Våre idrettshallerDet ble 4. januar innført nasjonale restriksjoner for organisert fritidsaktiviteter, hvor alt av innendørs aktivitet ble anbefalt avlyst. Tromsø kommune fulgte opp denne anbefalingen ved å stenge de kommunale idrettsanleggene. Dette var i utgangspunktet ment å gjelde frem til og med 19. januar.

På pressekonferansen 18. januar ble det lettet på restriksjonene, og det er nå ikke lenger noen anbefaling om begrensning av organisert aktivitet innendørs for barn og unge.
Samtidig ble det i dag anbefalt at alle arrangementer, også for toppidretten, anbefales utsatt eller avlyst.

For å møte de oppdaterte retningslinjene og anbefalingene åpner Tromsø kommune idrettshallene for trening for barn og unge opp til 20 år for og med Onsdag 20. januar.
Det vil ikke være tillatt med arrangementer, i tråd med de retningslinjene som er presentert.

Dette vil gjelde inntil videre og nye oppdateringer blir presentert.

Under følger de nye retningslinjene slik som de er presentert på regjeringen.no;
 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes. (Nytt)
 • For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker (tom. 02/02/21). Norges Idrettsforbund bes om å koordinere dette med særforbundene. (Nytt)
 
 
Utleie
Våre idrettshaller kan leies for lukkede arrangementer på timebasis. Vi har også overheadprojektor, tavler, megafon, stoppeklokker, bord og stoler og så videre som kan bestilles via Utleiesentralen Bookup

Kontakt oss

For opplysninger om bruk og fordeling av treningstimer, kontakt Kultur og idrett på e-post idrett@tromso.kommune.no

Telefon
Telefon: 906 21 620 (betjenes mellom kl. 0900 og 1500 mandag, onsdag og fredag).

 

Retningslinjer for arrangementer i idrettsanleggene i koronapandemien

Disse retningslinjene er gjeldende fra 30. september 2020.

Generelt
Det åpnes for at idrettslag og foreninger kan gjennomføre arrangement i Tromsø kommunes idrettsanlegg. Med arrangement menes her aktivitet, som for eksempel kamper, cuper, stevner utover ordinær trening. Treningskamper eller interne arrangementer vil kunne regnes som arrangement, dersom det samler publikum.

Det åpnes for unntak fra retningslinjer om kontakt og 1-metersregel for følgende brukergrupper;
 • Utøvere under 20 år som deltar i idrettsarrangement som gjennomføres innenfor samme idrettskrets eller innenfor samme region der region brukes som geografisk avgrensning.
 • Toppidrettsutøvere/eliteidrett som gjennomfører idrettsarrangement.
For resterende brukergrupper i hallen gjelder de generelle retningslinjene om redusert kontakt og 1 meters avstand. Dette følger folkehelseinstituttets veileder for arrangement.
Det er viktig å presisere at unntaket kun gjelder for gjennomføring av arrangementet. I forkant og etterkant vil alle være nødt til å overholde retningslinjer for smittevern. Det er viktig å presisere at syke eller personer med noen form for luftveissymptomer ikke skal delta eller overvære arrangementet.
 
Rutiner
Arrangører plikter å utarbeide en egen oversikt over smitteverntiltak og rutiner for å ivareta FHI, Særforbunds og kommunens retningslinjer for gjennomføring av arrangementer. Dette skal oversendes kommunen v/idrett-drift i forkant av arrangement. Oversikten kan gjelde for flere arrangementer fram i tid, men vil kreves oppdatert dersom retningslinjene endres.
Inkludert i rutinene skal det være rutiner for deltakerregistrering som kan muliggjøre smitteoppsporing for kommunen.

Det ansvarlige idrettslaget skal sørge for at de som arrangører har gode rutiner for gjennomføring av arrangementet, at retningslinjene for smittevern blir overholdt. Dersom det er forskjeller på retningslinjene hos særforbund, Norges idrettsforbund og Tromsø kommune, skal de strengeste retningslinjene følges. For øvrig henvises det til FHI for videre veiledning ved planlegging og gjennomføring av arrangement.

Antall
Det er tillatt med arrangementer for inntil 50 personer samtidig. Ved arrangement innendørs er det tillatt med opp til 50 personer dersom det IKKE er fastmonterte seter. Tromsø kommune har ingen anlegg med fastmonterte seter, det vil derfor være en begrensning på maksimalt 50 personer ved arrangement i alle Tromsø kommunes idrettsanlegg. Utplasserte stoler, benker og benkerader markert med teip eller lignende tolkes IKKE som fastmonterte seter. Det totale antallet inkluderer utøvere, tilskuere og eventuelle foresatte/søsken/ledsagere som er til stede uten å ha konkrete oppgaver i tilknytning arrangementet. Personer med oppgaver i tilknytning til gjennomføring av arrangementet regnes ikke inn i deltakerantallet, dette gjelder for eksempel; dommere, sekretariat, kiosksalg, vakter etc.
Det åpnes for at det kan være flere grupper à 50 personer i hallen i løpet av en dag, men maksimalantallet for utøvere/tilskuere samtidig, skal aldri overstige 50. Ved en utskifting av gruppene er det viktig at hver gruppe behandles som en kohort og at gruppen ikke møtes/blandes ved utskiftning. Det kreves at ansvarlig idrettslag planlegger arrangementet slik at forskjellige brukergrupper ikke blandes. Dersom det er forskjellige idrettslag som planlegger etterfølgende arrangement i samme hall kreves det at de forskjellige idrettslagene koordinerer sine arrangementer, slik at blanding av kohortene unngås.

Ved flere arrangement
Dersom det er flere arrangement i en og samme hall, på samme tid, vil anlegget fortsatt ha en maksimal begrensning på 200 deltakere. Det vil være opp til idrettslagene som ansvarlige arrangører å koordinere dette seg imellom. Publikum og deltakermassen på de parallelle arrangementene vil tolkes som en kohort og de samme retningslinjene for utskiftning og blanding av kohorter vil gjelde. Det oppfordres å så godt det lar seg gjøre, skille arrangementene fra hverandre. De samme kravene til registrering av tilstedeværende vil gjelde. Det vil ikke kreves rengjøring av tribune eller publikumsplasser mellom de forskjellige arrangementene. Det oppfordres allikevel til at første idrettslag for dagen står for engangs renhold av tribune/publikumsplasser.

Garderober
Det oppfordres til å unngå bruk av garderober ved gjennomføring av arrangement, da det kan være utfordrende å unngå blanding av grupper og det er mange berøringspunkter i en garderobe. Det oppfordres til at lag og utøvere kommer så forberedt til arrangementet som mulig, slik at bruken av garderober holdes på et minimum. Et lag vil likevel kunne behandles som en kohort, inne i en garderobe, om det er fortsatt er behov for bruk av garderober. Det vil være ansvarlig idrettslag som er nødt til å sørge for gode rutiner for å unngå blanding av grupper. Ved bruk av garderober er arrangementsansvarlig idrettslag ansvarlig for renhold av hyppige kontaktflater i garderobene, mellom forskjellige gruppers bruk.

Publikum
Publikum inngår i det totale antallet deltakere for arrangementet. Dette kan ikke overskride 200, inkludert spillere og publikum. Publikum er nødt til å overholde 1 meters avstand mellom hverandre under hele arrangementet. Det vil være opp til ansvarlig idrettslag å kontrollere antall publikum og sørge for at avstand og retningslinjer for smittevern overholdes. Publikum er nødt til å bruke seg av oppmerket atkomst og oppmerket toaletter. Publikum og utøvere skal holdes avskilt.

Kiosk/ salg av mat
Det er lov med åpen kiosk gitt at man følger retningslinjene til FHI for serveringssteder, de mest relevante punktene er listet opp under.
 • Øvre antall personer tillat i kiosken avgjøres av størrelsen på lokalet 
 • Det skal være mulig å holde minst en meters avstand 
 • Unngå trengsel ved inngang, utgang, kassen, bord, toalett og ellers i lokalet 
 • Det må være mulig å gjennomføre god håndhygiene ved behov 
 • Gode hygienerutiner er forutsatt 
 • Hyppig brukte kontaktflater må rengjøres regelmessig 
 • Bufféservering er ikke tillatt 
For spørsmål om retningslinjene kan du ta kontakt med

Idrettsrådsgiver Carl Joacim Fensbekk, 481 37719
Driftsleder, idrett drift Emma Amundsen, 903 65 531
Konsulent, idrett drift Sigve Nytun Fagermo, 902 95 143

Retningslinjer ved leie av kommunens idrettsanlegg

Retningslinjene gjelder ved korttidsleie og gjentakende korttidsleie av Tromsø kommunes idrettsanlegg. Grunnlaget for retningslinjene er Tromsø kommunes eiendoms- og disposisjonsrett til idrettsanlegg. Retningslinjene gjelder så langt de samsvarer med de til enhver tids gjeldende lover og forskrifter på området, og kommunale vedtak.

Ved leie av kulturbygg er det egne retningslinjer. Tilsvarende gjelder for utleie av gymsaler og skoler. Det er i siste instans Tromsø kommune, som byggeier, som etter en konkret vurdering fastsetter vilkårene for leieforholdet.

Formål
Retningslinjene har til formål å regulere utleie av idrettsanlegg, i tråd med følgende planer og hensyn:

1. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2018–2021
2. Strategisk oppvekstplan 2019–2026 
3. Arrangementsstrategien for Tromsø kommune
4. Utvikling av Tromsø kommune som et attraktivt sted for innbyggere, arrangører og besøkende
5. Likebehandling av leietakerne
6. Ivaretakelse av publikums sikkerhet under arrangementer
7. At ulempene ved bruk minimeres, for Tromsø kommune, naboer og allmennheten
8. Miljøvennlige arrangementer der det er aktuelt
9. Forsvarlig istandsetting og rydding etter endt leieforhold.
10. At bruken framstår som midlertidig, og egnet for området.

Definisjoner 
Leietaker defineres som den fysiske eller juridiske person som inngår avtale om leie av bygg, eksempelvis en klubb. Tromsø kommune forholder seg kun til leietaker og ikke brukergruppene som leietaker representerer.

Idrettsanlegg
Med idrettsanlegg menes i disse retningslinjene følgende idrettshaller:
 • Tromsøhallen
 • Tromstun idrettshall
 • Stakkevollan idrettshall
 • Kroken idrettsanlegg
 • Gyllenborg idrettshall
 • Tromsdalen idrettshall
 • Tromsø Ishall
 • Alfheim idrettsanlegg
Skoleruta
Skoleruta fastsettes av Tromsø kommune. Planen blir endelig vedtatt senest høsten før skoleåret starter.

Trening og sesongtrening
Med trening menes organisert aktivitet som ikke krever spesiell tilrettelegging av anlegget. Trening deles i sesongtrening og enkelttimer. Enkelttimer kan bookes på ledig tid. Med sesongtrening menes gjentakende treningstimer som fordeles av Tromsø Idrettsråd, på oppdrag fra Tromsø kommune, jf. Samarbeidsavtale. Fordelingen skjer innen 01.06 hvert år etter gjeldende prinsipper vedtatt av idretten.

Arrangementer
Med arrangementer menes midlertidig organisert bruk av utleieobjekt som ikke defineres som trening. Dette kan for eksempel være seriekamper, mesterskap, større idrettslige stevner, revy og messer.

Åpen hall
Åpen hall er et tilbud i samarbeid mellom Tromsø kommune, Tromsø Idrettsråd og Idretten, til Tromsøs befolkning. Åpen hall vil ligge predefinert i kalenderen i Bookup for inneværende skolerute.

Barn
Med barn menes personer under 18 år. Der det er tale om seniorlag under arrangementer, betegnes samtlige spillere som voksne.

Voksne
Med voksne menes personer fra og med 18 år. Der det er tale om seniorlag under arrangementer, betegnes samtlige spillere som voksne.

Elite
Med elite menes lag som konkurrerer i en toppserie. Enkeltutøvere defineres som elite dersom de driver trening og forberedelser til internasjonal deltakelse avhengig av den noen idretts egenart og utbredelse.

Unge aktive
Med unge aktive menes personer mellom 18 og 26 år som spiller på lag som konkurrerer i seriespill lokalt, regionalt og/eller nasjonalt. Enkeltutøvere defineres som unge aktive dersom de driver trening og forberedelser til lokalt, regional eller nasjonal konkurranse avhengig av den noen idretts egenart og utbredelse. Denne definisjonen får kun betydning ved trening, ikke arrangementer. Det forutsettes at idretten er medlem i NIF.

Alminnelige vilkår

Tillatelse
Tromsø kommune skal godkjenne all bruk av idrettsanlegg og fritidsbygg. Avtale må være inngått før leiearealet tas i bruk. Leietaker har ansvaret for å skaffe til veie alle nødvendige tillatelser i forbindelse med bruk av leiearealet. Leietaker er ansvarlig for at korrekt informasjon om aldersgruppe på brukerne gis i forbindelse med fakturering, da dette påvirker leieprisen. Som hovedregel tillates ikke framleie av idrettsanlegg og fritidsbygg. I særskilte tilfeller kan Tromsø kommune likevel samtykke til framleie på bakgrunn av skriftlig søknad fra leietaker.

Leiearealet
En nærmere oversikt over kommunens idrettsanlegg og fritidsbygg, og hvilke arealer som er mulig å leie framkommer i Bookup, kommunens system for registrering av utleie.

Varighet
Tillatelse til leie gis for et bestemt tidsrom og registreres i kommunens system for utleie. Ved ønske om forlengelse av leieforholdet må det sendes inn ny søknad, som behandles av Tromsø kommune. En times leie er på 60 minutter. Arealet som skal leies må leies for hele perioden det skal brukes, inkludert opprigging, oppvarming, opprydding og lignende. Leietaker må avbestille enkelttimer i Bookup dersom behovet for tildelt treningstid bortfaller. Avbestilt treningstid kan Tromsø kommune refordele i samarbeid med Idrettsrådet.

Leiesum
Leiesummen fastsettes etter Tromsø kommunes prisliste. Unntak fra Tromsø kommunes prisliste krever vedtak fra kommunestyret, eventuelt en særskilt inngått avtale, inngått i tråd med Tromsø kommunes delegasjonsreglement. Som hovedregel inngås det ikke særskilte avtaler om leie. Særskilte avtaler må inngås skriftlig, og være i tråd med disse retningslinjene for øvrig. Eventuell tilrettelegging og/eller befaring i regi Idrett Drift i forbindelse med gjennomføring av arrangementer utover driftsseksjonens ordinære arbeidstid faktureres etter medgåtte timer i tråd med Tromsø kommunes prisliste, og kommer i tillegg til leiesum i leieavtalen. Tilrettelegging må bestilles, og forutsettes at Idrett Drift har kapasitet. Utrykning av teknisk personell ved hendelser hvor leietaker er ansvarlig utløser et gebyr i tråd med Tromsø kommunes prisliste.

Bestemmelse om bruken
 • Leietakers bruk av de kommunale byggene skal skje på en hensiktsmessig og god måte.
 • Kritikkverdige forhold skal tas opp med de involverte parter slik at forholdene kan bedres. Alle har et selvstendig ansvar for å ta opp forhold som en får kjennskap til og som kan påføre tap eller skade.
 • Leietaker plikter å gjøre seg kjent med og å følge gjeldende brannrutiner og reglement for aktuelt anlegg, og formidle dette til brukerne. Nødutgangene skal være fri og kun brukes til sitt bestemte formål.
 • Leietaker er ansvarlig for sikkerheten til brukerne i leietiden og er selv ansvarlig for nødvendig førstehjelpsutstyr og utstyr som krever sertifisering.
 • Det er ikke tillatt og bruker rusmidler i kommunens idrettsanlegg, berusede har ikke adgang til anlegget.
 • Røyking er ikke tillatt i utleieobjekter eller ved inngangsparti.
 • Unødvendig opphold, aktivitet og støy i vestibyle, garderober og korridorer, inkludert bruk av ball, er ikke tillatt.
 • Leietaker er ansvarlig for sortering og fjerning av søppel. Dersom kommunen skal bidra til sortering og fjerning av søppel må det avtales særskilt, da det avhenger av blant annet kapasitet. Brukerne er selv ansvarlig for sine personlige eiendeler ved bruk av anlegget. Gjenglemt utstyr oppbevares i 14 dager før det kastes.
 • Det er ikke tillatt med dyr i anleggene.
 • Det er ikke tillatt å parkere eller oppbevare sykler/sparkesykler/skateboard innendørs i anlegget.
 • Utstyr som brukes under trening/aktivitet eller arrangementer skal settes tilbake i utstyrsrommet etter bruk.
 • Kun innesko er tillatt i idrettshallen. Det skal ikke benyttes sko som kan sette merker i gulvbelegget.
 • Ved arrangementer/kamper plikter arrangøren å stille med nødvendig vakthold slik at ordensreglene blir fulgt under arrangementet.
 • Leietaker er ansvarlig for adgangskort/nøkkel. Tap av kort medfører erstatningsansvar.
 • Leietaker kan ikke gjøre utbedringer eller permanente tilpasninger på kommunalt eid idrettsutstyr eller i anlegget i seg selv. Leietaker plikter å informere kommunen om avvik på utstyr eller anlegg.
Erstatningsansvar
Ved skader på bygning og/eller utstyr som følge av at reglementet ikke er fulgt, vil leietaker bli holdt økonomisk ansvarlig for, i tråd med alminnelige erstatningsregler. Leietaker er ansvarlig ovenfor Tromsø kommune for skader påført av sine brukere. Ved alvorlige brudd på reglementet, for eksempel hærverk, vil leietaker kunne bli utestengt og/eller anmeldt til politiet.

Parkering
Parkering av motorkjøretøy og sykler skal skje på dertil bestemte parkeringsplasser, i tråd med gjeldende parkeringsregler ved det noen anlegg. Ved større arrangement kan Tromsø parkering kontaktes. For parkering ved Tromsøhallen, se egne retningslinjer.

Befaring
Leietaker plikter å medvirke til befaring av leieområdet, i forkant og etterkant av bruken, ved behov. Befaringen skal fortrinnsvis gjennomføres i ordinær arbeidstid.

Avlysning
Dersom arrangør velger å avlyse arrangement skal dette meddeles Tromsø kommune snarest mulig slik at arealet kan frigis til andre. Avbestilling som skjer tidligere enn 14 dager før arrangement, faktureres ikke.

For øvrig kan leietaker faktureres i tråd med følgende:
 • Ved avbestilling senere enn 14 dager før leieforholdet starter, faktureres inntil 50 % av leieprisen.
 • Ved avbestilling senere enn 4 dager før leieforholdet starter, faktureres inntil 70 % av leieprisen.
 • Ved manglende avbestilling faktureres inntil 100 % av leieprisen.
Ved uforutsette hendelser (force majeure) som medfører at avtalen ikke kan gjennomføres, opphører alle forpliktelsene etter denne avtale. Leietaker plikter å varsle utleier straks dersom det inntrer forhold som leietaker anser utgjør en force majeure-hendelse som medfører at avtalen ikke kan gjennomføres. Dersom leietaker ikke varsler straks kan utleier kreve avtalens vederlag innbetalt som forutsatt.

Ved akutt vedlikehold av bygg, gjennomføring av arrangementer eller lignende, avlyses planlagt timebruk av idrettsanlegg/skoler/gymsaler og fritidsbruk med kort frist. Tromsø kommune skal likevel søke å informere brukerne på et tidligst mulig tidspunkt, og så langt det lar seg gjøre vil man søke å finne et erstatningsareal. Slik avlysning utløser ikke en erstatningsplikt for Tromsø kommune.

Oppsigelse
Det kan avtales oppsigelse av leieforholdet ved behov. Ved vesentlig mislighold av leieforholdet kan leieforholdet sies opp med øyeblikkelig virkning. Feilaktig informasjon om alder på brukergrupper utgjør vesentlig mislighold av avtalen. Leietaker vedtar tvangsfravikelse uten søksmål dersom avtalen misligholdes, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 13-– tredje ledd bokstav a, b og e. 4.11.

Opprydding
Leietaker plikter å rydde anlegget og tilbakestille anlegget før endt leietid og før endt timebruk, slik at det er klart for neste leietaker. For dem som har siste brukstime skal idrettsflaten være tom ved endt leie, slik at driftspersonell kan rengjøre dagen etter. Anlegget skal være forlatt og låst senest kl. 23:00. Ved å unnlate å rydde kan Tromsø kommune besørge området ryddet for leietakers regning.

Prioriteringsprinsipper for godkjenning av booking
Tromsø kommune bruker følgende prioriteringsprinsipper for godkjenning av bruk av anleggene der det er flere interessenter:
 1. Arrangementer har som hovedregel førsteprioritet til idrettsanleggene, med den følge at skolenes planlagte bruk og øvrig trening/sesongtrening må endres/avlyses.
 2. Skolenes bruk av skolebygg/gymsaler/idrettsanlegg og sesongtreninger følger skolerutas oppstart og sluttdato. Innenfor skoleruta har skolene prioritert bruk av anleggene, for et spesifisert antall timer. De aktuelle tidspunktene er ikke tilgjengelig for booking av andre aktører. På offentlige fridager/helligdager, juleferie, påskeferie og sommerferie utgår sesongtrening og skolenes bruksrett på anleggene. I disse periodene er det mulig for alle å booke ledig tid.
 3. Sesongtrening tildeles etter skolens bruk er fastsatt.
 4. Private leietakere kan leie ledig gjenstående tid. Tilsvarende gjelder for booking av enkelte timer for idrettslag. For ledig tid gjelder første mann til mølla-prinsippet.
Ved kolliderende arrangementer prioriteres arrangementer som retter seg mot barn og unge eller eliteidrett. I perioden oktober til april prioriteres arrangementer knyttet til organisert idrett.
Uavhengig av forannevnte står Tromsø kommune fritt til å prioritere arrangementer med økonomisk inntjening for å sikre budsjettdekning for den enkelte hall. I så tilfelle skal det søkes å finne alternativ lokalisering for arrangementet som prioriteres bort for det aktuelle idrettsanlegget.

Frister for booking
Booking av sesongtrening for den organiserte idretten gjennomføres før annen booking. Deretter legges terminlisten for kamper/ stevner og andre idrettsarrangement, med tilhørende booking. Arrangementene overstyrer likevel treningstid for idrettslagene. Gjenværende tilgjengelig tid i anleggene kan så bookes for alle andre.
 • Søknadsfrist for sesongtrening er 30. april hvert år. Tildeling av sesongtreningstid ferdigstilles 1. juni.
 • Fristen for hvert idrettslag å gjennomføre booking av tildelt tid legges til 1. september. Terminlistene for idretten er klar fra forbund senest 1. september.
 • Det åpnes for booking av resterende ledig tid i hallen etter 22. september med flytende dato fra år til år.
 • Fristen for hver skole for å gjennomføre booking av tid for kommende skoleår legges til 1. juni.
Øvrige vilkår
Retningslinjene anses ikke som uttømmende for det konkrete leieforhold. Tromsø kommune forbeholder seg retten til å sette de vilkår som anses som nødvendige for bruken.

Særskilte vilkår

Regler om bruk for det noen anlegg
Hvert anlegg har i tillegg egne regler for bruk, som leietaker plikter å sette seg inn i og følge. Disse formidles av Idrett Drift.

Leie av lagerrom
Noen anlegg har lagerrom til leie. Disse reguleres særskilt og tildeles i forbindelse med timefordeling.

Anlegg med driftsavtaler
Dersom et anlegg er underlagt en driftsavtale gjelder egne regler.

Kontaktinfo
Ved spørsmål eller henvendelser, kontakt oss på e-post idrett@tromso.kommune.no

Sports and swimming halls

Alfheim Swimming Hall (svømmehall) and Stakkevollan Swimming Hall offer swimming throughout the year. Click on their links in the lefthand menu for further information.

There are five sports halls (idrettshall) in the municipality, offering a number of physical activities. Tromsdalen kunstisbane is the name of the ice skating rink.