Tromsø kommunale pensjonskasse ble opprettet 1. oktober 2014. I tillegg til folketrygden, har Tromsø kommune en ytelsesbasert, offentlig pensjonsordning for sine ansatte.

Ønsker du å se hvilke opplysninger vi har registrert på deg? Vennligst besøk vår medlemsportal.

Vilkårene er i tråd med KS Hovedtariffavtale med tilhørende vedtekter for tjenestepensjonsordning.
Følgende dokument, utarbeidet av vår samarbeidspartner Storebrand Pensjonstjenester, gir en god oversikt over dine ytelser - se informasjon om pensjonsordningen.

Hvem omfattes?

Kommunens nåværende og tidligere ansatte, samt pensjonister og tillitsvalgte som er tilsluttet hovedpensjonsordningen er medlemmer av pensjonskassen. Unntaket er lærere og undervisningspersonell som er tilknyttet Statens Pensjonskasse (SPK) og sykepleiere som er tilknyttet KLP Forsikring. I tillegg er Tromsø Parkering AS, Tromsø Havn KF, Remiks-konsernet og Tromsø kirkelige fellesråd tilknyttet pensjonskassen.

Ønsker du å se hvilke opplysninger vi har registrert på deg? Vennligst besøk vår medlemsportal.

Se også pensjonskassens vedtekter.

Kontaktinformasjon

Ønsker du å se hvilke opplysninger vi har registrert på deg? Vennligst besøk vår medlemsportal.

For personlig rådgivning i forbindelse med uttak av pensjon
Hvis du vurderer å gå av med pensjon, og ønsker økonomisk rådgivning, ta kontakt med pensjonsrådgiver Are Mikalsen.
Telefon: 934 03 484
E-post: are.mikalsen@tromso.kommune.no

Informasjon vedrørende pågående saksbehandling
Telefon: 77 79 22 22
E-post: pensjonskassen@tromso.kommune.no
Adresse: Tromsø kommunale pensjonskasse, C/O Storebrand Pensjonstjenester AS, Postboks 455, 1327 Lysaker

For spørsmål angående KLP, Statens pensjonskasse (SPK) og Tromsø kommunale pensjonskasse (TKP)
Birgit Rydningen, Seksjon for lønn og sykelønn
Telefon: 915 32 148
E-post. birgit.rydningen@tromso.kommune.no

Øvrige henvendelser
Daglig leder Erling Høyer-Pettersen
Telefon: 928 12 483
E-post: erling.hoyer-pettersen@tromso.kommune.no 

Hvordan er pensjonskassen organisert?

Tromsø kommunale pensjonskasse er en selveiende juridisk enhet. Den har egen regnskapsføring, selskapsvedtekter og eget styre og står under tilsyn av Finanstilsynet.

Tromsø kommunale pensjonskasse har inngått avtale med Storebrand Pensjonstjenester AS som leverer drifts- og administrasjonstjenester til pensjonskassen. Pensjonskassen har inngått avtale med Gabler Investment Consulting om rådgivning knyttet til investeringsstrategi og valg av plasseringsprodukter. Storebrand Asset Management AS er hovedforvalter; de forvalter mesteparten av pensjonskassens midler og ivaretar porteføljerapportering og compliance.

Pensjonskassen har valgt PWC som sin revisor.

Pensjonskassens styre
Oddmund Aasen, Wenche Øveraas, Rolleiv Lind, Bjørn-Gunnar Jørgensen, Ellen Øseth, Carl Sverre Hjembo og Fred Magne Johansen.

Daglig leder for pensjonskassen er Erling Høyer-Pettersen, han har kontor 4E25 på Rådhuset, og telefonnummer 928 12 483.

Pensjonskassens organisasjonsnummer er 814 115 232

Hvordan behandles dine personopplysninger?

Om Tromsø kommunale pensjonskasse (TKP)
Formålet til TKP er å forvalte og utbetale avtalte pensjonsforpliktelser etter enhver tid gjeldende regelverk til ansatte, tidligere ansatte og etterlatte etter ansatte hos arbeidsgiver.
Tkp har ingen kommersielle interesser. Informasjon om ansatte og/eller personopplysninger gjøres ikke tilgjengelig for andre institusjoner.
Nærmere informasjon om Tromsø kommunale pensjonskasse og kontaktinformasjon finnes på vår nettside: www.tromso.kommune.no/pensjonskasse

Hvilke arbeidsgivere er tilknyttet Tromsø kommunale pensjonskasse (TKP)?
 • Tromsø kommune
 • Tromsø Havn
 • Tromsø Parkering
 • Tromsø kirkelige fellesråd
 • Remiks
 • Tromsøbadet
Hvilken informasjon har TKP om deg?
Alle ansatte blir registrert som medlemmer i pensjonsordningen.
Vi mottar informasjon fra arbeidsgiver om
 • Navn
 • Fødselsnummer
 • Ansattdato
 • Stillingsprosent
 • Lønn
Endringer i stillingsforhold og lønn registreres løpende når arbeidsgiver melder dette til oss. Informasjonen vi mottar fra din arbeidsgiver oversendes oss kryptert og på en slik måte at den ikke skal kunne komme utenforstående i hende. Disse opplysningene vil også være registrert hos oss dersom du slutter hos arbeidsgiver slik at vi kan utbetale eventuelle pensjonsrettigheter også i fremtiden.

Hvorfor registrerer vi opplysningene?
For at vi skal kunne beregne dine fremtidige pensjonsrettigheter må vi beregne hvor mye premie som skal innbetales og avsettes til enhver tid. Denne avsetningen vil variere fra person til person.

Hvilke andre får tilgang til disse opplysningene om deg?
TKP bruker en underleverandør til å beregne rett innbetaling av premie og pensjonsytelse. I tillegg forestår underleverandøren utbetaling av pensjon. Vår underleverandør er Storebrand Pensjonstjenester.

Dersom du har hatt/ har et ansettelsesforhold hos andre arbeidsgivere med offentlig pensjonsordning, skal dette tas hensyn til ved beregning og utbetaling av din pensjon. I slike tilfeller vil det bli utvekslet informasjon om dette. Opplysningene som utveksles er navn, fødselsnummer, ansettelsestid, stillingsprosent og lønn.

Utbetaling av offentlig tjenestepensjon har en tett integrasjon (samordning) med utbetalinger fra folketrygden (NAV).  Vi innhenter derfor informasjon fra NAV om din pensjonsytelse derfra for å kunne samordne tjenestepensjonen med ytelsen fra folketrygden.

Vi vil også motta informasjon fra NAV om endringer i ytelsen som utbetales derfra og legge det til grunn for å kunne foreta endringer av tjenestepensjonen.
Ved arbeidsuførhet vil vi normalt legge til grunn vedtak om arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV for utbetaling av ytelser fra pensjonsordningen.
Ved arbeidsuførhet under 50 prosent vil vi være avhengig av å innhente legeerklæring for å kunne behandle søknad om uføreytelser fra oss. Disse opplysningene er kun tilgjengelige for dem som har behov for dem for å kunne behandle saken din.

Skatteetaten: Vi mottar opplysninger om ditt skattetrekk fra skatteetaten.

Vi mottar inntektsinformasjon etter hvert skatteoppgjør fordi vi er pliktig til å foreta etterkontroll av din pensjonsytelse for å påse at vi utbetaler rett pensjon i forhold til eventuell skattbar inntekt forøvrig

Hvor lenge oppbevarer vi opplysningene?
Pensjonsforpliktelser og pensjonsrettigheter har et svært langt tidsperspektiv og rettigheter som normalt er livsvarig gjennom flere mulige faser i livet. Det gjør at personinformasjonen oppbevares gjennom hele levetiden og ofte lengre før de slettes fordi det også kan være rettigheter knyttet til etterlatte.

Rett til innsyn
Du ha rett til innsyn i de opplysningene vi til enhver tid oppbevarer om deg. Det kan du få ved å kontakte pensjonskassen skriftlig. Den informasjonen vi har er nødvendig for å innfri de forpliktelsene vi har overfor deg, og kan ikke kreves slettet. Om vi har behov for ytterligere informasjon, vil dette skje etter fullmakt fra deg.

Medlemsfordeler på lån og forsikring

Tromsø kommunale pensjonskasse er medlem av Pensjonskasseforeningen. Foreningen har inngått avtale med Storebrand om særskilte betingelser på lån og forsikring for rettighetshavere i pensjonskasser som er medlem av foreningen. Les mere her 

Merk at avtaler som inngås på denne ordningen er et forhold mellom medlemmet og Storebrand. Tromsø kommunale pensjonskasse fraskriver seg ethvert ansvar ved tvister e.l. Videre påpekes det at denne informasjonen kun er ment som en orientering til medlemmene av pensjonskassen, og skal ikke oppfattes som en anbefaling. Pensjonskassen kan ikke garantere at tilbudene er markedsledende.