I det fysiske miljøet utgjør forurensning en forringelse av livskvaliteten, som et resultat av skadelige stoffer som slippes ut i miljøet. Forurensning påvirker vår og kommende generasjoners helse, samt produksjon og kvalitet av drikkevann og mat.

Her finner du informasjon om emner som luftforurensing, støy, strålevern og vannforurensing. Flere av lenkene om dette temaet er eksterne lenker med informasjon fra andre offentlige nettsider

Nyttige lenker og dokumenter

Luftforurensning: veitransporten er viktigste kilde, med utslipp av CO2, NOx (NO, N2O, NO2) og støv i eksosen. Asfaltslitasje, spesielt på grunn av piggdekk, gir opphav til svevestøv - støvpartikler mindre enn 10 µm. Noen bergarter gir opphav til den tunge, radioaktive gassen radon (Rn).

Mer om luftkvalitet (T-1520) på:

Mer om radon på:

Mer om støy (T-1442 og T-1521) på:

Om strålevern: