Fylkesmannen i Troms har gjennom et tilsyn i Barneverntjenesten i Tromsø avdekket to lovbrudd. Dette etter en gjennomgang av 40 tilfeldige saker i tjenesten. Fylkesmannen ber Tromsø kommune om å redusere ventetid og gjøre bedre undersøkelser.
 
Fylkesmannen i Troms varslet i januar tilsyn knyttet til undersøkelser hos barnevernet. Sakene som er gått igjennom er fra juni til november 2015. I 19 av sakene peker Fylkesmannen på svikt. I tre av sakene kreves strakstiltak: I disse har barnevernet begynt arbeidet.
Det er avdekket for dårlige undersøkelser, manglende tiltak og svikt i rutiner. Konklusjonene etter tilsynet ble presentert for kommunen i dag.
 
De to lovbruddene dreier seg om at kommunen ikke har dokumentert at det er gjort forsvarlige barnevernsundersøkelser i alle saker, samt at barnevernet ikke har gitt barn hjelpetiltak innen rimelig tid i tilfeller der de har konkludert med at tiltak er nødvendig.
 
– Fylkesmannen peker på svært alvorlige forhold i tjenesten. Det viktigste nå er at vi tar ansvar, setter barna først og ordner opp. Det skal vi gjøre ved å gjennomgå hele tjenesten og sette inn nødvendige tiltak, slik at barnas rettssikkerhet og behov ivaretas på en best mulig måte. Vi må umiddelbart sørge for at det blir gjort gode undersøkelser i hver enkelt sak, og følge opp med tiltak der dette ikke er gjort, sier byråd for oppvekst, utdanning og idrett, Brage Larsen Sollund.
 
De ansatte i barnevernet ble orientert om rapporten i et eget møte i formiddag.
– Vi skal gjennomgå hele tjenesten. Dette for å sikre at barn får rett hjelp til rett tid. Noe av det som må ses på er organisering, fullmakter, arbeidsprosesser, internkontroll, ledelse, dimensjonering og kompetansen, sier konstituert leder i barnevernet, Aina Isaksen.
 
Ifølge fylkesmannen har Tromsø kommune gode rutiner, men at disse ikke følges godt nok. Fylkesmannen peker også på forhold som gjør at det oppstår unødvendige forsinkelser knyttet til både vedtak og tiltak.
 
– Det dreier seg gjennomgående om systemsvikt. Vi tar nødvendige grep for å rette opp dette så raskt som mulig. Jeg er opptatt at vi har faglig god kvalitet i det arbeidet vi gjør. Det er mitt ansvar som leder å sikre at dette skjer, og jeg vet at de ansatte i tjenesten vil bidra til dette viktige arbeidet, sier kommunaldirektør for oppvekst og utdanning Kari Henriksen.
 
Fylkesmannens presentasjon til kommunen.