen er én uke i forkant
Søknad om bålbrenning skal sendes via digitalt søknadsskjema minst én uke i forkant av bålbrenningen (Vi behandler kun søknader om bålbrenning innenfor Tromsø kommune). Det er ikke nødvendig å søke om tillatelse i alle tilfeller, for eksempel om det er snakk om små pølse-/kaffebål og på dedikerte bålplasser / strandkant hvor det åpenbart ikke kan medføre brannfare. Det er heller ikke nødvendig å søke dersom det skjer utenfor skog og annen utmark, og/eller om det er utenfor bålforbudsperioden (forbudet gjelder 15. april til 15. september). Grunneierens tillatelse må på forhånd være innhentet , og kopi bør medfølge søknaden dersom brenningen ikke skal foregå på egen tomt. Brann og redning kan gjennomføre uanmeldt kontroll i forbindelse med brenningen. 

Ved spørsmål å ta kontakt med branningeniør Øystein Mathias Høydal på telefon 948 50 958.

Festivaler og arrangement

Den som er ansvarlig for arrangement som avholdes i et byggverk eller i et område som normalt ikke benyttes til slike formål, skal i god tid i forkant melde fra til sitt lokale brannvesen. Dette kan for eksempel være festivaler, overnatting i skoler/barnehager, konserter, utstillinger, forestillinger eller skolerevyer. Vi kan gjennomføre uanmeldt kontroll i forbindelse med slike arrangement. Det er laget en lokal forskrift for Tromsø kommune om dette.

Frist for innmelding
Frist for innmelding av små arrangement må skje senest én uke før arrangementet skal gjennomføres. For mellomstore og store arrangement er fristen seks uker. Definisjonene på størrelsene av arrangementer fremkommer av forskrifter.

Hvor mye dokumentasjon skal sendes inn?
Dokumentasjonen skal utarbeides på bakgrunn av gjeldende retningslinjer for arrangement i sin respektive kommune. Samtlige momenter skal være vurdert i forbindelse med arrangementet. Hvilken dokumentasjon som skal sendes inn fremgår av meldeskjemaet. 

Lenker til innmeldingsskjemaer, retningslinjer, veiledninger og forskrifter

Fyrverkeri

Kjøp av fyrverkeri
For å kjøpe fyrverkeri utenom romjulen (27.- 31. desember) må man ha tillatelse. Seksjon for brann og redning utsteder tillatelse for de som bor i Tromsø kommune samt for våre samarbeidskommuner Karlsøy, Balsfjord og Storfjord.

Melding om oppskyting av fyrverkeri i Tromsø kommune sendes via digitalt skjema senest to uker før fyrverkeriet skal skytes opp.

Ved spørsmål å ta kontakt med branninspektør Ståle Madsen på telefon 913 77 667 eller enhetsleder Jonny Magne Nilsen på telefon 77 90 721 / 900 16 395.
 
Handel med fyrverkeri for virksomheter
Virksomheter som ønsker å selge fyrverkeri i perioden 27.-31. desember, må sende søknad innen 1. mai samme år. Søknadsskjemaet om tillatelse til handel med fyrverkeri kan ikke benyttes etter 1. mai. Søknader som kommer inn etter denne datoen vil ikke bli behandlet. NB! For 2020 har vi på grunn av koronasituasjonen utvidet søknadsfristen til 1. september.
 
Retningslinjer for oppskyting av fyrverkeri
Det er etablert en lokal forbudssone for fyrverkeri i Tromsø sentrum. Dette ble vedatt den 12. desember 2019. Forbudssonen ble utvidet av brannsjefen den 10.februar 2020.

Innenfor forbudssonen, dette området, er det til enhver tid forbudt å skyte opp alle former for fyrverkeri. En søknad om oppskyting av fyrverkeri innenfor forbudssonen vil dermed bli avslått på generelt grunnlag med hjemmel i lokal forskrift. 

Dersom du ønsker å skyte opp fyrverkeri utenfor forbudssonen skal det sendes elektronisk melding til Brann og redning minst to uker før selve oppskytingen finner sted. Dette blant annet for å unngå unødige hendelser/ utrykninger i forbindelse med oppskyting av fyrverkeri. 
 
Det må også sendes melding til:

 • Politi (02800)
 • ​Avinor (kontrolltårnet: 67 03 45 22. I tillegg sendes e-post til kontrolltårnet tcltt@avinor.no).

Meldingen gis i god tid før oppskyting finner sted. Dette i henhold til lokale politivedtekter for Tromsø.
 
I Tromsø kommune kan melding unnlates i tidsrommet 31. desember kl. 18.00 til 1. januar kl. 02.00. Forbudet mot oppskyting av fyrverkeri i sentrum gjelder likevel i dette tidsrommet. Ved oppskyting av fyrverkeri i andre kommuner kan det være andre regler som gjelder. Ta derfor kontakt med ditt lokale brannvesen om dette.

Forhåndsregler ved oppskyting av fyrverkeri

 • Fyrverkeri skal kun brukes til det formål det er bestemt for og i samsvar med den bruksanvisning som skal følge varen
 • Plass for avfyring av fyrverkeri skal velges slik at det ikke oppstår skade på personer eller omgivelser
 • Det er forbudt å behandle fyrverkeri på en måte som kan føre til brann
 • Avbrenning av fyrverkeri må ikke finne sted i nærheten av brannfarlige omgivelser
 • Nødvendige slokkemidler skal være tilgjengelig
 • Ikke avfyrt fyrverkeri skal beskyttes mot utilsiktet antenning
 • Sted for oppskyting skal være avklart med grunneier
 • For å unngå at mennesker og dyr blir skremt bør oppskytingen kunngjøres

Lagring og håndtering av brannfarlig materiale

Det er innført meldeplikt for alle som håndterer farlig stoff. Innmelding av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff gjøres elektronisk til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) via Altinn. 

Ta kontakt med DSB via telefon sentralbord: 33 41 25 00 eller se dsb.no for ytterligere informasjon. Eventuelt ta kontakt med oss.

Tilsynsmyndighet
Kommunen skal føre tilsyn med at bestemmelsene i forskrift om håndtering av farlig stoff blir overholdt. DSB alene eller i samarbeid med kommunen fører tilsyn med virksomheter som representerer en betydelig risiko eller der DSB anser det nødvendig for å ha oversikt over risiko knyttet til ulykker. I praksis innebærer dette at kommunene er den primære tilsynsmyndigheten når det gjelder de aller fleste anlegg som håndterer farlig stoff. Unntak gjelder anlegg som er samtykkepliktige.

Kompetansekrav
Forskrift om håndtering av farlig stoff krever at den som prosjekterer, konstruerer, produserer, installerer, drifter, endrer, reparerer, vedlikeholder eller kontrollerer utstyr og anlegg skal ha nødvendig kompetanse. Tilsvarende gjelder enhver som håndterer farlig stoff utover det som er beregnet for personlig bruk. Virksomhetene skal påse at ansatte har nødvendig kompetanse og gi opplæring slik at alle arbeidsoppgaver kan gjennomføres på en sikker måte både ved normal drift og ved unormale situasjoner og driftsbetingelser. Opplæringen skal også omfatte rutiner og forholdsregler ved uhell og ulykker.

Sikker lagring av gassflasker
Ved brann og rednings tilsyn med virksomheter som oppbevarer gass oppdages ofte ulovlig og farlig lagring av gassflasker. Det er viktig at alle som håndterer gassflasker, både faste ansatte og vikarer, får god opplæring av virksomhetene. Feil fylling av gassflasker er forbundet med stor risiko for lekkasje. Gassen er lett antennelig og en eventuell eksplosjon kan føre til alvorlige konsekvenser. 

Råd for sikker lagring av gassflasker
 • Oppbevaring skal foregå på en slik måte at det ikke oppstår lekkasjer som følge av fall, velt eller overbelastning av emballasjen.
 • Det skal være ryddig og ikke finnes unødvendig brennbart materiale der brannfarlige væsker eller gasser oppbevares. Brennbart materiale må derfor oppbevares med god avstand til de brannfarlige stoffene.
 • Brannfarlig gass må ikke oppbevares i kjeller fordi en antent lekkasje vil kunne medføre store skader på bygning, og fare for liv og helse.
 • Det er kun personell med spesialkompetanse som har lov til å fylle gassflasker.
 • Fylling av gassflasker skal utføres av personell ved flaskefyllingsanlegget. Personell som fyller gassflasker skal blant annet sjekke om flaskene fortsatt er sikre og at periodisk kontroll av flasken er utført innen fristen.
 
Lagring og håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer 
Det er Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) som gir tillatelser til lagring av eksplosiver. Tidligere har kommunen gitt tillatelse til all lagring av eksplosiver opptill 250 kg NEI. De som har fått tillatelse fra kommunen, må melde/ søke inn sine mengder på nytt til DSB. Se forskrift om fyrverkeri og pyrotekniske varer.

Du kan lese mer om forskrifter, veiledninger, temaveiledere og faktaark om håndtering av eksplosiver, transport av farlig gods og industrisikkerhet på DSB sin hjemmeside.

Melding til oss ved overnatting i bygninger

Ved overnatting i bygninger som ikke er oppført og godkjent som overnattingssted, skal dette meldes via digitalt skjema minst éi uke før overnattingen finner sted. Seksjon for brann og redning verken godkjenner eller gir tillatelser til slik overnatting. Dette er eiers ansvar. Gjelder kun for overnatting i Tromsø kommune.

Eiers plikter ved slik overnatting
Ved overnatting i bygg som ikke er oppført og godkjent som overnattingslokale, må flere forhold være vurdert før overnatting kan skje. Viktigst i denne sammenheng er personsikkerheten, som igjen er avhengig av byggets forutsetninger og begrensninger. Eier eller eiers representant er den som skal gi nødvendige tillatelser ovenfor arrangør til selve overnattingen. Eier sitter med det hele og fulle ansvaret for at personsikkerheten til enhver tid er ivaretatt under slik overnatting. Ansvaret kan ikke på noe vis fraskrives, verken skriftlig eller muntlig. Eier må foreta nødvendig risikovurdering av alle forhold av betydning for brannsikkerheten og påse at sikkerheten er tilfredsstillende ivaretatt under hele overnattingsperioden. Vurderingen må være av en slik art at alle tekniske og organisatoriske forhold tilfredsstiller akseptable rammer. Er eier eller arrangør usikre på hva som er tilfredsstillende må kompetanse engasjeres, via offentlig godkjent rådgivende firma.

Opplæring
Eier må dokumentere at nøkkelpersoner har gjennomgått tilstrekkelig opplæring for å ivareta sin funksjon. Når alle forhold er ivaretatt og partene (eier og arrangør) er enige om dette, skal det sendes melding til Seksjon for brann og redning om overnattingen. Når melding om overnatting er sendt forutsettes det at alle forhold er ivaretatt og dokumentert. Det kan bli gitt nødvendige sikringstiltak og begrensninger. 

Andre myndigheter
Overnattingen kan være av en slik art at andre myndigheter må involveres. Dette er det eier/ arrangør som er ansvarlig for å kartlegge. Eksempler på andre myndigheter er politiet, arbeidstilsynet, Fylkesmannen, lokale el-myndigheter, byplan og byggesak eller andre kommunale virksomheter. Dersom det avdekkes grove brudd på annen lovgivning plikter brann og redning å varsle vedkommende myndighet.

Skorstein og ildsted

Et stort antall branner oppstår på grunn av feil bruk, uhell, monteringsfeil og uaktsomhet i forbindelse med fyringsanlegg. For å unngå problemer kan disse rådene være lure å følge:
 • Bruk tørr ved som brenner godt
 • Fyr med god trekk og lite brensel
 • Unngå rundfyring
 • Unngå å fyre hardt i flere ildsteder tilkoblet samme skorstein
 • Husk gnistfanger i peisen
Tørr ved gir mer enn dobbelt så mye varmeenergi som våt ved, og soter mindre. Fuktig ved skaper mye sot og kan lett forårsake skorsteinsbrann. Bruk derfor ved som er lagret tørt over en lengre periode. Nåletrær gir gnister, mens løvtrær brenner med rolig flamme. Legg inn små mengder ved om gangen og reguler trekken slik at veden brenner friskt. Store mengder ved kombinert med lite trekk i ovnen kan danne beksot i pipa gir større fare for skorsteinsbrann. Sotskade kan i verste fall medføre spredning av kullos/karbonmonoksid (CO) med fare for forgiftning. Bruk aldri bensin, parafin, eller annen brannfarlig væske til opptenning!

Unngå sprengfyring
Brenner det i peisen, må du ikke stenge peisspjeldet før du har slokket ilden. Bær eventuelt brennende kubber ut i en sinkbøtte eller på en metallspade.

Brann i skorstein
Tilkall brannvesenet ved skorsteinsbrann. Ved skorsteinsbrann må du straks stenge ovnsventiler og luker. Skorsteinsbranner kan slokkes med blant annet sand. Etter en skorsteinbrann skal alltid skorsteinen kontrolleres av brannvesenet. Temperaturen i en skorsteinsbrann kan komme opp i 800–1000 grader celsius. En temperaturgjennomgang i en skorsteinsvegg kan ta opptil 2–5 timer og kan derfor etter lang tid antenne nærliggende treverk. Aske fra ildsted må alltid oppbevares i ubrennbar beholder med lokk. Tøm asken på et forsvarlig sted i god avstand fra huset. Om mulig, hell på vann, asken kan være brannfarlig i flere dager. Ordningen med behovsprøvd feiing er innført. Dette medfører at huseier er pliktig til å la feieren kontrollere at skorsteinen er i forsvarlig stand, og om nødvendig utføre feiing av den, samt kontrollere ildstedets tilstand og plassering. 

Nyoppføring/rehabilitering/endring av skorsteinen og/eller ildstedet
Husier er ansvarlig for at nyoppføring og/eller rehabilitering av skorstein blir søkt til de lokale bygningsmyndighetene. Her finner du kontrollskjema for nymontering av ildsted. Ildsted før 1997 kan ikke monteres i henhold til nye miljøkrav på grunn av forurensning.

Det er ikke søknadspliktig å reinstallere eller utføre reparasjon av ildsted, men kontrollerklæring/ sjekkliste må uansett sendes inn etter utført reinstallering/reparasjon. 

Det anbefales at man alltid bruker en sertifisert montør når man skal skifte ildsted. Dette for å sikre at monteringen blir gjort forskriftsmessig. Det skal følges med en kontrollerklæring. Det er huseiers plikt å påse at dokumentasjon og kontrollerklæring blir oversendt brann og redning. I de tilfeller huseier selv står for installering skal ildstedet likevel kontrolleres av sertifisert kontrollør, og kontrollerklæring/ sjekkliste sendes til brann og redning.

Risiko- og sårbarhetsanalyse

En risikovurdering/-kartlegging er en grundig gjennomgang av hva som kan forårsake skade på mennesker, miljø og materiell. På bakgrunn av den kan man vurdere om man har tatt tilstrekkelige forholdsregler eller om man kan gjøre mer for å forebygge skader.
 
Arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften krever at alle virksomheter skal kartlegge risikoen på arbeidsstedet. Det er arbeidsgiver som har ansvar for å gjennomføre kartleggingen. En risikovurdering behøver ikke å være komplisert. Omfanget av en kartlegging vil variere med størrelsen på objektet og hva slags arbeid man utfører. Standarden NS 5814 «Krav til risikoanalyser», er en generell standard for risikoanalyse som ble vedtatt i 1991. Dette er en standard som er generell for alle typer virksomheter hvor det ikke finnes egne standarder. NS 5814 «Krav til risikoanalyser» krever at det skal etableres akseptkriterier for risiko før risikoanalysen gjennomføres. Risikoakseptkriteriene kan uttrykkes med ord, være tallfestet eller en kombinasjon av disse. Standarden NS 3901 «Risikoanalyse av brann i byggverk» er et hjelpemiddel i dimensjonering av objektets brannvern og brannscenarier.

Risikoanalyse i virksomheter
Vi har utarbeidet et eksempel på en grovanalyse/Hazid (DOC) (PDF). Grovanalysen vår bygger på risiko- og sårbarhetmetodikk (ROS) og er en kvalitativ analyse. Grovanalysen vår kan enkelt bygges ut til en fullstendig ROS-analyse. Hver årsak/ hendelse i analysen vil bli beskrevet med sannsynlighet, virkning, konsekvens og risikoreduserende tiltak. Hensikten med grovanalyser er å redusere mulighetene for, og konsekvensene av uhell, ulykker og katastrofer. Det er viktig at enhver virksomhet har utarbeidet en risikoanalyse, og at denne er implementert i hele organisasjonens systematiske sikkerhetsarbeid. Man trenger ikke inngående statistiske ferdigheter for å kunne utføre en slik analyse og kan utføres av virksomheten selv. 

Tilsyn i særskilte brannobjekter

Tromsø kommune er forpliktet til å registrere særskilte brannobjekter. Dette er ulike byggverk/områder som representerer en særskilt risiko for brann eller der konsekvensen av brann kan bli særlig stor. Det er brann- og redningssjefen som etter delegert myndighet fører fortegnelse over de særskilte brannobjektene i kommunen. Disse er kartlagt etter egen risikovurdering.

Særskilte brannobjekter vil være alt fra sykehus, institusjoner, overnattingssteder, skoler, barnehager, større næringsbygg, forsamlingslokaler, kjøpesentre, tuneller og kulturviktige bygg. Tilsynenes fokus vil være om bygget brukes i henhold til tiltenkt bruk og om virksomheten ved eier og bruker utfører sitt pålagte sikkerhetsarbeid rettet mot brannvernet. Innhold og form på tilsyn vil variere alt etter hva som er fokusområde. Dette betyr at vi kan gjennomføre uvarslede tilsyn.

Ved tilsyn søker vi å møte representanter fra begge parter, enten samtidig eller hver for seg. Begge parter skal ha hver sin dokumentasjon, noe som vil bli etterspurt ved tilsyn. Eiers dokumentasjon omhandler blant annet brannteknisk bygningsdokumentasjon og kontrollrapporter til branntekniske systemer. Dokumentasjonen til bruker omhandler organisatoriske tiltak. En befaringsrunde i bygget vil verifisere om dokumentasjonen stemmer. Tilsynet avsluttes med en oppsummering av hva som ble avdekket underveis. Det vil avlegges en rapport etter hvert tilsyn som vil bli sendt til aktuell(e) representant(er). Dersom det er påpekt avvik under tilsynet vil vi føre saksgang for å forsikre at avvik blir fulgt opp. Gjennom tilsynsrapporten etterspør vi en tilbakemelding med fremdriftsplan for lukking av påpekte avvik, innen en fastsatt tidsfrist.

Veileder for oppgradering av brannsikkerhet i eldre byggverk

Veileder for oppgradering av brannsikkerheten i eldre byggverk er laget for å hjelpe bygningseiere og branntekniske rådgivere ved utarbeidelse av nødvendig brannteknisk bygningsdokumentasjon. Brannteknisk bygningsdokumentasjon skal være utarbeidet av brannteknisk rådgiver.

Oppgaver knyttet til tiltak skal være inndelt i tiltaksklasser 1, 2 eller 3. Inndeling av oppgaver i tiltak er basert på vanskelighetsgrad, kompleksitet og mulige konsekvenser mangler og feil kan få for helse, miljø og sikkerhet.

Kommunen godkjenner tiltaksklasser etter forslag fra ansvarlig søker. En slik dokumentasjon kartlegger nødvendig oppgradering og tiltak i bygget som må gjennomføres. Slike oppgraderinger kan utløse søknadsplikt til byggesak.

Barnehageuka

Brannbamsen Bjørnis er en nasjonal satsing når det gjelder brannvernopplæring for barn i barnehager. Dette er med på å vekke barns interesse for forebyggende brannvernarbeid. Derfor er Bjørnis en naturlig del av materiellet i forbindelse med barnehageuka. I barnehageuka som pågår om våren inviteres de eldste barna i barnehagen til besøk på brannstasjonen. Besøket varer omtrent én time og inneholder spennende aktiviteter for barna. 

Barnehagene kan velge mellom disse tidspunktene: klokka 09.00, 10.00, 11.00 og 13.00. For å ha plass til alle settes det opp grupper på 30 til 35 barn. Vi blander barnehagene der det er behov. Ønsker dere å komme sammen med en annen bestemt barnehage gjør dere avtale dere imellom, men husk å oppgi navn og antall barn på alle barnehagene som kommer på samme tidspunkt.

Informasjonsmateriell
For å kunne ta del i barnas læringsprosess er det utarbeidet informasjonsmateriell tilpasset barnehagene. Informasjonsmateriellet ønsker vi svært gjerne at barnehagene kjenner til i forkant av besøket på brannstasjonen. Brannvernarbeid er en viktig oppgave for både store og små.

Brannvernboka kan bestilles fra nettsiden Brannbamsen Bjørnis. Etter besøket på brannstasjonen oppfordrer vi til at barna tar med seg "Brannvernboka” hjem, slik at brannvernfokuset overføres til alle i hjemmet. Barna kan da sammen med familien ha brannøvelse, sjekke brannalarmen og brannslokningsapparatet. "Brannvernboka" inneholder artige oppgaver.

På hjemmesiden til Brannbamsen Bjørnis vises det også til mange gøyale aktiviteter for barna. Her for eksempel fargeleggingstegnonger som må skrives ut.

Vi har laget et idéhefte for små brannmenn og store brannvernere i barnehagen.
 
Spørsmål rettes til
Lill Gørill Skogvik på telefon 948 06 860 eller e-post brannbamsen@tromso.kommune.no.
 
Vi ønsker alle hjertelig velkommen til vår flotte brannstasjon!

Årsrapport forebyggende brannvern