Hva gjør vi? 

Vi etablerer et nytt avløpsledningsnettet i området. Det nye ledningsnettet skal etableres sammenhengende fra krysset Dramsvegen/Askeladdsvingen langs Dramsvegen og ned Grøholtbakken, før det sluttes til ledningsnettet ved Stakkevollvegen. Samtidig skal det legges ei ny vannforsyningsledning langs Dramsvegen.  


Hvorfor gjør vi dette? 

Avløpsledningsnettet i området er ikke dimensjonert for den store utbyggingen i området, og det er derfor behov for nye ledninger. I tillegg vil ny vannforsyningsledning gi økt forsyningssikkerhet i området.  
Prosjektet skal sikre en stabil vannforsyning og en sikker håndtering av avløpsvannet for både studenter, barnehager, skoler og øvrige beboere i området.  
 

Når skal dette foregå? 

Opprigging og klargjøring av anleggsområdet skjer i uke 20. I samme periode etablerer vi alternative ruter for gående og syklende. Disse rutene vil bli skiltet og tydelig merket.  
Videre er arbeidet delt opp i to ulike etapper: 
  • Mai – juni: Krysset Dramsvegen/Askeladdsvingen 
  • Juni – september: Dramsvegen mellom Breivangveien og Veslefrikkvegen 
Arbeidstid: mandag – lørdag, 07.00 – 19.00 
I perioder vil det bli nødvendig å utføre noe arbeid på natten. Beboere i området vil bli varslet i god tid.  
 

Informasjon om alternative ruter og lysregulering 

Til deg som går eller sykler  
Ferdsel i anleggsområdet innebærer stor risiko. Det vil derfor ikke være mulig å gå eller sykle langs Dramsvegen så lenge gravearbeidet pågår. Vi har lagt opp alternative ruter for myke trafikanter. For din egen og andres sikkerhet ber vi deg følge disse rutene. I rushtiden (07.00 – 09.00 og 14.00 – 17.-00) vil det være vakter til stede for å hjelpe skoleelever og andre myke trafikanter trygt forbi anleggsområdet.  

Kart myke trafikanter dramsvegen del 2​ 
 
Lysregulering av busstrafikk 
Øvre del av Dramsvegen vil kun være åpen for buss i rute. For å sikre trygg ferdsel i området setter vi opp bom, og regulerer busstrafikken ved hjelp av lysregulering. I rushtiden (07.00 – 09.00 og 14.00 – 17.00) vil det i tillegg være trafikkdirigenter i området.  
Rute 24 vil fortsette å kjøre via Tverrforbindelsen i hele anleggsperioden.  
 


Hvordan blir beboere i området berørt? 

Det vil i enkelte perioder bli nødvendig med alternativ parkering for beboere i området. Entreprenør vil gi beskjed i god tid til de det gjelder. Vi sender ut SMS-varsel dersom vi i korte perioder må stenge vannet.  Vi etablerer gangbro til eiendommer som ligger langs Dramsvegen hvor gravingen foregår, slik at beboere kan krysse grøfta på vei til og fra eiendommen.  
 
 

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt med oss 

Anatoly Tore Thorsen, prosjektleder Seksjon for vann og avløp, Tromsø kommune,  
Telefon: 913 68 577 
E-post: anatoly.tore.thorsen@tromso.kommune.no 
 
Pål Robertsen, entreprenør Grav og spreng 
Telefon: 909 76 190 
E-post: pal@gravogspreng.no  

Les mer om prosjektene til Seksjon for vann og avløp her