Kommunestyret vedtok 12. desember 2019 en ny lokal forskrift som forbyr oppskyting av fyrverkeri i Tromsø sentrum.

Det er i forskriften ikke valgt å skille mellom fyrverkeriklasser. Det ble da vedtatt en forbudssone for avfyring av fyrverkeri. Forbudssonen ble senere utvidet av brannsjefen den 10. februar 2020.

Klikk her for å se digitalt kart over forbudssonen
 

Hensyn til eldre trehusbebyggelse
 
Tromsø har store områder med eldre trehusbebyggelse som Tromsø brann og redning har sett nærmere på gjennom «Prosjekt sentrumsvern».

Gjennom dette arbeidet ble det avdekket store branntekniske svakheter i områdene med eldre trehusbebyggelse, og i sluttrapporten for prosjektet er det angitt viktigheten av å jobbe frem en brannsikringsplan for disse områdene.

Ett av de anbefalte tiltakene i «Rapport sentrumsvern» er å etablere en forbudssone for oppskyting av fyrverkeri, som nå altså er på plass

Fyrkverkeriforbudet vil kunne redusere sannsynligheten for branntilløp og dermed også redusere risiko for tap av liv og bevaringsverdig bebyggelse.
 
 
Hva innebærer forbudet?
 
Forbudet innebærer i praksis at all bruk av fyrverkeri er forbudt innenfor det definerte området, alt fra det minste til det største fyrverkeriet. Et totalforbud er både enklere og tryggere å forholde seg til for innbyggerne, og lettere å følge opp for politiet.

Forbudet trådte i kraft umiddelbart etter at kommunestyret vedtok det. 

Utenfor den definerte forbudssonen vil det være tillatt med bruk av fyrverkeri (klasse I, II og III) på nyttårsaften mellom kl. 18.00 og 02.00, med mindre annet er bestemt.
 
 
Kontaktinfo:
 
For nærmere informasjon om vår nye lokale forskrift, kontakt Dan Tore Lyseggen, overingeniør i seksjon for brann og redning, forebyggende brannvern.