Koordinerende team
Individuell plan og koordinering av tjenester

Gruppeleder: Heidi Matre
Telefon: 950 05 283

Mer informasjon om Koordinerende team

Gruppe 1: Unge over 23 år - voksne med utviklingshemming

Omsorgsstønad, støttekontakt, avlastning, arbeid- og aktivitetstilbud / dagsenter, omsorgsbolig psykisk utviklingshemmede, BPA og psykisk utviklingshemmede.

Gruppeleder: Isabel Johnsen
Telefon: 468 37 034

Gruppe 2: Brukere med behov for hjemmetjeneste

Trygghetsalarm, matombringing, hjemmesykepleie, praktisk bistand / opplæring, BPA, støttekontakt, omsorgsstønad.

Fagleder: Trine Bjørvig
Telefon: 918 46 921

Gruppe 2 er inndelt i fire ulike geografiske områder:
  • Fastlandet
  • Kvaløya
  • Nordøya
  • Sentrum

Gruppe 3: Rus og psykiatri

Psykisk helsehjelp, støttekontakt, bolig.

Gruppeleder: Svein Sedvardsen
Telefon: 953 05 139

Institusjonsplasser

Koordinering av omsorgsbolig, kortids-/rehabiliteringsopphold og langtidsopphold i institusjon.

Koordinator: Siw Elin Bæverfjord Olsen
Telefon: 482 43 799

Koordinator: Torunn Irene Johansen
Telefon: 902 10 524

UNN kontor

Tildelingskontoret har i tillegg et samarbeidskontor lokalisert på UNN som koordinerer tjenester i forbindelse med utskrivningsklare pasienter fra UNN til Tromsø kommune.

Saksbehandler/sykepleier: Marit Agnarsdatter
Telefon: 906 91 463

Saksbehandler/sykepleier: Liss-Elin Amundsen
Telefon: 468 08 671

Saksbehandler/sykepleier: Stine Elstad
Telefon: 916 12 932

Ansvarlig for støttekontakt - privat avlastning

Katrin Reil Conradi
Telefon: 915 72 248