Idrettshallene i Tromsø er heldigvis uavhengige av vær og vind. Gjennom uken benyttes de til skolebruk på dagtid, og organisert trening på ettermiddagen og kvelden. Ledig tid kan bookes og brukes til egenorganisert annen aktivitet.   

Veileder for idretter i perioden med korona finner du nedover på denne siden.

Her finner du mer informasjon om svømme- og idrettshaller.

Spørsmål ved bruk av kommunale idrettsanlegg, Tromsdalen kunstisbane, Tromsø ishall, Skansen og Hella sendes til idrett@tromso.kommune.no eller ta kontakt på telefon 906 21 620 (betjenes mandager, onsdager og fredager fra 09.00-15.00).

Utleiesentralen Bookup
Vil du leie sportsutstyr, scene, lydanlegg, bord mm - bestill via Utleiesentralen Bookup. Her finner du også opplysninger om bruk og fordeling av treningstimer i de kommunale hallene.

Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2018-2021

Bruk av idrettshaller og gymsaler i koronapandemien

Tromsø kommunes retningslinjer for bruk av idrettshaller og gymsaler fra 12.10.20 

Tromsø kommune ved idrett, idrett-drift i samarbeid med kommuneoverlegen og Fagrent har utarbeidet retningslinjer for å møte den oppdaterte nasjonale veilederen for smittevern. Retningslinjene finnes i fanene på denne siden.
 
Spesifikke regler for hver idrett 
Alle idrettslagene må i tillegg følge de anbefalinger og retningslinjer som deres særforbund har innført. Disse finner du her. 

I situasjoner med økt smitterisiko kan Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefale forsterkede smitteverntiltak.
 

Smitteforebyggende tiltak

Nivået på de smittereduserende tiltakene for trening innen organisert idrett vil være avhengig av smittesituasjonen.

Tromsø kommune følger helsedirektoratets og smittevernoverlegens anbefalinger for smitteforebyggende tiltak.  
For toppidretten gjelder egen veiledning fra NIF og eventuelle særforbund. 
 
 1. Personer med symptomer på luftveissykdom skal ikke delta i aktiviteten. Dette gjelder også de som har testet seg for COVID-19 og fått negativt svar (ikke smittet). Personer i karantene skal ikke delta.  
  
 1. Det anbefales at antall utøvere per gruppe begrenses til 20 personer. I enkelte lagidretter der det er vanskelig å gjennomføre enkelte treningsaktiviteter innenfor denne gruppestørrelsen, kan imidlertid gruppestørrelsen utvides noe. Et eksempel er blant annet gjennomføring av treningskamp innen samme idrettslag. Dersom man ønsker å gjøre omrokeringer internt i gruppene anbefales det at dette gjøres etter et lengre opphold i trening, for eksempel etter en helg.
  
 1. I de idrettshallene der man fysisk kan dele opp hallen med skillevegger vil det være tillatt å være inne med flere grupper på opptil 20 personer samtidig. Dette er med forbehold om at hallen er stor nok og at man legger til rette for at smittevern kan ivaretas på en god måte. Det er da viktig at disse gruppene behandles som forskjellige grupper og ikke blandes under treninger. Gruppene skal bruke forskjellige toaletter og holde god avstand til hverandre under hele oppholdet i idrettshallen.  
  
 1. Voksne fra og med 20 år må holde minst 1 meters avstand under hele treningsøkten*. Barn og unge under 20 år samt toppidretten er unntatt anbefalingen om 1 meters avstand ved utøvelse av selve aktiviteten, men bør følge avstandsanbefalingen i situasjoner utover dette.
  Den generelle regelen om minst 1 meters avstand mellom personer gjelder i alle situasjoner utover selve idrettsaktiviteten, for eksempel i pauser, før/etter aktivitet mv.
  
 1. Det forventes at klubbene/foreningene har en egen plan på hvordan ivareta smittevernstiltak.   

*Fra 12. oktober starter en trinnvis gjenåpning av normal trening i breddeidretten for voksne over 20 år. Tromsø kommune følger NIFs faseinndeling for åpning så lenge ikke noe annet blir presisert. Det åpnes først for fase 1, med utgangspunkt i idrettens gjenåpningsfaser (idrettsforbundet.no). I kommuner og regioner med økt smitte eller lokale utbrudd, må åpningen vurderes og følges av lokale tiltak.

Generelle kontaktreduserende tiltak

 • Smitterisikoen er lavere utendørs. De deler av aktiviteten som kan gjøres ute bør gjøres ute (for eksempel oppvarming før hallidrett). Ved hard fysisk aktivitet innendørs er det ekstra viktig med god avstand mellom deltakerne gjennom hele aktiviteten.  
 
 • Det forventes at idrettslaget selv legger opp til at hver økt avsluttes og at hallen er forlatt minimum 10 minutter før oppstart av neste økt. Idrettslag/grupper må ikke møte opp i idrettshallen/gymsalen før oppsatt treningstid.

  Ny gruppe som skal trene skal ikke gå inn i idrettshallen/gymsalen før de som tidligere har trent har forlatt hallen. Om man er tidlig ute skal man vente utenfor anlegget. Dette for å hindre kontakt mellom de forskjellige brukergruppene. 
 
 • Vi oppfordrer deltakere til å benytte alternativer til kollektivtransport til og fra aktiviteten.  
 
 • Idretter med tett en-til-en-kontakt mellom utøverne, slik som kampsport, bryting, pardans mm., oppfordres til å begrense antall treningspartner til et fåtall faste partnere.
 
 • Den generelle anbefalingen om minst 1 meters avstand vil fortsatt gjelde i pauser og før/etter aktivitet uavhengig av tiltaksnivå.

  En viktig forutsetning for å åpne for tettere kontakt mellom personer innen organisert idrett er at man sørger for god oversikt over grupper slik at kontaktsporing er mulig dersom det blir aktuelt.  

Les mer om kontaktreduserende tiltak her.   
 

Klargjøring av hall og ansvar for idrettslagene

Klargjøring av idrettshallen   
Tromsø kommune står for overordnet renhold av idrettshallene. Dette innebærer rengjøring av idrettsgulv, daglig renhold av inngangsparti, fellesarealer og tilgjengelige toaletter.

Videre sørger kommunen for at det er utplassert desinfeksjon ved inngangsparti i hver hall og delhall. Kommunen henger opp informasjonsmateriell fra helsedirektoratet om hygienetiltak i hallene.  
  
Premisser for bruk  
Det er kun hallflate og toaletter som vil være tilgjengelig for bruk. Det vil være ett toalett tilgjengelig per delhall – det kreves at gruppen som trener i gitt hall benytter seg av tilhørende toalett. Dette for å unngå unødig bruk av gangarealer og garderober, samt unngå at det blir større belastning på renhold.   
 
Garderober  
Skoler vil ha prioritert bruk av garderobene i idrettsanleggene. Garderober i utgangspunktet ikke tilgjengelig for bruk under treningsøkter, dette er for å minimere smittefare. Dersom ditt lag/din forening har behov for garderober kan forespørsel om bruk sendes til idrett@tromso.kommune.no.  
  
Idrettslaget/foreningens ansvar  
Det stilles krav til idrettslaget, at det er en ansvarlig for hver økt som gjennomføres. Det er også et krav om at idrettslaget har oversikt over hvem som deltar på de forskjellige øktene.

Oversikten skal muliggjøre smittesporing dersom det forekommer smittetilfeller.    

Det stilles krav om at det er en ansvarlig for fellesutstyr for økten, slik at dette kun behandles av en person. Ved bruk av lagerrom er det kun denne ansvarlige som har tilgang. Idrettslaget er selv ansvarlig for renhold av fellesutstyr, etter retningslinjene som fremkommer fra Helsedirektoratet.  

Ved bruk av felles matter, slagputer eller liknende utstyr som berøres hyppig med hendene/ansiktet anbefales håndvask før og etter bruk. Samt rengjøring av utstyret ved skifte av bruker. Idrettslaget må selv stå for utstyr til renhold av fellesutstyr.  
  
Informasjonsarbeid   
Idrettslaget er ansvarlig for å bevisstgjøre alle trenere, ansvarlige og utøvere om hvilke premisser og retningslinjer som gjelder for aktivitet i hallen.  
Ansvarlig for økten er også ansvarlig for at alle deltakere, inkludert trener/leder følger retningslinjer for smittevern Les hele veilederen her.  

Forsterkede tiltak ved økt smitterisiko
I situasjoner med økt smitterisiko kan Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefale forsterkede smitteverntiltak.
I en slik situasjon kan følgende råd og tiltak være aktuelle:
 • Minst 1 meters avstand mellom utøverne gjennom hele aktiviteten
 • Ytterligere reduksjon av gruppestørrelse
 • Vurdere midlertidig opphør av aktivitet
Tromsø kommune kan også fastsette lokale tiltak og forsterkede krav med hjemmel i lov i lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1.
* Disse retningslinjene vil revideres fortløpende ved endringer av smittesituasjonen eller ved nye oppdateringer fra Helsedirektoratet eller Folkehelseinstituttet.     
 

Hygiene og renhold

Vask av hyppig berørte overflater   
 
Det forventes at idrettslaget også bidrar til vask av hyppige berørte overflater, inkl. toaletter. Dette betyr at etter hver økt, der toalettet har vært i bruk, er den ansvarlige for økten nødt til å rengjøre dørhåndtak til toalett, armatur, berøringspunkt på såpedispenser, nedtrekksknapp og setet på toalett.

Dørhåndtak i inngangsparti og andre hyppig berørte overflater må og rengjøres etter hver økt. Idrettslaget må selv stå for utstyr til renhold.   

Hyppig hygienetiltak gjennomført av idrettslaget   
Helsedirektoratet oppfordrer til at det utføres håndvask og/eller desinfeksjon av hender hyppig, med følgende som et minimum;   
 • Unngå å ta deg til ansiktet. Hvis man allikevel må ta seg til ansiktet bør håndhygiene utføres først. 
 • Før og etter aktiviteten  
 • Ved skifte av aktivitet  
 • Før og etter bruk av felles utstyr 
 • Etter toalettbesøk  
 • Etter hosting/nysing  
 • Etter snyting/tørking av snørr  
Metode for vask av toaletter og hyppig berørte kontaktpunkt  

Det anbefales bruk av ferdigblandet Zalo eller Klorin-spray ved vask. 

Følgende metode brukes for å vaske: 
 1. Vask dørhåndtak på utside av døren 
 2. Vask dørhåndtak på innside av døren 

  Snu klut
   
 3. Vask av berøringspunkt på såpedispenser 
 4. Vask av armatur/kran 

  Snu klut før:
   
 5. Vask av nedtrekksnapp 
 6. Vask av håndtak på dobørste (om brukt) 
 7. Vask av dosete/ring 

  Kast brukt klut
   
 8. Desinfiser hender etter vask

Kontakt og nyttige lenker

Ved spørsmål til retningslinjene ta kontakt med
  
Idrettsrådgiver - Carl Joacim Fensbekk
carl.joacim.fensbekk@tromso.kommune.no 
(+47)48137719 

Leder Idrett drift – Emma Amundsen
emma.amundsen@tromso.kommune.no  
(+47)90365531

Lenker   
Helsedirektoratets veileder for idrettsaktivitet: 
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19

Norges idrettsforbund har utarbeidet fellesidrettslige anbefalinger:  
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-
avidrettsaktivitet/