Hva er fritidskortet

Tromsø kommune har fått innvilget ca 3 millioner kroner som skal deles ut høst 2020 og vår 2021 til barn og unge i skolekretsene Borgtun, Gyllenborg og Stakkevollan. Dette skal være et tilbud til alle barn og unge mellom 6 til 18 år i de utvalgte skolekretsene, der du får opp til 800 kr i halvåret som du kan bruke på en eller flere fritidsaktiviteter. Fritidskortet er personlig, og barnet skal selv velge hvilken aktivitet de ønsker støtte til. Målet med fritidskortet er å bidra til økt deltakelse, inkludering og tilhørighet over tid. På sikt er det ønskelig at dette skal bli en nasjonal ordning for alle barn og unge mellom 6-18 år.

Kart over Tromsøya med skolekretsene; Sentrum, Borgtun og Stakkevollan

Hva dekker fritidskortet

Fritidskortet dekker deltakeravgift på en eller flere aktiviteter med inntil kr. 800 pr. barn pr halvår. Treningsavgift, spillerlisens, kontingent etc. er inkludert i ordningen og aktiviteten må være organisert å skje minst  8-10 ganger i halvåret. For høsten 2020 og våren 2021 vil vi refundere kroner 800 for de som registrerer seg og legger med kopi av kvittering for betalt avgift. Fritidskortet dekker ikke ferietilbud, leiropphold eller turneringer. Kortet kan ikke benyttes på kino, bowling eller andre egenorganiserte aktiviteter. Sportsutstyr, instrumenter osv. dekkes ikke av Fritidskortet.

Hvem kan få fritidskort

Barn og unge i Tromsø kommune med bostedsadresse i skolekretsene Borgtun, Gyllenborg og Stakkevollan i alderen 6 - 18 år kan få fritidskortet. Søsken får ett Fritidskort hver. Pengene på Fritidskortet tilhører hvert enkelt barn og pengene kan ikke overføres til andre søsken. Fritidskortet gjelder fra det kalenderåret barnet fyller 6 år til og med kalenderåret det fyller 18 år.

Barnedans

Søknadsfrister

Frist for å søke om tilskudd for høst 2020 var 31.12.2020.
Frist for å søke om tilskudd for vår 2021 er 30. april 2021.

Informasjon til lag og foreninger

Kommunen vil i første del av prosjektperioden refundere deltakeravgift direkte til deltakere i målgruppen bosatt innenfor de nevnte skolekretsene. Tromsø kommune vil gjennom stikkprøver kontrollere at aktiviteten tilfredsstiller våre kriterier for lag og foreninger samt at den enkelte deltaker har oppgitt rett informasjon. Fremover vil vi utvikle et system hvor vi kan dekke deler av fakturaen direkte uten at den må være betalt på forhånd. Vi vil da involvere og informere lag og foreninger om løsningen vi ender opp med. 

  Kriterier for lag og foreninger som vil tilby fritidskortaktivitet 

  •  Aktiviteten må gjennomføres minimum 8-10 ganger pr. halvår. 
  •  Aktiviteten må være for barn og unge mellom 6-18 år.  
  • Det må være en mulighet for en prøveperiode før barnet binder seg til aktiviteten. 
  • Trenere/aktivitetsledere skal ha gyldig politiattest. Dette gjelder for alle som jobber direkte med barn og unge. 
  • Prisen på aktiviteten kan ikke øke utover normal prisvekst. 

Ønsker du mer informasjon om Fritidskortet?

Har du spørsmål om Fritidskortet kan du sende e-post til: fritidskortet@tromso.kommune.no
Kontaktperson: Lise Fransiska Valle, rådgiver i Avdeling for kultur og idrett. Ring mobil: 94 19 40 89.