Målet er at voldsutsatte skal oppleve å få riktig hjelp til rett tid, at de på en enkel måte får oversikt over og kontakt med hjelpetilbudet, informasjon om behandlingstilbud når det er nødvendig og bistand til egenmestring.
 
En lokal handlingsplan vil styrke det helhetlige perspektivet og være et viktig redskap for å planlegge og iverksette tiltak som sikrer bedre samordning og kompetanse på tvers av sektorer og instanser. Planen skal være sektorovergripende og gjelde aktuelle områder der kommunen har helt eller delvis ansvar.
 
Målsettinger og tiltak i planen har i all hovedsak som intensjon at flere som er utsatt for vold i nære relasjoner skal henvende seg til hjelpeapparatet, hjelpeapparatet skal få økt kompetanse til å avdekke vold i nære relasjoner og flere skal få hjelp til å komme seg ut av et liv med vold.
 

Plan mot vold i nære relasjoner