– Endelig. Det er fantastisk at vi nå får på plass denne enheten, og det kommer til å bety mye for vårt mål om å skape heltidskultur, kvalitet for brukere, mindre turnover og mer stabil kompetanse, forteller enhetsleder Kirsti Haldorsen ved Bemanningskontor Oppfølgingstjenesten, og tilføyer at hun føler seg både stolt og rørt.  

Kakefest_500x333.jpg

Etterlengtet endring

Sammen med enhetslederen var også ordfører i Tromsø kommune, Kristin Røymo, tilstede på den høytidelige markeringen.
– Kommunen har arbeidet med organisering, i både større og mindre enheter, i en årrekke i denne sektoren. Organiseringen minner om et evig puslespill, bestående av turnuser, som man skal få til å passe inn i hverandre. Det er et krevende arbeid, men denne nye enheten representerer et paradigmeskifte i organiseringen i helsesektoren, forteller Røymo som tillegger at hun selv har arbeidet på ulike nivå i helsevesenet.  
 
Røymo klem_500x333.jpg

Ansatte får tilbud

I dag består seksjon for oppfølgingstjenester av Rus- og psykiatritjenesten, Omsorgstjenesten Sørøya, Omsorgstjenesten Langnes og Omsorgstjenesten Kvaløya som utfører tjenester til personer med sammensatte behov.

– Bemanningskontoret skal dekke opp fravær i hele seksjonen ved å ansette personer i heltidsstillinger. Dette innebærer at vi kan engasjere de fast ansatte ut til avdelingene ved fravær. Den organisatoriske endringen betyr også at alle deltidsansatte i seksjonen skal få tilbud om å øke sin stillingsprosent til 100 prosent, forklarer Haldorsen.

Arbeidet ved seksjonen omfatter praktisk bistand og helsetjeneste i hjemmet, miljøtjeneste, dagtilbud, avlastning og botrening til personer med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsvansker.

Et mangfoldsperspektiv

Opprettelsen av bemanningskontoret betyr at den totale mengden av ansatte går ned, men at andelen heltidsstillinger øker. Dette står i kontrast til den tidligere organiseringen, der hver enkelt enhet leide inn vikarer ved fravær. Ved mangel på vikarer, førte dette til overtid på fast ansatte.
– Tidligere arbeidet de ansatte på én avdeling. Den nye organiseringen fører til at ansatte nå skal arbeide på flere avdelinger, for å skape heltidsstillinger, opplyser enhetslederen.
Kirsti Haldorsen forteller også ivrig om de ansattes kompetanse, men at hun er klar over at mange av disse også ønsker å øke sin formelle kompetanse. Den nye organiseringen gjør det mulig å tilrettelegge for at denne gruppen også kan ta formell utdanning, ved hjelp av fleksibel turnus.                                                                                                                                      
Kristin Røymo synes det er betydningsfullt at bemanningskontoret også har med seg et mangfoldsperspektiv i utviklingen – som skal respektere og verdsette mangfoldet i kommunens befolkning.

– Denne enheten skal arbeide med mange ulike mennesker med forskjellig bakgrunn, og da må den naturligvis også representere det samfunnet og det fellesskapet enheten er en del av. Tenk hvor viktig det er for eldre mennesker for eksempel, at noen forstår deres språk og kultur, sier Røymo.