Satsingsområde

Tromsdalen barnehage har sosial kompetanse som satsningsområde. Vi jobber med et program for sosial kompetanse som heter «Være Sammen». Vi har hatt kurs, møter og planleggingsdager omkring dette programmet som vi vil jobbe videre med i årene framover. 

«Være Sammen» programmet består av to deler. En del retter seg mot personalet i barnehagen og tar sikte på å heve vår kompetanse i forhold til det programmet «Være Sammen» vil oppnå. Vi voksne skal få kunnskap og inspirasjon til å bli varme og grensesettende voksne. Det er også utarbeidet en foreldreeske som støtter opp om denne samme tenkningen ut ifra foreldrerollen.
 
«Være Sammen» retter seg også mot barna, både mot det enkelte barn, barn i gruppe og mot barn og voksen samspill. Barna i barnehagen skal oppleve å bli sett og hørt og få hjelp til å utvikle seg i fellesskap med andre. Det er utarbeidet mange gode hjelpemidler som løveloven, løven, bøker, musikk og flanellograf som brukes sammen med barna for å fremme dette.

Vi ble i februar 2015 en Løvebarnehage. Dette ble markert med en stor fest, der vi feiret at vi har fått et sterkt fotfeste i de etiske retningslinjene som ligger i programmet og Løveloven. Programmet «Være Sammen» er forankret i barnehageloven og regjeringens mobbemanifest 2011-14.

Språklig kompetanse

Vi har i flere år hatt høyt fokus på språk og språkstimulering. Vi ser at det er viktig for alle barn, at de får en god språkutvikling og at personalet bidrar til et godt språkskapende miljø. Å fungere godt sosialt henger ofte sammen med evnen til å kommunisere og uttrykke seg. Ved å bruke språket sitt kan barna lettere løse konflikter og skape positive relasjoner i lek og annet samvær. Derfor henger dette området sammen med den vektleggingen vi har på sosial kompetanse.