Fakta om barnehagen

Lunheim barnehage er en av totalt fem barnehager i enheten Fastlandet Nord barnehager. Barnehagen består av fire avdelinger, og er godkjent for barn i alderen 0-6 år. Barnehagens godkjente leke- og oppholdsareal er 237,4 m2. I henhold til bemanningsnormen har barnehagen en grunnbemanning på 4 pedagoger og 8 fagarbeidere/assistenter.  Det er adkomst for både bil og buss (rute 24) til barnehagen.

Barnehagens fokusområder

Fokusområde 1: Språk og språkarbeid
Språk er unikt og menneskelig. Ved å bruke språket kan barn formidle følelser, meninger, tanker,
ønsker,  utveksle  informasjon,  oppklare  misforståelser, skape relasjoner og holde relasjoner vedlike.
Språklige ferdigheter har stor innvirkning på barns trivsel og mestring i hverdagen. Barn med god språkkompetanse vil ha gode forutsetninger for samspill med andre, deltagelse i lek og læring.
MÅL:
Barnehagen skal legge til rette for et språkstimulerende miljø

Fokusområde 2: Helsemessig god utvikling
En  god  balanse  mellom  opplevelse av mestring og utfordringer er grunnleggende for barnas utvikling av et godt selvbilde.
Personalet vektlegger å støtte barna ved å se hva de selv mestrer og er interessert i. 
Personalet ser hvert enkelt barn, og vil være støttende og tilstede i barnas helsemessigeutvikling. 
MÅL:
Barna skal oppleve trivsel, glede og mestring sammen med andre barn i barnehagen.

Handlingsplan mot mobbing
Planens målsetting er å skape et godt læringsmiljø i barnehagen. I tillegg inneholder den strategier for hvordan vi skal forebygge, avdekke og håndtere mobbesituasjoner.
For mer informasjon, se under Våre planer.
 

Samarbeid med foreldrene


Foreldrene er våre viktigste samarbeidspartnere. Et godt samarbeid er avgjørende for kvaliteten i vårt arbeid med barna. Gjennom foreldresamtaler, foreldremøter, samarbeidsutvalg og i den daglige kontakten legger vi vekt på gjensidig utveksling av informasjon og medvirkning i hverdagen.

Foreldresamtaler: Vi inviterer til to foreldresamtaler pr år, en på høsten og en på våren, ellers etter behov. I denne samtalen har vi fokus på  barnets trivsel og utvikling.

Punkter til foreldresamtalen: Foreldresamtaler i barnehagen.pdf

Foreldremøter:  Vi inviterer til foreldremøte i september/oktober. For nye foreldre avholdes i tillegg et eget møte i mai/juni  hvor målet er å legge til rette for en god oppstart. 

Ved behov tilrettelegger vi møter og samtaler med tolk slik at alle skal få best mulig tilgang til å gi og få informasjon.

Samarbeidsutvalg (SU): Samarbeidsutvalget er det formelle organet som skal sikre  et godt samarbeid mellom foreldrene og barnehagen. Alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg (jf. § 4 lov om barnehager). Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal godkjenne årsplanen og uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold. Samarbeidsutvalget består av 2 representanter fra  foreldrene og 2 representanter fra de ansatte i barnehagen. Fagleder er sekretær. Foreldrerepresentantene  blir valgt på foreldremøte/foreldrerådsmøte.

 

Våre planer