Din tank - ditt ansvar


Fra 2020 vil det nemlig ikke lenger være tillat å bruke fossil fyringsolje eller parafin til oppvarming av boliger og bygg. Forbudet gjelder alle boliger og bygninger, med unntak av blant annet industribygninger, fritidsboliger som ikke er tilkoblet strømnettet og driftsbygninger i landbruket. Flere husstander har allerede gått bort fra oljefyring, men har fortsatt en nedgravd tank i hagen. Tankene inneholder ofte olje eller parafin, selv om de ikke er i bruk. Disse tankene utgjør en betydelig forurensningsfare. Grunnforurensning oppdages ofte ikke før tanken fjernes eller innemiljø berøres.

Tankeier har ansvar
Dersom tanken skulle gå lekk og forurense grunn, grunnvann eller gjøre skade på bygninger, er det tankeier som er ansvarlig. Dette gjelder også hvis forurensningen spres til naboeiendommer. Oppdages lekkasjen raskt er det mulig å begrense skadene. Lekkasjer kan oppstå i forbindelse med gravearbeid i hagen eller overfylling. Noen lekkasjer skjer også i det oljetanken graves opp og fjernes. Sanering av oljetanker skal gjøres av et sertifisert firma, og de skal alltid tømmes og renses før de graves helt opp.
Eier eller bruker av en oljetank er til enhver tid ansvarlig for at tanken er i forsvarlig stand.

Gamle tanker kan være farlig for miljøet
Oljetanken bør saneres og fjernes hvis den er gammel og utgjør en forurensningsfare. Enhver tankeier er selv pliktig til å forhindre at tanken går lekk. Dette følger av forurensningslovens forbud mot å forurense (§ 7). Opprydningen kan være svært kostbar. Mange skader skyldes at tanken er gammel, og at det har rustet hull i enten tanken eller tilhørende rør og ledninger. Oljetanker har begrenset levetid. De fleste ståltanker må skiftes ut etter maks 30 år. Nedgravde ståltanker utsettes for fukt både fra grunnen på utsiden og fra når fyringsoljen kondensere på innsiden. Glassfibertanker ruster ikke, men materialet er porøst. De har lenger levetid, men det gjelder ikke for tilhørende rør og ledninger.
 

Tromsø kommune anbefaler at tanker som tas permanent ut av bruk fjernes fra grunnen
Oljetanker som blir liggende igjen i grunnen skal tømmes, renses, gassmåles og fylles med sand, grus eller lignende. Alt av påfyllingsrør skal fjernes eller ødelegges slik at påfylling av olje ikke kan forekomme. Når tanken er sanert og/eller fjernet må det gis beskjed til kommunen. 


Kommunen er forurensningsmyndighet ved forurensning som stammer fra lekkasjer fra nedgravde oljetanker, og kan pålegge undersøkelser og opprydning. Kommunens forurensningsmyndighet ved lekkasjer gjelder for nedgravde oljetanker i sin helhet uavhengig av tankens størrelse og hvor den er plassert.
 

Hva inneholder oljetankene?

Oljeprodukter er lite vannløselige, de har høyere viskositet og lavere tetthet enn vann. Oljeprodukter inneholder i tillegg både vannløselige komponenter og flyktige organiske forbindelser. Vannløselige komponenter fra oljeprodukter kan være skadelig selv i små konsentrasjoner. De flyktige organiske forbindelsene er gass. 
 

Hvor skadelig er en lekkasje?

En oljetanklekkasje er en lokal forurensning, men større lekkasjer kan vise seg å bli regionale. Skjer lekkasjen i nærheten av vann kan forurensningen spre seg raskt til et større område.

Kan påvirke helsen din
En oljelekkasje kan påvirke helsen din og vil bli et helsemessig problem hvis lekkasjen skjer inne i boliger og bygninger. Dette gjelder også hvis oljen fordamper, og dampen trenger inn i boliger eller bygninger hvor mennesker må oppholde seg over lengre tid.

Store skader på grunnen
En oljelekkasje kan gjøre store skader på grunnen. Ved en lekkasje siver olje ut i grunnen og tar følge med grunnvannet nedover. De lettløselige komponentene vil løse seg opp i vannet og de flyktige organiske forbindelsene fordamper oppover. Det er svært viktig at forurenset jord fjernes, slik at lekkasjen ikke fortsetter å spre seg. Olje påvirker grunnen på flere måter, og kan endre egenskapene jorden har.
 
Vil du vite mer? På lenkene under finner du mye nyttig informasjon!

 
Forurensningsloven:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6
Forurensningsforskriften:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/*#*
Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020:
https://www.regjeringen.no/contentassets/42f137e90f854019bc7b684a0b3ed5f6/oljefyr---forskrift.pdf
Oljefri, Naturvernforbundet:
http://oljefri.no/
 

Hvordan vet jeg om jeg har en oljetank på eiendommen?

Det er ikke alltid like lett å vite om man har en nedgravd oljetank på eiendommen. Overtatt et hus og er usikker? Under finner du tips om hva du bør se etter og sjekke.

1. Hvilken oppvarmingsløsning har boligen din?
Det er ikke sikkert boligen din bruker oljefyring til oppvarming i dag, men oppvarmingsløsningen kan fortelle deg om det ble brukt tidligere. Hvis boligen din har radiatorer eller spor etter å ha hatt det tidligere, er det stor sannsynlighet for at det har vært oljefyr og at det er en oljetank tilknyttet eiendommen.
Har boligen din oljekjel, parafinkamin eller et ildsted som kan bruke både ved og olje? Hvis dette er tilfelle, har du også et brenselslager ett eller annet sted på eiendommen. Det finnes flere varianter av slike lager. Det kan være en nedgravd oljetank som er plassert i grunnen på eiendommen. Det kan være et frittstående oljefat utenfor eller i en bod. Eller det kan være en kjellertank som enten er murt inn i et eget rom eller plassert i et kjellerrom.

2. Se etter påfyllingsrør og lufterør.
Disse befinner seg ofte langs grunnmuren eller tilknyttet bod/kjeller.

3. Gå på tankjakt.
Se etter en dagtank på veggen i gangen, eller gå på tankjakt i kjelleren og i boden. Det hender at tanker er murt inn i egne rom, gjerne ved siden av fyrrommet. I disse tilfellene finnes det en luke eller en åpning i veggen. Eksempler på oljetanker som er mest vanlig i boliger er:
  • Oljefat
  • Dagtank
  • Kjellertanker
  • Nedgravde oljetanker

Slik skal du sanere og fjerne oljetanken din

1. Finn frem informasjon om din oljetank. Det viktigste er:
  • Alder
  • Størrelse
  • Hvor er tanken, rørene og ledningene plassert?
  • Hvilket materiale er den laget av?
  • Innhold
 
2. Hvem skal gjøre jobben?
Bestem om du skal gjøre deler av jobben selv, eller om du skal få et firma til å gjøre alt. Det er flere firma i Tromsø som er kvalifisert til å tømme, rense og fjerne oljetanken din. Ta kontakt med dem først og hvis du lurer på noe mer, så kan du ta kontakt med kommunen. Ved graving på privat grunn oppfordres det til å levere gravemelding av sikkerhetsmessige årsaker. For å komme videre i leveringen av gravemelding, må man registrere hva arbeidet gjelder. Huk av for at arbeidet gjelder oljetank. Les mer herSend prisforespørsel til flere av firmaene. Det firmaet du velger må ha nødvendig og relevant kompetanse for sanering av oljetanker. Da kan du bevise for avfallsstasjonen at oljetanken er ren og ikke utgjør noen miljøfare når den leveres inn der.

Dersom du bestemmer deg for å gjøre deler av jobben selv, bør du sjekke med forsikringsselskapet ditt først. Er du forsikret ved skade på bygning, grunn (både nabo og egen) og hvis olje har lekket ut på kommunens ledningsnett?

3. Finn oljetanken, tøm, rens og grav den frem.Lekkasjer kan oppstå når tanken graves frem, så det er viktig at den er tømt og renset før man går i gang med selve oppgravingen. Tanken skal være helt tømt og ren før den fraktes til et godkjent mottak. Gi beskjed til kommunen om at tanken din er sanert og fjernet.

4. Søk støtte.Hvis du erstatter parafinkamin eller oljekjel samtidig med tanken har du rett til å få støtte fra Enova. Jobben må være utført av et kvalifisert firma. Les mer her og søk støtte. Denne muligheten mister man når forbudet trer i kraft.
 

Har du oppdaget hull eller skader på oljetanken din etter tømming og rensing?

Oppdager man hull eller skader på oljetanken etter tømming og rensing må tanken graves opp. Tromsø kommune skal varsles. Konsulentfirmaer må kontaktes for å gjennomføre lukttester og prøvetakninger. Dersom testene viser at det har vært lekkasje til grunnen, skal forurensningen avgrenses og alt av forurensede masser skal graves opp og leveres til godkjent mottak.
 
Forurensningsloven § 7 om plikt til å unngå forurensning sier ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning.
Et hull eller en skade på en oljetank medfører fare for forurensning i strid med loven. Når det er fare for forurensning, skal den ansvarlige for forurensningen sørge for tiltak for å hindre at den inntrer.
Dersom du, som eier av tank, oppdager at forurensningen har inntrådt skal du sørge for tiltak for å stanse, fjerne eller begrense virkningen av den. Du som tankeier skal sørge for at det gjøres tiltak for å begrense skader og ulemper som følge av forurensningen eller av tiltakene som motvirker den.

Tromsø kommune er forurensningsmyndighet ved forurensning som stammer fra lekkasjer/spill fra nedgravde oljetanker, og kan pålegge undersøkelser og opprydding.
Ved akutt forurensning, kontakt Brann og Redning på nødnummer 110.

Lurer du på noe?

Ta kontakt med:
Anja Johnsen
Klima- og miljørådgiver
Klima, miljø og landbruk, Seksjon for byutvikling
E-post: anja.johnsen@tromso.kommune.no 
Telefon: 948 45 148