Strategien ble vedtatt i Kommunestyret i Tromsø 25.09.13, sak 118/13.

Strategien kartlegger behov og foreslå løsninger for boliger og tjenester til den 1/3 av tjenestemottakerne i Tromsø som bor i sykehjem, omsorgsboliger og hybelhus. Behovet vil stige fra ca 800 i dag til ca 1400 mot 2030. I tillegg foreslås noen forebyggende boligløsninger for den 2/3 som bor i ordinære boliger.

Strategien foreslår løsninger på:
Hva for hvem
Det er utviklet ulike bolig- og tjenestekonsept tilpasset de ulike brukergruppene. For eldre foreslås senter-løsninger med boliggjøring, tverrfaglig tjenestebase og møteplasser for alle, og med kollektive (forebyggende) privatfinansierte seniorboliger i nærheten. For yngre brukere anbefales boligklynger integrert i ordinær boligmasse.  Boligene i klyngen kan være både i bofellesskap og enkelt-leiligheter, med ulik tjenestegrad.

Hvor
Sentrene foreslås tilknyttet bydels- og distriktssenter for å bidra til byutvikling, ved å styrke senterstrukturen og skape attraktive og aktive møteplasser. Alle bydeler bør ha en variasjon i boligmassen som muliggjør et helt livsløp for den enkelte innbygger i sitt etablerte nærmiljø.

Hvordan
De ulike bo- og tjenestekonseptene gir mulighet for ulike rollefordelinger mellom kommune, bruker og utbygger.  Finansiering og lovverk styrer handlingsrom, og endres over tid. Kommunen må i alle konsepter ivareta en faglig god og effektiv tjenesteutøvelse.