Det er fire enheter i Tromsø kommune som gir tjenester til personer med utviklingshemning 

Funksjonsnedsettelser


Tromsø kommune gir tjenester til mer enn 200 personer med utviklingshemning og andre kognitive funksjonshemninger. Utfordringene for de som skal yte tjenester er mange når det gjelder omfang og kompleksitet. Behovene for tjenester kan melde seg allerede på helsestasjonen, når foreldrene ser at deres barn ikke har samme utvikling som andre barn. Ulike former for sorgreaksjoner er ikke uvanlig blant foreldre som har fått et barn med utviklingshemning. I barnehage- og skolealder vil endringene i utviklingskurvene bli mer markante, og behovet for tilrettelagt undervisning, opplæring og aktiviteter vil melde seg hos barn som har utviklingshemning.

Fremtidig tilrettelagt arbeidssituasjon eller dagsenter skal også vurderes opp mot hva personen med utviklingshemning kan mestre. Ulike tilbud i kommunal regi og kontakt med spesialisttjenesten inngår ofte i skoledagen til brukeren. På hjemmebane kan det være aktuelt med både støttekontakt og avlastning. Egen bolig skal også vurderes etter hvert som ungdommen med utviklingshemning nærmer seg voksen alder.

Utviklingshemming og andre kognitive funksjonsnedsettelser

Personer med utviklingshemning og kognitive funksjonsnedsettelser er like forskjellige som andre mennesker. De vil ha sine individuelle personligheter og forutsetninger slik andre mennesker har det. Når tjenestetilbudet skal utvikles må det tas særlig hensyn til graden av utviklingshemning den enkelte har. I tillegg kan brukerne, i likhet med resten av befolkningen, utvikle demens, få psykiske problemer, få rusproblemer og noen får en utfordrende atferd.

En del personer har også fysiske funksjonsnedsettelser som begrenser deres muligheter for fysisk utfoldelse. Behov for fysisk aktivitet er særlig påkrevet for brukergruppen, som i større grad trenger bistand/ tilrettelegging enn befolkningen for øvrig.