Alle elever fra 2. til 10. trinn har rett til fri skoleskyss når skoleveien er mer enn fire kilometer lang. For elever i 1. klasse er grensen for skoleskyss to kilometer.

Skoleveien regnes som korteste strekning målt fra dør til dør mellom skole og hjem.

  • ​Veien som måles skal være åpen for alminnelig ferdsel
  • Gang- og sykkelveier samt andre snarveier er å regne som skolevei
  • Alle må regne med å gå til nærmeste holdeplass
  • Det er ikke mulig å få skyss til og fra SFO

Særlige regler – søknad sendes skolen: 
Funksjonshemmede elever har rett til skyss til skolen og SFO, uavhengig av hvor lang skoleveien er. Elever kan også få innvilget skyss av sosial- eller spesialpedagogiske årsaker. Elever som er syke eller har skadet seg, kan få skoleskyss på bakgrunn av legeattest.
 
Andre bestemmelser
Elever som har foreldre med delt omsorg, kan få skoleskyss til et eller begge bostedene. Det gjelder kun daglig skyss til og fra skolen, ikke skyss i forbindelse med besøk eller samvær med den av foreldrene som ikke har det daglige ansvaret. Søknad sendes skolen. Elever som har fått innvilget skoleplass utenfor skolekretsen, kan søke skolen om skoleskyss.