Tromsø kommune gir aktive gårdbrukere i Tromsø tillatelse til å spre husdyrgjødsel på eng uten nedmolding/nedfelling ut september måned. 

Tillatelsen er gitt med hjemmel i Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav, § 23 tredje ledd, som lyder «Kommunen kan på vilkår av at kommunens klimatiske forhold og vannkvaliteten i kommunens vassdrag tillater det, ved forskrift eller enkeltvedtak, tillate en senere frist for spredning uten nedmolding/nedfelling enn 1. september, men ikke senere enn 1. oktober

Det er fortsatt ikke tillatt å spre husdyrgjødsel på snødekket eller frossen mark.

For å minimere faren for forurensing av vannkilder skal det spres i god avstand fra åpne grøfter, bekkefar eller andre åpne vannkilder. For leiearealer forutsettes det at spredning med husdyrgjødsel på enga etter 1. september er klarert med grunneier.

Bakgrunnen for tillatelsen er at en lang periode med tørke har medført at flere gårdbrukere i kommunen har vært nødt til å ta ei sein andre gangs slåtte, og nå har behov for å kjøre ut husdyrgjødsel seinere en normalt. I denne spesielle situasjonen innvilger enhet for klima, miljø og landbruk en generell tillatelse til spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding på engareal ut september måned. Vi anmoder om at det utvises ekstra forsiktighet ved spredning på eng i nærheten av åpne vannkilder og vassdrag.

Spredning av husdyrgjødsel på åpen åker med nedmolding/nedfelling er i henhold til gjeldende forskrift tillatt helt frem til 1. november, så fremt jorda ikke er frossen eller snødekt.