Det er igjen tid for å nominere kandidater til Tromsø kommunes ulike priser. Under årets aller siste kommunestyremøte, deles blant annet kulturprisen, likestillingsprisen, kulturvernprisen og idrettsprisen ut.

Vet du om en eller flere som etter din mening burde prisbelønnes for sin innsats i og for tromsøsamfunnet i 2019?

Slik foreslår du din(e) kandidat(er):


Kulturprisen og kulturvernprisen

Kulturprisen tildeles kunstnere, kunst- og kulturaktører, organisasjoner eller andre som særlig har utmerket seg innenfor kunst- og kulturfeltet i Tromsø gjennom 2019.

Kulturvernprisen tildeles personer, institusjoner, foreninger eller andre som har tatt vare på eller formidler kulturarven på en god måte.

Begrunnede forslag på kandidater sendes postmottak@tromso.kommune.no  innen 24. oktober.


Likestillingsprisen

Tromsø kommunes likestillingspris går til institusjoner, organisasjoner, bedrifter eller enkeltpersoner, som bor eller virker i kommunen, som har gjort en innsats for likestilling, mangfold eller likeverd. Det er kommunens likestillingsutvalg som deler ut prisen.

Tidligere har vi blant annet løftet frem Kirkens bymisjon, Alfheim aktivitetshus, Krisesenteret og Kafe X.
Vet du om noen som etter din mening fortjener prisen?

Forslag sendes til:
Likestillingsutvalget, Tromsø kommune, Rådhuset, postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø.
Ved bruk av e-post for innsending av forslag til kandidat benyttes følgende adresse: postmottak@tromso.kommune.no innen 5. november.

Skriftlig forslag til kandidat må inneholde

  • Kandidatens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
  • Begrunnelse for hvorfor du/dere mener denne kandidaten bør få tildelt prisen.
  • Ditt egen navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.


Idrettsprisen

Prisen gis til person(er), lag eller forening for sin innsats for eller innen idretten i Tromsø, enten som utøver, leder, frivillig og/eller ildsjel. Prisvinneren(e) må enten ha oppnådd gode resultater som er med på å sette Tromsø på kartet, eller på annen måte gjort en fortjenstfull innsats for idretten i Tromsø kommune.

Begrunnede forslag til kandidat(er) må være Idrettsrådet i hende innen 1. november, og du kan foreslå kandidat til tromso.idrettsrad@nif.idrett.no.


Kunngjøring av prismottakere

Når du sender inn forslag til priskandidater, er det viktig at du også skriver ditt eget navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Prisene deles ut i kommunestyresalen på rådhuset, som nevnt, under årets aller siste kommunestyremøte den 11. og 12. desember.

I tillegg til de nevnte prisene, overrekkes også Tromsø kommunes årlige hederspris. Hedersprisen er en spesiell påskjønnelse og anerkjennelse til utøvende kunstnere og kulturarbeidere som gjennom kunstneriske prestasjoner utover det vanlige, har skapt kunstglede og -opplevelser for Tromsø kommunes befolkning, og som har bidratt til å profilere Tromsø kommune. Kandidater til hedersprisen foreslås og vurderes av en egen priskomité.