Alle som skal grave i eller ved offentlig grunn skal søke om gravetillatelse. Ved graving på privat grunn oppfordres det til å levere gravemelding av sikkerhetsmessige årsaker.

Søknad om gravetillatelse sendes inn via kundeportalen til Geomatikk.

Tromsø kommune tillater graving og framføring av ledningsanlegg i sine veg- og trafikkarealer, men setter vilkår til både utførelse av arbeidet og til den som eier ledningsanlegget. Vilkårene for graving i kommunale arealer er fastsatt i Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn.

Tromsø kommune ønsker å koordinere gravearbeider for å redusere graving i veggrunnen. Planlagte gravearbeider over 40 meter og kryssing av veg må registreres og godkjennes i KGrav før gravesøknad sendes inn. Mer om koordinering og graving i Tromsø kommune kan leses her (DOC) (PDF).

Tromsø kommune tillater også framføring av ulike typer lednings- og kabelanlegg i park- og friområder. Kommunens krav til arbeidets utførelse på disse arealene er hjemlet i kommunens grunneierrådighet, og reguleres i de avtalene som inngås mellom kommunen og søkeren. Reglene i instruksen er derfor bindende for de som skal grave i kommunale arealer, hvis ikke annet er avtalt gjennom skriftlig avtale.

Ansvarsfordelingen for graving i offentlige arealer

 • Tillatelse til graving i kommunale vegarealer og i park- og friområder gis av Tromsø kommune, Avdeling for Bymiljø - Park og veg.
 • Tillatelse til å grave i riks- og fylkesveger gis av Statens vegvesen
Ved graving på privat eiendom, er det tiltakshavers ansvar å sørge for nødvendige tillatelser fra grunneier. Det er entreprenørs ansvar og sørge for å sjekke at det er innhentet nødvendige tillatelser før graving starter. Formålet med reglene i instruksen er å bidra til en effektiv, hensynsfull og forutsigbar gjennomføring av gravearbeidene, samt en fullgod istandsetting slik at samfunnet som helhet ikke påføres unødige skader, ulemper og kostnader. Reglene bidrar også til at saksbehandlingen ivaretar likhetsprinsippet. 

Reglene gjelder både planlegging, forberedelser og søknadsutforming. De påpeker også ansvarsforhold mellom lednings- og kabeleier, entreprenør og Tromsø kommune som vegholder og grunneier. Videre angis krav til arbeidsvarsling og sikkerhet, samt tekniske krav til utførelsen. 

Reglene gjelder også for boring eller pressing under veg, og for føring av luftstrekk over eller langs vei.

Hvordan leverer jeg gravemelding?

All innlevering av gravesøknader skal foregår elektronisk. Via kundeportalen kan du registrere gravehenvendelser/arbeidsvarsling/påvisning døgnet rundt.

Hva koster det?

Behandlingsgebyr for 2018 :
Graving i eller inntil kommunalt vegnett : kr 4500,-
Arbeidstillatelse i kommunalt trafikkareal (kraner,lift,stillas ol.) : kr 800,-

Gebyrene reguleres årlig sammen med øvrige kommunale gebyrer

Påvisning og merking av kabelnett

I de tilfellene det er behov for påvisning og merking av kabelnett vil dette bli utført av personell fra Geomatikk. Kommunale ledninger påvises av personell fra Vann og avløp.

Ta kontakt dersom du ønsker informasjon om ledningsnettet tilhørende følgende ledningseiere:
 • Troms Kraft, el-nettet                                                                 
 • Telenor, Canal Digital, kabel-TV, tele- og telefoninett               
 • Fibersameiet Troms, Bredbåndsfylket Troms
 • Broadnet
 • Nordix Data
 • Kvitebjørn Varme                                                               
 • Tromsø kommune, Vann og avløp
 • Tromsø kommune, Bydrift 
 • Signal bredbånd
 • Universitet i Tromsø

Lurer du på noe? Kontakt oss

Generelle spørsmål
Geomatikk AS, telefon: 09146
Åpningstider hverdager: 07.30 - 15.30

Servicetorget i Tromsø kommune, telefon: 77 79 00 00

Spørsmål om graving i kommunale trafikkarealer
Kjell Theodor Svindland   tlf 48116215      mail : kjell.theodor.svindland@tromso.kommune.no
Geir-Frode Bergseth         tlf 47620925      mail : geir-frode.bergseth@tromso.kommune.no

Spørsmål om vann og avløp
Karianne Madhavi Klingenberg, telefon 480 24 968
Knut Jacob Lind, telefon 904 76 012