VeihøvelVed store snøfall settes et stort apparat i sving for å holde veinettet åpent for trygg og uhindret ferdsel.

I den forbindelse mottar Bydrift årlig flere henvendelser vedrørende lovligheten av å brøyte og frese snø inn på privat eiendom som følge av vinterdrift på offentlig vei.

Flytting av snø på privat eiendom

Bydrift har stor forståelse for at det kan oppleves irriterende for en grunneier å få snø brøytet eller frest inn på eiendommen. Av hensyn til fellesskapet ber vi imidlertid om at grunneiere bare flytter denne snøen til andre steder på egen eiendom, ikke ut på fortauet/kjørebanen eller i veikryss. Der blir den jo liggende på en vei som nettopp er brøytet og skaper særlig problemer og vanskelige forhold for de med nedsatt funksjonsevne og de med barnevogn.

Her vil vi henvise til ”Politivedtektene for Tromsø kommune”, § 16, der det bl.a. står: ” Snø eller is fra gårdsplass, tomt eller hage må ikke kastes på offentlig sted”.

Vi viser i denne forbindelse til den lovlighetsvurdering som er skissert i brev fra Statens vegvesen Vegdirektoratet til Statens vegvesen Oppland av 10. februar 1989. Her fremgår: "sitat:

Vegdirektoratet antar at en må anvende de samme rettslige prinsipper ved vurdering av ulemper ved snøbrøyting som for andre ulemper i forbindelse med vei. Ulemper som følge av normal snøbrøyting på offentlig vei, herunder snøopplag på private naboeiendommer, er gjennomgående forhold veiens oppsittere erstatningsfritt må finne seg i. Dette har vært praktisert over landet i alle år. Selv om forholdet fra tid til annen har vært påklaget, er en ikke kjent med at det har vært bestridt at det er lovlig adgang til å foreta snøbrøyting på denne måten. Resonnementet er blant annet at veiens naboer også har fordel av veien og at denne holdes oppe vinterstid, og det må av denne grunn kreves særskilte eller betydelige ulemper før ansvaret utløses fra veiholder. Nøyaktig hvor tålegrensen går kan være vanskelig å fastsette, men enkelte holdepunkter kan angis". I samme brev fremgår også: "sitat: At ulemper som følge av normalt vintervedlikehold må tåles uten erstatning, innebærer at det heller ikke utløser ansvar om snøen er sand- eller saltblandet".

I tillegg vises til Samferdselsdepartementets brev av 9. desember 1969 til vegsjefen i Hordaland: "sitat: Med enkelte unntak blir offentlige veier brøytet for snø. Dette medfører at snøen blir brøytet inn over private avkjørsler. Vanligvis strekker den offentlige veigrunnen seg ikke så langt at man unngår å brøyte snøen inn på de tilstøtende eiendommer. Dette er forhold som man må regne med ved avståelse av grunn til offentlige veiformål. Ved ekspropriasjon eller frivillig avtale om vederlaget for grunnavståelse forutsettes det tatt hensyn til ulemper som følge av dette. Er grunn avstått uten vederlag, må man gå ut fra at også ulempene ved forsvarlig snøbrøyting er godtatt dersom det ikke er tatt uttrykkelig forbehold på dette punkt".

Hvorfor brøytes snø inn på privat eiendom?

Bydrift forsøker å gjennomføre brøyting og fresing av snø på en slik måte at det ikke medfører urimelige konsekvenser for hus- og/eller grunneier.

I Nord- Norges største by, Tromsø, er det imidlertid trangt om plassen og mange hensyn å ta. Trafikksikkerhet og framkommelighet må alltid prioriteres høyest. Det er svært kostbart og lite miljøvennlig å kjøre bort den brøytede snøen og derfor kan ikke alt vi har brøytet kjøres til deponi. Av plasshensyn må bortkjøring prioriteres i de tettest bebygde sentrumsområdene, mens det i boligområdene hovedsakelig må brøytes og freses ut til siden. Alternativet til å brøyte/frese inn på privat grunn er å brøyte/frese inn mot kanten av kjørebanen, noe som igjen vil medføre trangere kjørebaner og dermed redusert framkommelighet og færre parkeringsmuligheter. Dette alternativet er ikke gunstig for noen, heller ikke for grunneierne langs veien.

Det at snø kommer inn på eiendom som følge av brøyting/fresing av offentlig vei/veiområde, er som klar hovedregel innenfor tålegrensen etter nabolovens bestemmelser, med mindre brøytingen/fresingen foregår på en uforsvarlig og etter omstendighetene lite hensynsfull måte.

I perioder med uvanlig stort snøfall vil tålegrensen for påførte ulemper etter naboloven kunne utvides – dvs. jo mer snø som faller og må flyttes/fjernes fra veiområdet av hensyn til veitrafikken, trafikksikkerhet og fremkommelighet, desto større ulempe må naboer til vei måtte tåle som følge av brøyting/fresing. Det forholdet at snø som kommer inn i hager eller innkjørsler kan inneholde strøsand eller salt, må også anses å ligge innenfor tålegrensen etter naboloven.

Hvor kan jeg melde om skade?

Eventuelle direkte skader på fysiske innretninger o.l må tas opp med Bydrift i hvert enkelt tilfelle og sendes skriftlig til postmottak@tromso.kommune.no.