Kontakt oss

Sentralbord: 77 79 05 78
E-post

Åpningstid kundemottak mandag til fredag
Kl 1000 - 1400
Ut over denne åpningstid gjøres henvendelser til Hjemmetjenesten

Adresse: Strandgata 41, 9008 Tromsø
Postadresse: Postboks 6900, 9299 Tromsø

Telefonliste til ansatte/saksbehandlere

Konstituert enhetsleder: Eva H. Gabrielsen
E-post: eva.h.gabrielsen@tromso.kommune.no
Telefon: 997 49 428

Organisering og saksbehandling

Hvordan søker jeg om helse- og omsorgstjenester?

Se skjema for hjemmesykepleie, psykisk helsehjelp, pratisk bistand og opplæring, omsorgsbolig, omsorgslønn, trygghetsalarm, matombringing, støttekontakt, brukerstyrt personlig assistent, avlastning, kortidsopphold i institusjon, rehabiliteringsopphold, langtidsopphold i institusjon/sykehjem, arbeid og aktivitetstilbud, fyioterapi, ergoterapi og individuell plan.

Søknadsskjema - Tildeling av helse- og omsorgstjenester
 

Egenandeler

Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon mv. 
Kommunen kan kreve egenandel for opphold i institusjon der kommunen helt eller delvis dekker utgiftene til opphold i slik institusjon, eller har stilt garanti for oppholdet. Se helse- og omsorgstjenesteloven
 
Skjema: 

Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon 
Kommunen kan selv fastsette regler for betaling av egenandel og betalingssatser for praktisk bistand og opplæring etter helse- og omsorgstjenesteloven. Dette gjelder også for brukerstyrt personlig assistanse, som ikke er til personlig stell og egenomsorg. 

Kan du tenke deg å bli støttekontakt eller privat avlaster?

Tildelingskontoret søker etter personer som kan arbeide som privat avlastere og støttekontakter til brukere i alle aldersgrupper, med fysiske, psykiske og/eller sosiale funksjonsnedsettelser. Oppdragene vil variere i forhold til brukers behov.

Oppdragene kan fint kombineres med annen jobb, studie, uføretrygd, for spreke pensjonister etc. Søknad om uføretrygd må være avklart før du kan søke om å få bli støttekontakt eller privat avlaster. 

Søknad: Her laster du ned søknadskjema (DOC) (PDF). Du kan også kontakte Servicetorget hvis du trenger hjelp til utfylling av skjemaet.

Støttekontakt?
Oppdragene vil variere ut ifra brukers behov for meningsfulle fritidsaktiviteter, ulike kulturopplevelser, tur i skog og mark, hjelp til introduksjon på nye arenaer, hjelp til sosialisering etc. Oppdraget skjer på timebasis noen timer pr uke; på dagtid eller ettermiddag/kveld, både ukedag og helg, dette avtales nærmere med den enkelte bruker/familie.

Privat avlaster?
Er du omsorgsfull og har litt ledig tid, så er kanskje dette noe for deg. Oppdragene varier etter brukers behov og kan gis som time- og/eller døgn-/helgeavlastning. Avlastningen utføres fortrinnsvis hjemme hos deg eller i tjenestemottakers hjem. Privat avlaster yter nødvendig hjelp og tilsyn til omsorgstrengende.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Katrin Reil Conradi på e-post eller telefon 915 72 248. 

Søknad med attester og referanser sendes Tildelingskontoret, Postboks 6900, 9299 Tromsø eller på e-post.

Søknader behandles fortløpende

  • Vi har til enhver tid behov for flere støttekontakter og private avlastere. Innsendte søknader vurderes fortløpende.
  • Erfaringsbakgrunn og personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi søker etter motiverte personer over 18 år, som behersker norsk så godt at våre brukere forstår hva som blir sagt.
  • Avlønning etter gjeldende satser fastsatt av Tromsø kommune.
  • Gyldig politiattest kreves før avtale inngås.

Aktuelle kandidater innkalles til intervju.

Støttekontakter/private avlastere inngår ikke i fritt brukervalg.

Utgiftsdekning
Bruker betaler selv for sine aktiviteter. Støttekontakter mottar kr 400 per måned for sine utgifter, ingen dekning av transportutgifter. Ikke krav om å levere kvitteringer. Privat helgeavlastere mottar kr 190 i dekning for mat per døgn.

Kan jeg velge privat leverandør?

I Tromsø er det fritt brukervalg i hjemmetjenesten. Det betyr at du som bruker kan velge mellom Hvordan velge leverandør av hjemmetjeneste