Området det er snakk om er mellom Hansjordnesbukta i nord til Hålogaland Teater i sør. I tillegg omfatter det byens sjøfront og sjøområder i øst og en akse langs Petersborggata – Sommerfeldts gate i vest.  Det foreslåtte planområdet for en revidert plan innebærer en utvidelse av dagens kommunedelplan mot vest. Se kartet (nederst i saken), hvor nåværende og ny planavgrensning er merket med rød stiplet linje.

 
Formålet med reguleringen er å videreutvikle sentrum i Tromsø som den arktiske hovedstaden og gi overordnende rammer for arealforvaltningen i sentrum. Vedtak av et planprogram er det første leddet i planarbeidet. Planprogrammet er en «plan for planen» og skal blant annet redegjøre for formålet med planarbeidet, for sentrale tema i planarbeidet og for hvordan planarbeidet vil foregå. Et utkast til planprogram legges nå ut til høring og alle interesserte bes gi sitt innspill.
 
 Fristen for å gi sine innspill til planprogrammet er 1. desember 2017. 

Utkast til planprogram ligger på rådhuset, eller tromso.kommune.no. Innspill sendes til Byutvikling. Pb. 6900. 9299 Tromsø eller til postmottak@tromso.kommune.no. Skriftlige innspill merkes "Sak 17/5724". For mer info: Ring Byutvikling på 77 79 00 00

planavgrensing