Arkivkatalogene

Bilde av et par arkivkatalogerArkivkatalogene eller arkivbeskrivelsene viser vei inn til arkivmaterialet. Katalogene inneholder aministrasjonshistorie og henvisninger til løpenumre som de enkelte arkivstykkene, protokollene og arkivboksene, er blitt påført i ettertid. Det er disse løpenumrene det henvises til ved bestilling av materiale. Henvisningene til arkivstykkene kan også ha tilleggsinformasjon, enten til stikkord og/eller arkivkoder.

Tromsø bykommune 1794 - 1963

Tromsø har eksistert som by siden 1794. Den delen av det tidligere Tromsø kommunearkiv somordningsprosjektet har befattet seg med, omfatter materiale fra 1794 til 1963. I tillegg finnesen del materiale fra tiden etter 1963.

Tromsø bykommune 1794-1963, del I og II

Tromsøysund kommune 1838 - 1963

Tromsøysund har eksistert som egen kommune fra 1838 til 1963. I perioden 1838-1856 tilhørte også Balsfjord og Malangen formannskapsdistriktet. Tromsøysund kommunearkivomfatter materiale fra 1838 av. I tillegg finnes en del materiale fra tiden etter 1964, særlig fra de enkelte skolene, som er naturlig å ta med her.

Tromsøysund kommune 1838-1963

Hillesøy kommune 1855 - 1963

Hillesøy eksisterte som egen kommune fra 1855 til 1963. I perioden 1838-1849 ble sognene Hillesøy, Lenvik og Målselv administrert av et felles formanns- og representantskap. I
perioden 1849-1855 hadde Lenvik og Hillesøy felles kommunal administrasjon (Målselv ble eget formannskapsdistrikt i 1849). Hillesøy kommunearkiv omfatter stort sett materiale fra perioden 1855-1963, men inneholder også en del arkivsaker fra tiden før Hillesøy ble egenkommune. I tillegg finnes en del materiale fra tiden etter 1964, særlig fra de enkelte skolene, som er naturlig å ta med her.

Hillesøy kommune 1855-1963

Ullsfjord kommune 1902 - 1963

Ullsfjord eksisterte som egen kommune fra 1902 til 1963, fram til 1937 under navnet Sørfjord herred. I perioden 1838-1867 var Sørfjord del av Karlsøy formannskapsdistrikt (og som tidligere del av Karlsøy prestegjeld). Fra 1867 til 1901 var Sørfjord en del av Lyngen prestegjeld og herred. Ullsfjord kommunearkiv omfatter en del arkivsaker fra tiden før Sørfjord/Ullsfjord ble egen kommune. I tillegg finnes en del materiale fra tiden etter 1964,særlig fra de enkelte skolene, som vi har funnet det naturlig å ta med her.

Ullsfjord kommune 1902 -1963

Skogmesterens arkiv 1964 -2003

Skogmesterens arkiv representerer i stor grad Leidulf Olsruds periode som skogreisningsleder/skogmester. Arkivet inneholder mange foredrag, veiledninger og tegninger produsert av Leidulf Olsrud. Dette avspeiler hans engasjement for skog og skogkultur og vilje til formidling av verdiene som ligger her.

Skogmesterens arkiv (1916) 1964 -2003

Les også: