Gatebruksplan
(Klikk på kartet.)

Gatebruksplanen er delplan til kommunedelplan for sentrum og har som hovedmålsetning å redusere gjennomgangstrafikken, redusere hastigheten på trafikken i sentrum, rydde i uoversiktlige gateløp og kryss for å skape et bedre bymiljø.

Målsettingen for prinsipplanen er å fastlegge hovedprinsipper for trafikksystem/gatebruk i Tromsø sentrum som totalt sett ivaretar behovet for alle brukergrupper/aktører og legger til rette for en sentrumsutvikling i tråd med målsettingene i miljøbyprogrammet. Utgangspunktet er ønsket om å optimalisere de muligheter for forbedring av trafikksystemet i sentrum og potensialet for som etablering av Sentrumstangenten gir.

Mindre trafikk vil avlaste sentrum og lette adgangen for de som skal bruke sentrumsområdet, samtidig som miljøforholdene og trafikksikkerheten i sentrum forbedres. En forutsetning for å lykkes med denne målsettingen er at en klarer å legge så pass store begrensninger på biltrafikken i dagen at gjennomgangstrafikken og tungtrafikken i sentrum kanaliseres inn i Sentrumstangenten.