Formannskapet vedtok 26. september å legge planprogram for detaljreguleringsplan for Finnheia alpinlandsby ut på høring og offentlig ettersyn i 8 uker.
 
Planarbeidet har som mål å tilrettelegge for blandet fritids- og næringsbebyggelse innenfor planområdet. Planprogrammet vil belyse forhold knyttet til landskap og grøntstruktur, allmenn ferdsel, friluftsliv og rekreasjon, naturmiljø, vann, avløp og overvann, samt trafikk og transport. Det vil utredes for alternative utbyggingsscenarier som vil se på konsekvenser av ulike måter å bebygge området på.

Her ligger planforslaget til høring: 
http://www.tromso.kommune.no/hoeringer

Planforslagene ligger i Servicetorget, Rådhuset, Rådhusgata 2. Kommentarer eller merknader til forslagene bes sendt Tromsø kommune, Byutvikling, Postboks 6900, 9299 Tromsø eller postmottak.byutvikling@tromso.kommune.no.