Det er 15 år siden ansvarsreformen ble vedtatt i Stortinget og kommunene fikk det totale ansvaret for utviklingshemmede. Foreliggende plan er ment å gi en oversikt over utviklingen i Tromsø kommune både når det gjelder tjenestebehov og oppgaveløsning. I planen er det nedfelt hvilke mål og strategier kommunen vil velge når det gjelder tjenesteutforming og tjenesteorganisering.

En av de sentrale målsettinger i tjenesten for utviklingshemmede er det som ligger i prinsippet om lavest mulig effektive omsorgsnivå, det såkalte LEON-prinsippet. Det betyr å yte tidlig hjelp og rett hjelp, som forebygger utslitthet i familien og utsetter eventuell døgnkontinuerlige tjenester fra kommunen. Planen foreslår en rekke tiltak som omfatter fritidstilbud, dagtilbud, avlastning, ulike botiltak og system-/kvalitetsutvikling. Man har ansett det som særdeles viktig at tilbudet danner en tjenestekjede fra laveste til høyeste omsorgsnivå.

Andre sentrale mål er at tjenester tilrettelegges slik at den enkelte tjenestemottaker skal kunne benytte sine evner fullt ut, og at utviklingshemmede kan leve et liv så nært det normale som mulig, med størst mulig grad av selvbestemmelse. Det må etableres kulturer der medvirkning, mestring og selvbestemmelse er innarbeidet og gjennomsyrer all tjenesteyting.