Spørsmål og svar

Etter at handlingsprogrammet ble lagt frem 2. november har kommunedirektøren mottatt en del spørsmål om budsjettet fra politisk nivå.
 
Spørsmål 1:
Hvilken prosentsats brukes til å beregne (overslag på) årlige kapitalutgifter, dvs. hvor stor andel av den totale investeringskostnaden for et prosjekt?

Svar:
7 % (så en investering på 100 millioner kroner vil føre til 7 millioner kroner i rente- og avdragsutgifter).
 
Spørsmål 2:
Hvilke tiltak ligger i sekkeposten på 35 millioner kroner til vei og fortau i investeringsbudsjettet, hva er prioriteringene?

Svar:
Prioriteringene er ikke ferdige da vi ikke har et vedtatt budsjett og vet hva vi skal forholde oss til når det gjelder prosjektet 7510 Veger og fortau. Prioriteringene vil legges frem i økonomirapport 1.  Prosjektets formål er å legge bedre til rette for samlet investering og oppgradering av veger, fortau og belysning.  Hensikten er å få større fleksibilitet på investeringsmidlene, gjøre enklere inndekning av prosjekter og sikre mer effektiv og rasjonell samhandling med andre eksterne aktører. Aktørene det samarbeides med er andre kommunale enheter og private utbyggere, dette for best mulig resultatutnyttelse i parallelle geografiske prosjekter.
 
Spørsmål 3:
Prosjekt «Trafikksikkerhet, aksjon skolevei», hva er prioriteringene innenfor dette beløpet?

Svar:
Trafikksikker skoleveg Prestvannvegen, nytt fortau, belysning helt ned til snuplassen ved samisk barnehage. Mulig andre trafikksikkerhetstiltak rundt skolen. Dette tiltaket er også omtalt i økonomirapport 2-2020.

Spørsmål 4:
Hva er tatt ut av investeringsbudsjettet i 2021 når det gjelder løpende prosjekter?  

Svar:
Nedenfor er en oversikt over løpende prosjekter med nedtrekk i økonomirapport 1 og 2 dette året, og endring fra 2020 til forslag til handlingsprogram 2021-2024. Dette utgjør i sum ca. 200 millioner kroner. Finansieringen i 2021 ville anslagsvis vært 40 millioner kroner i mva-kompensasjon og 160 millioner kroner i låneopptak. Foreslått bevilgning i handlingsprogram 21-24 er i sum på nivå med regnskap 2019.
   
Spørsmål 5:
Tromsø brann og redning, og utgifter til lønn og økonomi. Hva koster dette nå?

Svar:
Dette er ikke avklart ennå. Det jobbes med å få på plass tjenesteavtaler.
 
Spørsmål 6:
Hva er bruttoutgifter til administrasjon pr. innbygger (netto er allerede oppgitt i handlingsprogrammet)?

Svar:
Kommune 2016 2017 2018 2019
Tromsø 3 024 3 154 3 708 3 902
Landet 3 776 3 885 4 062 4 149
ASSS med Oslo 3 483 3 461 3 732 4 030
Kostragruppe 13 3 662 3 704 3 939 4 092
Tallene er korrigert for utgiftsbehov og inflasjon.
 
Spørsmål 7:
Kvaløysletta sykehjem og responssenteret: Er det budsjettmidler til dette i 2021?

Svar:
Dette må sees opp mot arbeidet som gjøres med detaljbudsjettering av rammen, men det er ingen tvil om at utfordringen for 2021 er stor, og at tidligere planlagte innsparingstiltak må få effekt raskest mulig og at det ikke er rom for nye tiltak i driften, slik situasjonen er.

Spørsmål 8:
Hvor mye av lånegjelden er bundet i fastrente?

Svar:
Kommunen har sikret 57 % av gjelden i fastrente- og rentebytteavtaler.

Spørsmål 9:
På ansvarsramme kultur er det ikke synliggjort hva innsparingskravene isolert sett er. For eksempel om vi ikke vil gjennomføre kutt på kulturskole og bibliotek og byarkiv, men la resten av kuttene stå, hva er det i kostnader?

Svar:
I handlingsprogrammet foreslås å bakgrunn av sak 105/20 tilført til sammen 3,81 millioner kroner; 2,5 millioner kroner i tillegg til 1,31 millioner kroner for å kompensere for manglende effekt av innsparingstiltak i 2020. Disse midlene er ikke videreført i 2021. Det vil si at innsparingskravet i 2021 samlet sett er 7,76 millioner kroner. Teksten i handlingsprogrammet under innsparing Kultur må sees i denne konteksten. Når det gjelder fordeling av kutt på rammen på ulike områder, er ikke dette eksplisitt omtalt i handlingsprogrammet. Men tiltaket på 3,96 millioner kroner er fordelt på følgende vis i forslag til budsjett 2021 (kontering i Framsikt):
 
Enhet Beløp Tekst
Kulturenheten -2 370 000 Innsparingskrav 2021 kulturenheten
Bibliotek og byarkiv -660 000 Innsparingskrav 2021 Bibliotek og byarkiv
Kulturhuset -130 000 Innsparingskrav 2021 Kulturhuset
Kulturskolen -730 000 Innsparingskrav Kulturskolen
Tidligere kulturavdeling administrasjon -70 000 Innsparingskrav administrasjon tidligere kulturavdeling
Sum -3 960 000  
 

Spørsmål 10:
Hvor mye har kommunen i gjennomsnitt brukt på eksterne konsulenter de siste fire årene?

Svar:
Oversikten under viser forbruk på konto 12700 Konsulenttjenester for årene 2017-2020 (2020 er pr. 20.11.)
Ansvarsramme 2017 2018 2019 2020 Sum
Politisk og admin. støttefunksjon 981 074 419 275 498 203 282 757 2 181 309
Administrative tjenester 3 776 061 3 591 983 2 960 832 974 457 11 303 334
Bygg 885 986 696 206 303 810 427 329 2 313 331
Folkevalgte 1 000 0     1 000
Skole 18 938 146 284 14 401 54 179 677
Barnehage 135 0 3 5 000 5 139
Forebyggende helse       6 360 6 360
Barnevern     304 016 7 000 311 016
Sosialtjenesten 5 263 110 545 57 785 10 177 183 770
Pleie og omsorg 480 885 576 367 771 359 38 525 1 867 137
Kommunehelse 283 567 179 523     463 090
Kultur 229 483 107 533 220 989 274 511 832 515
Idrettstilbud 1 397 599 901 416 287 763 383 199 2 969 978
Næring 800 115 534 548 641 486 372 075 2 348 224
Byutvikling 2 126 318 3 734 524 2 490 838 675 507 9 027 188
Bydrift 8 335 36 239 38 450 9 470 92 494
Brann og redning 136 931 0 225 825 51 335 414 091
Vann og avløp 3 897 384 7 558 904 2 541 794 2 720 948 16 719 030
Sum 15 029 075 18 593 349 11 357 556 6 238 703 51 218 683
 

Spørsmål 11:
Hvor mye bruker kommunen på vikarbruk og overtid i helse- og omsorgstjenesten? Gjerne fordelt på enhet/seksjon.

Svar:
Regnskap 2019:
Spørsmål 11 svartabell 1.jpg
 
Til nå i 2020 (pr. oktober):
Spørsmål 11 svartabell 2.jpg
NB: Variable tillegg, pensjon og arbeidsgiveravgift er ikke med.

Spørsmål 12:
Tilskudd til frivillige lag og organisasjoner. Hvor finner jeg det?  

Svar:
I handlingsprogram 2020-2023 ble ordningen lagt om. Tidligere var oversikten over tilskudd pr. organisasjon en del av handlingsprogrammet. Fra 2020 er det slik at kommunedirektøren omtaler ordningen generelt og foreslår et samlet beløp som det kan søkes om. Kommunedirektøren utarbeidet så en innstilling til fordeling av midler som ble behandlet i Helse- og velferdsutvalget 18. mars 2020 (sak 7/20).Rammen i 2020 er 14,5 millioner kroner. Dette er i budsjett 2021 videreført og prisjustert til 2021-kroner til 14,9 millioner kroner. Kommunedirektøren vil i løpet av 2021, på lik linje med 2020, legge frem en sak til politisk behandling med forslag til fordeling av midler.

Spørsmål 13:
I regnskapet for 2019 går det frem at akkumulert positivt premieavvik pr 31.12.2019 er 567 millioner kr. I handlingsprogrammet fremkommer budsjett for utvikling av premieavviket fra 2021. Hva er prognose for positivt premieavvik i 2020?
 
Svar:
I budsjettet for 2021 er det et positivt netto premieavvik på 114 millioner kroner (nytt premieavvik i 2021 på 250 millioner fratrukket amortisering av tidligere års premieavvik på 136 millioner kroner). Videre i perioden 2022-2024 er premieavviket positivt med 83 millioner kroner, 63 millioner kroner og 52 millioner kroner. Dette er omtalt i handlingsprogrammet under Sentrale utgifter, kapittel 7.3. side 36 eller her.
 
I 2020 er revidert budsjett 118,9 millioner kroner i netto premieavvik. Årets premieavvik (positivt) i 2020 er 227,6 millioner kroner, mens amortisering av tidligere års premieavvik er 108,7 millioner kroner.
 
Alle tall er inkl. arbeidsgiveravgift.

Spørsmål 14
Hva ligger i inntektspostene overføringer fra staten og overføringer fra andre? Regner med at det er sykelønnsrefusjon, men hva mer?

Svar:
Posten «Andre overføringer og tilskudd fra staten» i økonomisk oversikt drift inneholder integreringstilskudd, tilskudd til enslige mindreårige, samt etableringstilskudd og videreformidlingstilskudd som er midler som ligger på Boligkontoret (Velferd, arbeid og inkludering). I tillegg blir midler fra havbruksfondet ført på denne posten.  
Posten «Overføringer og tilskudd fra andre»: Her ligger sykelønnsrefusjoner og refusjoner knyttet til foreldrepermisjon, øremerkete tilskudd fra staten, refusjon fra andre kommuner, refusjoner og overføringer fra fylkeskommunen og overføringer fra private.
 
Spørsmål 15
Det er foreslått en kontorjustering av eiendomsskatten på 9 %. Jeg går utfra at det er et provenynøytralt forslag. Så vidt jeg vet kan vi kontorjustere med inntil 10 %. Hva er inntektsdifferansen mellom 9 og 10%? 

Svar:  
Basert på dagens takstdata utgjør differansen mellom en kontorjustering på 9 % og 10 % 2,3 millioner kroner. For Kostra-boligen (standard enebolig 120 kvm) vil dette utgjøre en økning på 51 kroner. En kontorjustering på 9 % vil utligne forskjellen mellom en promillesats på 4,4 og 4.
 
Spørsmål 16
Er det noe problem å endre navn på ansvarsrammer? Er det noe kommunestyret må vedta?

Svar:
Viser her til kommunestyresak 85/20 der de nye ansvarsrammene ble vedtatt. Dersom noe skal endres må det opp i kommunestyret. Det er ikke problematisk å bare endre navn på rammene før de nye rammene trer i kraft, men endringer i struktur/antall rammer vil kreve mye arbeid fra administrasjonen, og vil bli svært krevende å rekke til det nye året starter.  
 
Spørsmål 17:
Inntektssiden i budsjettet er lagt 10 millioner lavere enn anslaget i statsbudsjettet. Konkret hvordan blir dette begrunnet?

Svar:
Kommunedirektøren har valgt å budsjettere de frie inntektene noe forsiktig, og noe lavere enn det som direkte fremkommer av statsbudsjettet. Dette har blant annet sammenheng med at skatteinngangen til kommunen i 2020 er svakere enn landsgjennomsnittet, og svakere enn det som ble rapportert i økonomirapport 2-2020. Siden vi ikke har økonomiske buffere til å stå imot en eventuell svikt i skatteinngangen, så er vurderingen at vi bør budsjettere på nøkternt vis.
 
Spørsmål 18:
Det er foreslått (s. 41, kapittel 8) at ubrukte midler ikke skal overføres fra 2020 til 2021. Hvilke prosjekter vil bli rammet av dette?

Svar:
Viser til spørsmål 4 over.

Spørsmål 19:
Hva koster driften av korttidsplassene i Lakselvbukt?

Svar:
De 4 korttidsplassene i Lakselvbukt koster i underkant av 3 millioner kroner årlig. Det er samdrift med de 6 omsorgsboligene og andre hjemmetjenester, og personalet benyttes på tvers av tjenestene.

Spørsmål 20:
Hva er planlagt besparelse på å legge ned bydelsbiblioteket i Tromsdalen?

Svar:
Besparelsen av å legge ned Tromsdalen filial er beregnet å være to hele stillinger (ca. 1,2 millioner kroner), samt husleie på 570 000 fra 2023 og besparelser på litteratur (150 000 kr). Sum besparelse vil dermed være 1,92 millioner kroner.
 
Spørsmål 21:
I budsjettet for 2020 ble det vedtatt å spare inn 20 millioner kr på redusert dekning i heldøgns omsorg. Hvor mye av denne reduksjonen i dekning ligger man an til å klare i 2020?

Svar:
Dette tiltaket må sees i sammenheng med driftsnivået som tjenesten har. Driftsnivået er høyere enn budsjettet, og tiltaket er derfor i første omgang et utgiftsreduserende tiltak og ikke et tiltak som reduserer budsjettet. Ca. 20 plasser tatt ned totalt sett i løpet av 2020. For øvrig vises det til andre spørsmål som gjelder Kvaløysletta sykehjem.
 
Spørsmål 22:
Hvordan har kommunedirektøren fulgt opp vedtaket i sak 86/20 Kvaløysletta sykehjem, som ble vedtatt utsatt til behandling av budsjett, i forslaget til budsjett?

Svar:
Budsjett 2020 31 millioner kroner, videreført til 2021, med innsparing på 10 mill. kr. Budsjett 2021 21 mill. kr. Planen nå er at sykehjemmet skal driftes frem til høsten 2021.
 
Spørsmål 23:
Hvilket beløp støtter kommunen Nord-Norges Europakontor med i 2020, og er samme beløp planlagt videreført i 2021?

Svar:
Budsjett 2020 er 250 000 kroner. Dette er videreført i handlingsprogram 2021-2024.
 
Spørsmål 24:
Hva er kostnaden for prosjektet «Arktisk hovedstad» i 2020, og er samme beløp planlagt videreført i 2021?

Svar:
Budsjett i 2020 er 1,5 millioner kroner. Dette er videreført i 2021.
 
Spørsmål 25:
Hvilken kostnad har korttidsplassene på Lakselvbukt bo- og servicesenter for kommunen i dag?

Svar:
Se spørsmål 19.
 
Spørsmål 26:
Hvor mange hjemmeboende brukere har fått vedtak om langtidsplass i sykehjem pr dags dato?

Svar:
Det er 15 hjemmeboende brukere som bor i Tromsø kommune som har vedtak om langtidsplass i sykehjem pr 23.11.20. Det er i tillegg en bruker som har ventet lenge på langtidsplass, som oppholder seg i en annen kommune. I løpet av 2020 har dette variert fra 7 til 15 hjemmeboende brukere med vedtak om langtidsplass.
 
Spørsmål 27:
Hvor lenge har disse brukerne (jf. spørsmål 27) ventet på plass?

Svar:
En av brukerne har ventet 554 dager. De øvrige 14 brukerne har ventet alt fra 4 til 194 dager. Totalt antall dager ventetid for disse 15 brukerne er 1382. Gjennomsnitt ventetid for disse 15 brukerne er 92 dager. Om vi ser bort fra den ene brukeren som har ventet i 554 dager, er gjennomsnitt for de øvrige 14 brukerne 59 dager.
 
Spørsmål 28:
Hvor mange timer tildeles disse brukerne i hjemmesykepleie og hjemmehjelp i venteperioden?

Svar:
En bruker har korttidsopphold i institusjon og 4 er utskrivningsklare fra UNN. Øvrige 10 brukere mottar til sammen 293 timer hjemmetjenester på dag, kveld og natt pr. uke. I tillegg har 5 av brukerne til sammen 40 timer dagsenter pr. uke.
 
Spørsmål 29:
Har kommunen oversikt over hvor mye bistand som ytes av pårørende i venteperioden- ukentlig?

Svar:
Ingen av pårørende til disse 15 brukerne har omsorgsstønad eller avlastning. Ut over dette har ikke kommunen noen oversikt over hvor mye bistand som ytes av pårørende.
 
Spørsmål 30:
Hvilke kostnader utgjør dette samlet sett for kommunen?

Svar:
For de 15 hjemmeboende som venter på sykehjemsplass har kommunen kostnader til korttidsopphold i institusjon, hjemmetjenester, dagsenter, samt bøter for utskrivningsklare som er på UNN. Samlet kostnad til pleie og omsorg for brukerne estimeres til kr 360 000,- pr. uke. Ev. egenandeler eller vederlagsbetalinger er ikke hensyntatt i beregningen.
 
Spørsmål 31:
Hvor mange av pasientene på Helsehuset har pr dags dato fått vedtak om langtidsplass i institusjon (sykehjem)?

Svar:
23 av pasientene på Helsehuset har vedtak om langtidsplass pr 23.11.20. Dette tallet har variert fra 14 til 29 i løpet av 2020.
 
 
Spørsmål 32:
Hvor lenge er gjennomsnittlig ligge tid på Helsehuset - generelt?

Svar:
Gjennomsnittlig liggetid på Helsehuset er 23 dager. Dette inkluderer alle plasser, også de pasienter som venter på bolig ved Rus- og psykiatri (ROP)-avdelingen.
 
Spørsmål 33:
Evt. hvor lenge har de ventet på fast plass i sykehjem?

Svar:
Nevnte 23 pasienter har ventet på fast plass i sykehjem fra 4 til 214 dager. Til sammen har disse ventet i 1724 døgn. Gjennomsnittlig vente-/liggetid for nevnte 23 pasienter er 75 dager.
 
Spørsmål 34:
Hvilke kostnader utgjør dette samlet sett for kommunen?

Svar:
Samlet kostnad for 23 brukere på Helsehuset estimeres til kr 865 000,- pr. uke. Beregningen inkluderer ikke eventuelle bøter for utskrivningsklare pasienter som følge av at brukerne som venter på institusjonsplass tar opp plasser på Helsehuset.
 
Spørsmål 35:
Når det gjelder Kvaløysletta sykehjem, hvor mange beboere venter på et nytt tilbud i annen institusjon? 

Svar:
Det er 45 beboere som venter på et nytt tilbud i annen institusjon pr 23.11.20.
 
Spørsmål 36:
Hvilke konsekvenser er vurdert i forhold til denne gruppen, kontra hjemmeboende som venter på sykehjemsplass?

Svar:
Målet er å kunne flytte pasienter fra Kvaløysletta i tillegg til naturlig avgang, men det skal ikke skje på bekostning av at personer som bor hjemme ikke får plass når dette er nødvendig. Vurderingen gjøres løpende av Forvaltningskontoret om hvem som trenger plassene mest.
 
Spørsmål 37:
Hvordan vil administrasjonen håndtere situasjonen dersom man ikke får tømt Kvaløysletta sykehjem i løpet av 2021- konsekvenser.

Svar:
Vi vurderer løpende hvor raskt denne prosessen går, og hvordan vi løser det når vi kommer ned på et så lavt antall at vi ikke kan forsvare at sykehjemmet er åpent. Om ikke Kvaløysletta sykehjem er tømt til sommeren 2021, så må vi vurdere andre løsninger.
 
Spørsmål 38:
Hva er økonomiske kostnader i handlingsprogramperioden for Kvaløysletta sykehjem?

Svar:
I arbeidet med å tilpasse seg til den økonomiske rammen foreslått i handlingsprogram 2021 – 2024 er det lagt opp til 21 mill. kr i budsjett til Kvaløysletta sykehjem i 2021.

Spørsmål 39:
 Hvilke utgifter hadde kommunen til Arctic Mayors Forum, støtte til Arctic Frontiers eller internasjonal pressestøtte ifb med TIFF og Arctic Frontiers i 2020? Er det planlagt at de samme utgiftene skal videreføres i 2021?
 
Svar:
Arctic Mayors forum: Kr. 175 000
 
Utgifter til kommunens deltakelse i Arctic Mayors’ Forum har inntil september 2020 blitt delvis dekket av arktisk hovedstadsprosjektet og delvis andre budsjettposter (fortrinnsvis politisk ledelse/ordfører).
 
Fra september av har kommunen fått tilskudd fra fylkeskommunen til arbeidet med å formalisere AMF og etablere et sekretariat i Tromsø. Utgiftene til Tromsø kommune utgjør 63,6 % av disse utgiftene. Prosjektet varer til juni 2021. Utgiftene til AMF i 2021 vil i stor grad avhenge av om sekretariatet til AMF blir etablert og om aktiviteten øker som resultat av dette.
 
Arctic Frontiers:
Kommunen har ikke bidratt med støtte til Arctic Frontiers i 2020. Dette har å gjøre med at partnerskapsavtalen mellom Tromsø kommune og Arctic Frontiers gikk ut i desember 2019 og ikke har blitt fornyet. Det er derimot en ambisjon om å fortsette partnerskapet med AF i 2021 og dette vil i så fall medføre en kostand på 160 000,- for 2021 (årlig beløp).
 
TIFF:
Siden det ikke kommer et internasjonalt pressekorps til Tromsø for festivalene/konferansen i januar/februar 2021, har vi i år ikke mottatt en søknad fra Nordlysfestivalen på vegne av Arctic Frontiers og TIFF til å bidra inn i dette tiltaket.
 
Spørsmål 40:
Hva er beregnet kostnad per sykehjemsplass i Tromsø kommune, netto og brutto?
 
Svar:
Beregnet gjennomsnittlig driftskostnad pr sykehjemsplass er ca kr 1 100 000 årlig for året 2021 i budsjettet til Helse og omsorg. Dette inkluderer lønn og sosiale utgifter, samt noe drift (mat, medisiner), men ikke FDV-utgifter og avskrivninger.
 
For å få et bilde på total ressursbruk knyttet til en institusjonsplass, er det best å se på KOSTRA-tallene (regnskapstall), som også inkluderer FDV (dette er utgifter som ikke føres på ansvarsramme 1303 Pleie og omsorg, men på 1102 Bygg. I 2020) og avskrivninger (føres på ansvarsramme 1106 Interne Finanstransaksjoner).
 
Netto utgift pr. plass i institusjon 2019: 1 369 186 kroner
Brutto utgift pr. plass i institusjon 2019: 1 541 395 kroner
Telleren består av utgifter og inntekter (for nettotallet) innenfor de aktuelle KOSTRA-funksjonene som er med i nøkkeltallet. Nevneren er antall plasser pr. 31.12.2019. Dvs. at det ikke er gjennomsnittlig antall plasser i løpet av et år, men tallet på et gitt tidspunkt som brukes i KOSTRA. Brutto utgift pr. plass økte med 160 000 fra 2018 til 2019. Dette har sammenheng med at antall plasser ble redusert siste del av 2019. Når det skjer store endringer i antall plasser i løpet av et år så er ikke enhetskostnaden slik den er beregnet i KOSTRA helt representativ.
 
Spørsmål 41:
Hvor mange personer står på venteliste, med vedtak om sykehjemsplass? Både hjemme, på UNN og på Helsehuset
 
Svar:
15 hjemme og 23 på Helsehuset, pr. 23.11.
 
Spørsmål 42:
Hvor mange personer bor nå på Kvaløysletta Sykehjem?
 
Svar:
45