Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Helhetlig tilbud til pårørende med krevende omsorgsoppgaver

En prosjektgruppe i regi av Tromsø kommune gjennomfører i 2014 prosjektet «Helhetlige tilbud til pårørende med krevende omsorgsoppgaver». Hensikten er å undersøke pårørende med krevende omsorgsoppgaver sine behov i omsorgshverdagen, og deres ønsker for hjelp og økonomisk stønad.

Målet med prosjektet er å foreslå tiltak/endringer i deler av tjenestetilbudet for denne gruppen i Tromsø. Prosjektet søker å bidra til opprettholdelse av dagens pårørendeomsorg og fremme pårørende som en ressurs i morgendagens omsorg.

Last ned prosjektrapport.


Bakgrunn

Stortingsmelding 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg legger føringer for en aktiv og framtidsrettet pårørendepolitikk frem mot år 2020. Tilbakemelding fra brukerorganisasjonene er at pårørende ønsker å være en ressurs, men at de ikke må tas som en selvfølge. For å stå i de krevende oppgavene trenger de økt forutsigbarhet, økonomisk trygghet og fleksible støtteordninger (Kilde: Helsedirektoratet). 21 kommuner og bydeler i Norge har mottatt tilskudd fra helsedirektoratet (Kilde: Helsedirektoratet - bedre hverdaghelhetlig tilbud) for å utvikle helhetlige tilbud til pårørende med krevende omsorgsoppgaver. Tromsø kommune har fått innvilget 500 000 kr etter søknad fra Tildelingskontoret. Kommunen stiller i tillegg med en egenandel på 350 000 kr.

Prosjektets formål

Overordnet mål for prosjektet er å bidra til å opprettholde pårørendeinnsatsen på dagens nivå, samt å forebygge helseproblemer hos pårørende ved å møte deres behov og forbedre deres situasjon.

Prosjektet søker kunnskap om hvordan Tromsø kommune i plan- og utviklingsarbeid kan forbedre situasjonen til ulike grupper av pårørende med krevende omsorgsoppgaver, bedre samspillet med den offentlige og uformelle omsorgen og styrke kvaliteten på det samlede tjenestetilbudet.

Prosjektrapportens formål er å beskrive behov og ønsker for stønad/tjenester i Tromsø kommune som pårørende med krevende omsorgsoppgaver vektlegger. Den vil i tillegg presentere forslag til endringer i deler av tjenestetilbudet i Tromsø for denne gruppen (frivillige organisasjoner, foreninger, Tromsø kommune, NAV m.fl.).

Organisering og fremgangsmåte

Prosjektgruppen i Tromsø kommune består av en prosjektleder ved Avdeling for helse og omsorg, en representant fra Eldrerådet, en representant fra Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og to representanter fra Tildelingskontoret. Tre av gruppens medlemmer har erfaring som pårørende med krevende omsorgsansvar.

For å innhente kunnskap om pårørendes behov og ønsker intervjues seks pårørende som mottar kommunal omsorgslønn. Informantene har omsorgsansvar for personer med ulikt hjelpebehov og har erfaring med ulike kommunale tjenester. Variasjon i alder, kjønn, bosted og etnisk bakgrunn tilstrebes.

For å innhente kunnskap om tilbudet til denne målgruppen i Tromsø og mulige nye tiltak/endringer, intervjues en gruppe med representanter fra ulike frivillige organisasjoner. Om mulig vil funnene i prosjektet sammenlignes med 2-3 andre prosjekt under samme tilskuddsordning.

Prosjektrapporten er planlagt ferdig innen utgangen av 2014.