Hovedmål og satsingsområde

Hovedmål
"Skape et godt oppvekstmiljø hvor barna opplever mestring, tilhørighet og glede!" Alle kan noe og er ivrige etter å lære mer. Barn utvikler seg i ulikt tempo og har derfor ulike grenser for hva de tør og vil. Skal vi utvikle oss må vi få erfaringer og kunnskap. Ingen er passive mottakere av viten og forståelse! Veien til kunnskap går gjennom fingrene. Gjennom å tilegne seg erfaringer øker gleden over å mestre. Skal vi oppleve mestring, tilhørighet og glede må vi alle føle at vi bidrar til fellesskapet på den måten vi selv kan best.

Satsingsområde
Reinen har valgt å fordype seg i fagområdet kropp, bevegelse og helse. Leken vil stå sentralt, etter som den er integrert i barnehagebarnas liv. Den er en naturlig del av all aktivitet som gjøres i forhold til satsningsområdet. Barna skal oppleve glede og mestring, samt velvære og positiv livsutfoldelse gjennom deltakelse i fysisk aktivitet. Slike opplevelser gir trivsel, styrket fellesskapsfølelse og økt sosial kompetanse. 

Foreldresamarbeid

Foreldre er våre viktigste samarbeidspartnere for å sikre kvalitet i barnehagen. Den daglige kontakten mellom barnehagen og foreldre skal preges av gjensidig respekt, tillit og informasjon. Vi ønsker at foreldrene skal ha innflytelse bla. gjennom foreldresamtaler, foreldremøter og samarbeidsutvalget.

Foreldresamtaler
Det tilbys foreldresamtaler minimum to ganger pr. barnehageår. Foreldresamtalen har fokus på det enkelte barns trivsel og utvikling, og hva det er behov for å ha fokus på videre.

Foreldremøter
Barnehagen innkaller til minimum et foreldremøte i året. Møtene brukes til å ta opp aktuelle saker, generell informasjon, pedagogiske opplegg, ulike temaer osv. I tillegg har vi foreldremøte for nye barn i mai/juni.

Prosjekter

I Tromsøysundet barnehager jobber vi nå med et felles utviklingsprosjekt. Vi tar i bruk en metode/verktøy som heter ledervandring. Målet med denne metoden er å øke refleksjon og læring i hele personalgruppen. Og ut fra forskning ser vi at dette prosjektet vil kunne bidra til at både den individuelle og kollektive læringen økes, og til økt motivasjon og arbeidsglede blant personalet. Målet er et en lærende organisasjon, som er en forutsetning for et godt læringsmiljø i kontinuerlig utvikling.

Samarbeidsutvalg (SU)

Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. SU består av likt antall representanter fra foreldre og personalet. SU skal godkjenne barnehagens årsplan og forelegge saker som er viktige for foreldrenes forhold i barnehagen, samt komme med råd, innspill og delta i aktiviteter for å fremme samarbeidet.