Vi skal gi tjenester med god kvalitet og som folk er fornøyd med. Dersom du likevel ikke er fornøyd har du mulighet til å klage. Her får du vite hvordan du går frem for å klage.
 
Hva kan du klage på
Dersom du ikke er fornøyd med tjenesten kan du klage, uansett hva det gjelder. Men det er likevel viktig å være klar over at det finnes to typer klager; Klage på vedtak og klage på tjenesten.

Klage på vedtak

For mange av våre tjenester (for eksempel sykehjemsplass eller hjemmetjeneste) fatter kommunen et vedtak om tjenester basert på en søknad. Dette vedtaket kan du klage på. Måten klagen blir behandlet på er bestemt av Forvaltningsloven. Dersom du ønsker å klage på vedtaket skriver du et brev til Tildelingskontoret.
 
Adressen er:
Tildelingskontoret for omsorgstjenester
Skippergata 35-37
9008 Tromsø
 
I brevet skriver du hva du ønsker å klage på. Klagen skal behandles innen tre uker. Tildelingskontoret vil gå igjennom vedtaket på nytt, basert på din klage, for å se om vedtaket bør endres.
 
Dersom vedtaket ikke endres sender Tildelingskontoret vedtaket videre til Fylkesmannen i Troms for endelig avgjørelse av saken.

Klage på tjenesten

Dersom du er misfornøyd med forhold ved tjenesten du mottar kan du også klage. Du kan da skrive et brev til enhetsleder for den tjenesten som du klager på, for eksempel sykehjem eller hjemmetjeneste.
 
Enhetsleder vil da undersøke saken, invitere deg på møte (dersom dette ikke allerede er gjort) og gi deg et skriftlig svar.
 
Er du ikke fornøyd med svaret kan du sende en klage til Fylkesmannen i Troms.
 
Adresse er:
Fylkesmannen i Troms
Postboks 6105
9291 Tromsø
 
Fylkesmannen kan starte en tilsynssak mot kommunen basert på din klage. Dersom Fylkesmannen avdekker feil vil disse bli krevd rettet.
 

Hjelp til å klage

Dersom du trenger hjelp til å klage kan de ansatte i tjenesten hjelpe deg. Du kan også kontakte Pasient- og brukerombudet i Troms.
 
Telefon: 77 75 10 00
Epost: troms@pasientogbrukerombudet.no