Slik søker du

Vedlegg som må følge søknad om fornyelse av bevillingen:

  • Adkomstdokumenter (for eksempel leiekontrakt eller skjøte). Ved fremleie må du også sende inn tillatelse til fremleie og fremleiekontrakt.
  • Aksjeselskaper må sende revisorbekreftet aksjeeierbok med eierandeler oppgitt i prosent. Aksjeeierboken kan ikke være eldre enn seks måneder. 
  • Firmaattest 
  • Ved fornyelse av skjenkebevillinger: Tegninger hvor skjenkearealet ute og inne er tydelig markert og angitt med lengde ganger bredde og antall kvadratmeter. 
  • Etablererprøve for daglig leder, og kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder.
  • Grunneiers tillatelse til uteservering.
  • Brukstillatelse fra kommunen.

Tromsø kommune kan i enkelte tilfeller be om ytterligere dokumentasjon, da tar vi kontakt med deg. 


Det benyttes samme skjema som ved søknad om ny salgs- eller skjenkebevilling.   

 

 
 

Hva skjer hvis du ikke søker?

Hvis du ikke søker om fornyelse av salgs- eller skjenkebevillingen kan du ikke selge øl og rusbrus i butikk eller skjenke alkohol fra 01.10.2020