Har du problemer med å disponere pengene slik at de strekker til gjennom hele måneden? Har du gjeld som du har vansker med å få betalt tilbake? Økonomiske bekymringer over lang tid kan påvirke din helse negativt, både fysisk og psykisk. Opplever du å ha mistet kontrollen over økonomien er et derfor viktig å ta grep så tidlig som mulig.

Kommunen kan tilby deg økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning, men det er også flere ting du kan gjøre selv for å få kontroll.
Opplever du at det er vanskelig å komme i gang selv? Da er det hjelp å få. NAV Tromsø står for økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning i Tromsø, og det tilbys bistand over telefon, chat eller ved personlig oppmøte. Hensikten med rådgivningen er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre den daglige økonomien din selv. Tjenesten er gratis.

Hva slags hjelp kan du få?

Du kan få bistand til å sette opp et budsjett for å finne ut om du har nok inntekter til å dekke utgiftene. Dersom utgiftene viser seg å være større enn inntektene, vil du få råd om hva du kan og bør gjøre for å balansere dette. Du kan for eksempel få hjelp til:
 • Å lage en oversikt over den økonomiske situasjonen din
 • Å sette opp et husholdningsbudsjett
 • Å finne ut hvordan du kan få mindre utgifter (unngå økonomiske feilprioriteringer)
 • Gjøre avtaler med dem du skylder penger
 • Skrive søknad om utsettelse av betaling
 • Få opplysninger om rettigheter og plikter
 • Dersom du har så mye gjeld at den er umulig å betjene, få hjelp til å søke gjeldsordning
 • Hjelp til å ta kontakt med aktuelle kreditorer
 • Kontakt med namsmannen
Dersom NAV selv ikke har kompetanse til å hjelpe deg, har vi plikt til å henvise videre til noen som har denne kompetansen.

Hvordan søker du?

Økonomirådstelefonen i NAV
NAV kan gi gjeldsrådgivning over telefon. Telefonnummeret er 55 55 33 39, tastevalg 1. Åpningstiden er kl. 09:00-15:00
  
Økonomirådstelefonen kan gi deg råd og veiledning om hva du kan gjøre i forhold til din sak. Rådgiverne driver ikke saksbehandling, men gir deg enkle råd om hva du selv kan gjøre for å løse opp i situasjonen. Du kan være anonym som innringer hvis du ønsker det. Tjenesten er gratis fra fasttelefon. Bruker du mobiltelefon og har begrenset ringetid  vil rådgiverne tilby å ringe deg tilbake.

Chattetjeneste
Chattetjenesten fungerer på samme måte som økonomirådstelefonen, også her kan du velge å være anonym. Gå inn på NAV sine hjemmesider og skriv «Chat med NAV» i søkefunskjonen.

Økonomisk råd- og veiledning ved ditt lokale NAV kontor
Ta kontakt med ditt lokale NAV kontor, enten i publikumsmottaket eller på telefon 55 55 33 33. Du kan også fylle ut søknadsskjema (DOC) (PDF) og sende til NAV Tromsø, postboks 6170, 9290 Tromsø. Innen 4 uker fra du har levert søknad vil du få et vedtak sammen første timeavtale.
 
Nedenfor finner du en oversikt som viser hvilke forventninger du skal ha til økonomi- og gjeldsrådgivertjenesten, samt forventninger til deg som bruker av tjenesten.

Saksgang

Tjenesten forutsetter samarbeid mellom søker og rådgiver og baseres på aktiv involvering og deltakelse av deg som ønsker bistand.
 
Følgende fremgangsmåte er vanlig:
 • Kartlegging av din livssituasjon, få oversikt over inntekter og utgifter ved å sette opp et budsjett.
 • Vurdering av din evne til å betjene den økonomiske situasjonen.
 • Forslag til løsninger på grunnlag av din økonomiske situasjon - i samarbeid med deg.
 • Ved gjeldsproblemer av mer kompleks art henvises du videre til gjeldsrådgiver i NAV.
 
Det vil gjøre det enklere for rådgiveren å få oversikt over situasjonen din dersom du før første møte går gjennom listen nedenfor og skaffer relevant dokumentasjon/vedlegg. Relevante dokumenter kan være:
 • Utskrift av ligning
 • Siste tilgjengelige selvangivelse
 • Saldo på alle konti
 • Kopi av husleie- eller fremleiekontrakt for dokumentasjon av boutgifter
 • Lønnsinntekter og trygdeytelser de siste tre månedene
 • Dokumentasjon på eventuell bostøtte
 • Opplysninger om lån, kredittgjeld osv.
 • Utgifter til lege, fysioterapi, kiropraktor, tannlege osv.
 • Utgifter til barnehage, SFO eller annen barnepass
 • Utgifter til forsikring
 • Opplysninger om innskudd i spareordninger
Hvis du har fått tilsendt såkalt begjæring om utlegg (tvangstrekk i lønn eller NAV ytelse), tar du med denne. Det samme gjelder hvis du har fått innkalling til forliksrådet.

Hva kan du forvente av gjeldsrådgiver?

 • Råd og veiledning rundt din økonomiske situasjon.
 • Råd om hvilke gjeldsposter som må betales først og sist. Bistand til kontakt med nams- og særnamsmenn.
 • Gjeldsrådgiver skal opptre nøytralt mellom deg og kreditorene.
 • Hvis gjeldsrådgiver ser grunnlag for det, kan det gis praktisk bistand til forhandlinger med dine kreditorer.
 • Hvis dine problemer har sider som gjeldsrådgiver ikke kan bistå med, skal denne så langt som mulig, henvise til andre instanser som kan gi hjelpen som trengs.
 • Når gjeldsrådgiver anser at det ikke er mer å gjøre i saken, skal alle papirer som er mottatt i forbindelse med gjeldsrådgivingsarbeidet, arkiveres eller makuleres.
 • Det aksepteres at gjeldsrådgiver ikke overtar noe ansvar for noen av dine økonomiske forhold.

Hva forventes av deg?

 • Alle opplysninger om inntekter, utgifter, formue og gjeld skal fremlegges.
 • Vilje til å gjøre endringer i leve- og handlemønster dersom det er nødvendig for å få budsjettet ditt i balanse og gi muligheter til å finne løsning på gjeldssaken.
 • Endringer i økonomiske forhold som nevnt over, må oppgis til gjeldsrådgiver umiddelbart.
 • Gjeldsrådgiver forholder seg ikke til søknader om økonomisk sosialhjelp, verken i form av lån eller bidrag. Dette behandles av egen enhet i NAV.
 • Hvis gjeldsrådgiver skal gjøre henvendelser på vegne av deg, godtas det at alle kreditorer i utgangspunktet må behandles likt og gis lik informasjon.
 • Gjeldsrådgiver kan avslutte saken dersom du holder tilbake opplysninger eller ikke viser vilje til samarbeid.
 • Brev som sendes til deg fra gjeldsrådgiver og som kommer i retur, vil bli makulert.
 • Det aksepteres at gjeldsrådgiver ikke overtar noe ansvar for noen av dine økonomiske forhold.