Dame benk
Planen ble vedtatt i kommunestyret 30. april og er nå tilgjengelig i en foreløpig versjon på kommunens internettsider. Den vedtatte planen dekker det samlede psykiske helsearbeidet i kommunen og peker på utfordringene og satsningsområdene. Målet med planen er å tydeliggjøre kommunens tjenester, utfordringer, satsningsområder og behov for tiltak. Mennesker med psykiske lidelser skal så langt det er mulig gis likeverdige muligheter til utdanning, arbeid, bolig, aktivitetstilbud, kulturtilbud og helse- og sosialtjenester.

Planen omfatter tjenester og tiltak overfor barn, unge og voksne. Den omfatter forebyggende tjenester, behandling, rehabilitering, oppfølging og støttetjenester. Planen gir også en beskrivelse av samarbeid og samhandling innad i kommunen, på fylkeskommunalt og statlig nivå og i forhold til frivillig sektor. Mennesker som er rammet av psykiske lidelser skal være sikret likeverdige tjenester uavhengig av alder og hvor i kommunen de er bosatt. Planen bærer særlig preg av et ønske om økt fokus på forebyggende psykisk helsearbeid ovenfor barn og unge.

Kommunestyret har vedtatt at det skal innarbeides et kapittel om psykisk helsearbeid rettet mot den eldre del av befolkningen. Den versjonen som nå foreligger er derfor foreløpig. Når dette kapitlet er klart vil den endelige planen gjøres tilgjengelig på nettet og i opptrykt versjon.