Enhet for psykisk helse og rus informerte i en bekymringsmelding datert 19. august i år om at det de foregående to månedene har vært fem selvmord/mulige selvmord blant tjenestemottakere i enheten.

I etterkant av dette ble det også varslet om ett selvmord gjeldende en tidligere tjenestemottaker, og to selvmordsforsøk med overlevelse i samme periode.

I bekymringsmeldingen er det anført endret eller reduksjon i tjenestebildet, at brukerne har fått mindre bistand, hjelp og mulighet for aktivitet og deltakelse, som følge av innsparing som mulig medvirkende årsak.

På bakgrunn av dette besluttet direktøren i avdeling for helse og omsorg å nedsette en arbeidsgruppe for nærmere undersøkelse i saken.

Resultatet fra arbeidsgruppens arbeid er å finne i rapporten «Oppfølging av bekymringsmelding om selvmord» (klikk for å laste ned).

Vanskelig å konkludere
Arbeidsgruppens oppgave har blant annet vært å gjennomgå de åtte nevnte tilfellene, og vurdere eventuelle årsakssammenhenger disse i mellom.
 
– Som forventet viser rapporten at det ikke er lett å lage bastante konklusjoner på hva som er årsak til selvmord. Men det har vært færre selvmord blant tjenestemottakerne enn det vi fryktet da vi ble varslet. Ellers viser rapporten at de selvmordene som har blitt gjennomgått har vært uventet. Vi kan ikke uten videre si at det har vært forhold i tjenesten som kan forklare selvmordene, uttaler Trond Brattland, avdelingsdirektør for helse og omsorg.

Enhet for psykisk helse og rus har varslet om fem av dødsfallene til Statens helsetilsyn, som har har vurdert sakene og oversendt dem til fylkesmannen for videre tilsynsmessig oppfølging. 

Har også sett på hele året hittil
I forbindelse med dette dette arbeidet er det også gjort noen enkle undersøkelser basert på dødsmeldinger fra legevakta og kommuneoverlegen, registrert fra januar til september i år.

Arbeidet har ikke vært en fullstendig gjennomgang og gir dermed ikke et fullstendig bilde. Men ut i fra disse tallene kan det ha vært omkring 15 selvmord i hele Tromsø-samfunnet i 2019 fra januar til første uke i september.

I rapporten pekes det på at det ser ut til å ha vært flere selvmord i Tromsø i år enn tidligere.

– Og da snakker vi om i befolkningen. Men her er tallene mer usikre. Det blir publisert tall for 2018 i slutten av 2019, så vi vet lite om nasjonale trender. Dette er et område det er viktig å følge opp. Rapporten peker på mange forhold som kan forbedres. Noe dreier seg om kompetanse på selvmordsforebygging. Noe dreier seg om rutiner for håndtering av situasjoner der det oppstår bekymring om selvmord. Og så er det viktig at vi følger opp spørsmålet om mulig økt antall selvmord i befolkningen. Kommunen skal lage en plan for selvmordsforebygging. Mye av denne oppfølgingen vil skje innenfor rammene av denne planen, sier Brattland.

I  «Oppfølging av bekymringsmelding om selvmord» anbefales en rekke selvmordsforebyggende tiltak, og kommunen skal lage en plan for selvmordsforebygging.