Planområdet er i nordre del av Tromsø sentrum, nord og sør for brua - fra Kystens hus i sør til og med Agnforsyninga i Hansjordnesbukta i nord, og i hovedsak øst for Skippergata. 

Planen skal styre en langsiktig utvikling av denne delen av sentrum. Det legges opp til en flerfunksjonell by, med blanding av næring, bolig, offentlige formål og attraksjoner på lant og havneformål i sjø. 

Nord for brua legger planforslaget til rette for en stor bymessig utbygging og transformasjon, herunder ny adkomstvei fra Bukta, utfylling i sundet, nye byrom og ny begbyggelse. Sør for brua styrkes vern av eksisterende bebyggelse og uterom, og det åpnes for noe infill i eksisterende struktur. 

Alle dokumenter i saken kan ses lastes ned på vår høringsside  eller på Nordbyens egen hjemmeside. Planforslaget er også utstilt på rådhuset. 

Kommentarer eller merknader til forslagene sendes til:
Tromsø kommune, Byutvikling,
Postboks 6900,
9299 Tromsø


Eller på e-post til postmottak.byutvikling@tromso.kommune.no

Frist for innspill er 7. desember 2018. Merk dine innspill med "14/2917 Nordbyen".