Det vil bli mer overvann i bygatene og i tromsøområdet i framtiden.

Grunnen er hovedsakelig en økning i nedbørsintensitet og -hyppighet på grunn av klimaendringer, og mer tette flater som forhindrer infiltrasjon på grunn av en by som vokser.

Klimaendringer og byvekst gjør, med andre ord, at vi i Tromsø trenger en strategi i form av en kommunedelplan for å håndtere overvann i framtiden, og for å redusere konsekvensene av mye nedbør, stor snøsmelting og høyere stormflo.

Formannskapet har nå vedtatt å legge ut forslaget til «Kommunedelplan for overvann» til høring og offentlig ettersyn.

Fare for forurensing

Mange ledninger i det kommunale ledningsnettet fører i dag overvann og sanitært avløpsvann i en felles ledning. Men med den forventede økte nedbørsmengden vil eksisterende fellesledninger ikke ha tilstrekkelig kapasitet i fremtiden.

Overvann vil i tillegg fylle opp kapasiteten i renseanleggene. Anleggene er per i dag ikke konstruert eller dimensjonert for å ta imot og rense overvann i tillegg til sanitært avløpsvann.

Konsekvenser fra en overbelastning av det kommunale avløpssystemet vil blant annet føre til oversvømmelser fra kummer og tilbakeslag i hus.

Det kan også bli fare for at urenset kommunalt avløpsvann fra pumpestasjoner renner rett ut i fjæra.

«Kommunedelplan for overvann» fremmer en strategi med seks forslag til tiltak for hvordan vi kan etablere beredskap for mer intens nedbør, lengre perioder med snøsmelting, oversvømmelser fra bekkedrag og høyere stormflo enn vi har sett før.

Kom med innspill

I forbindelse med høringsrunden vil det arrangeres folkemøte om temaet i kommunestyresalen mandag 6. januar 2020 kl 1800

Frist for å komme med høringsinnspill er 10. januar 2020.