I Tromsø kommune er hjemmetjenesten organisert i fem enheter; Fastlandet, Kvaløya, Nordøya, Midtbyen og Sentrum hjemmetjeneste. Tjenesten innbefatter hjemmesykepleie, praktisk bistand, dagsenter for eldre, trygghetsalarm, matombringing, omsorgslønn, søknad om ulike typer institusjonsopphold for eldre.

Hjemmehjelp tilbys til personer med funksjonssvikt, kronisk sykdom og akutt skade der det har oppstått et pleie- og omsorgsbehov som man ikke kan mestre selv.

Alle som bor eller oppholder seg i kommunen skal ha nødvendig helsehjelp. Målet er å opprettholde livskvalitetet ved at brukeren skal få nødvendig hjelp for å kunne bo i eget hjem så lenge som en ønsker det.

Hvilken hjemmetjeneste tilhører du?

I oversikten Hvilken hjemmetjeneste tilhører du? finner du oversikt over adresser og hvilke hjemmetjeneste med avdelinger veiadressene tilhører.
  • Tabellen er søkbar
  • Velg vegnavn i første kolonne, og du vil få opp hvilken avdeling i hjemmetjenesten du tilhører.
  • Ta kontakt med Tildelingskontoret dersom du lurer på noe.

Hjemmehjelp

Hjemmehjelp/praktisk bistand er en lovpålagt tjeneste.Tjenesten er organisert under hjemmetjenesten og tilbyr nødvendig praktisk hjelp i hjemmet.

Tjenesten skal bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig. Den skal kompensere for nedsatt evne til å ivareta egenomsorg og greie dagliglivets gjøremål, samt forebygge behov for heldøgns botilbud. Det skal gis opplæring i dagliglivets gjøremål for å bli selvhjulpen, eller for å vedlikeholde egne ferdigheter. Praktisk bistand og opplæring vil ofte kunne kombineres.
  • Personer som er helt eller delvis avhengig av hjelp og som er ute av stand til å klare dagliglivets gjøremål, har rett til nødvendig hjelp.
  • Personer som fysisk burde være i stand til å utføre praktiske gjøremål, men som ikke mestrer det av andre medisinsk og/eller psykososiale grunner.
  • Barn som trenger betydelig mer bistand og omsorg enn det som er vanlig for jevnaldrende barn og som overstiger foreldrenes omsorgsevne har samme rettigheter for nødvendig hjelp og opplæring.
Hjelp kan ytes av andre årsaker, dersom det etter en helhetsvurdering er hensiktsmessig. Personer som ikke kommer inn under kategorien særlig hjelpetrengende, kan ikke påregne tjenester fra kommunen.

Trygghetsalarm

Brukere som føler seg utrygge og som har en helsetilstand som med fører behov for pleie- og omsorgstjenester kan få tildelt trygghetsalarm. 

Søknad
Se Tildelingskontoret for omsorgstjenester. Kontakt også  Servicetorget hvis du trenger hjelp til utfylling av skjemaet.

Pris
Se Priser på kommunale tjenester for informasjon om aktuell tilknytningsavgift (engangsutgift) og månedspris.

Slik søker du

Søknad om hjemmetjenester sendes skriftlig på eget søknadsskjema. Søknadsskjemaet kan også fås ved henvendelse til Servicetorget, Tildelingskontoret eller den enkelte hjemmetjenesteenhet.
 
Det er klageadgang på alle våre vedtak om tjenester. Klagefristen er tre uker. Nærmere orientering om klagebehandling framgår av vedtaket.

Bostøtte

Behov for bostøtte - se mere informasjon på Boligkontorets side.

TT-kort

Fylkeskommunen har ansvaret for transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-ordningen). Formålet med transporttjenesten er å gi et transporttilbud til mennesker som pga.en varig funksjonshemming, er helt eller delvis avskåret fra å bruke ordinære kollektive transportmidler.

Les mere om TT-ordningen.