Fakta om barnehagen

Elvestrand barnehage er en av totalt fem barnehager i enheten Fastlandet Nord barnehager. Den består av fire baser, og er godkjent for totalt 78 barn i alderen 0-6 år. I henhold til bemanningsnormen har barnehagen en grunnbemanning på 6 pedagoger og 8 fagarbeidere/assistenter. Barnehagens godkjente leke- og oppholdsareal er 300 m2. Det er lett adkomst for både bil og buss (rute 20 - 24 - 450) til barnehagen.

Våre fokusområder

Barnehagen har to fokusområder dette året:
«Språk  og  språkarbeid»  og  «Kropp, bevegelse, mat og helse».  Disse fokusområdene ble valgt
på bakgrunn av ståstedsanalysen, foreldreundersøkelsen, 10 faktor og personalets  interesse og kompetansefelt.

Fokusområde 1: Språk og språkarbeid
HOVEDMÅL:
Barna  skal tilegne seg et godt  ordforråd, god begrepsforståelse og være selvstendig i kommunikasjon

Fokusområde 2: Kropp, bevegelse, mat og helse
HOVEDMÅL:
Barna skal oppleve glede og mestring ved allsidig bevegelseserfaring. De skal få kunnskap og gode holdninger og se sammenhengen mellom sunn mat og god helse.
Barna skal utvikle gode vaner for god hygiene.

Handlingsplan mot mobbing
Planens målsetting er å skape et godt læringsmiljø i barnehagen. I tillegg inneholder den strategier for hvordan vi skal forebygge, avdekke og håndtere mobbesituasjoner.
For mer informasjon, se under Våre planer.
 

Samarbeid med foreldrene

Foreldrene er våre viktigste samarbeidspartnere. Et godt samarbeid er avgjørende for kvaliteten i vårt arbeid med barna. Gjennom foreldresamtaler, foreldremøter, samarbeidsutvalg og i den daglige kontakten legger vi vekt på gjensidig utveksling av informasjon og medvirkning i hverdagen.

Foreldresamtaler: Vi inviterer til to foreldresamtaler pr år, en på høsten og en på våren, ellers etter behov. I denne samtalen har vi fokus på  barnets trivsel og utvikling.
Foreldresamtaler i barnehagen.pdfForeldresamtaler i barnehagen.pdfPunter til foreldresamtalen: Foreldresamtaler i barnehagen.pdf

Foreldremøter:  Vi inviterer til foreldremøte i september/oktober. For nye foreldre avholdes i tillegg et eget møte i mai/juni  hvor målet er å legge til rette for en god oppstart. 

Ved behov tilrettelegger vi møter og samtaler med tolk slik at alle skal få best mulig tilgang til å gi og få informasjon.

Samarbeidsutvalg (SU): Samarbeidsutvalget er det formelle organet som skal sikre  et godt samarbeid mellom foreldrene og barnehagen. Alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg (jf. § 4 lov om barnehager). Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal godkjenne årsplanen og uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold. Samarbeidsutvalget består av 2 representanter fra  foreldrene og 2 representanter fra de ansatte i barnehagen. Fagleder er sekretær. Foreldrerepresentantene  blir valgt på foreldremøte/foreldrerådsmøte.

 

Våre planer