Vi har store etterslep i oppgraderingen av uterom ved flere skoler i Tromsø kommune. Da mange av skolene og uterommene ble bygd, var elevtallet lavere enn det er i dag. En stor del av skolene i Tromsø er bygd på 70-tallet med utbygging på 90-tallet, og standarden på uterommene ved skolene er i liten grad oppgradert, selv om elevtallene har økt. I tillegg er det langt mer trafikk utenfor skolene i dag, enn det var da mange av dem ble bygget.
Handlingsplanen for uterom ved skoler i Tromsø er vedtatt i kommunestyret. Totalt er det satt av 62.700.000 kroner til oppgradering av uterom ved skoler i tidsperioden 2018-2021.

Høye krav
Vårt nordnorske klima setter høye krav til uterommene i Tromsøskolen. Den lange vinteren og mye nedbør gir spesielle utfordringer som gjør at vi må omforme de anbefalingene for uterom som finnes – og som er utformet lenger sør der klimaet er et annet.
Trafikksikkerhet er også et vesentlig punkt som skal utbedres. Trafikksikre skoleveger er et prioritert prosjekt i Tenk Tromsø, og dette henger tett sammen med uterom på skolen. Alle skoler skal ha sin egen trafikksikkerhetsplan, og vi ønsker å etablere såkalte hjertesoner rundt skolene. Det kan være tiltak som betyr at barn som kjøres til skolen må settes av i markerte soner utenfor skolen, for å unngå trafikk inne på skolens område.

Mål
Gjennom handlingsplan for uterom ved skoler 2018-2021 vil vi oppfylle disse målene:
  • Skoleanleggets uterom skal kunne brukes til alle årstider, gjennom hele døgnet og i all slags vær.
  • Trafikksikre løsninger i og utenfor skolens uterom.
  • Uterom skal fremme lek og motorisk utvikling.
  • Skoleanleggets uterom skal fungere som nærmiljøanlegg og sees i sammenheng med kommunale lekeplasser.
  • Uterom skal kunne brukes i undervisning, opplevelser og egenaktivitet.
  • Uterom skal være universelt utformet.
  • Kvaliteten på uterom ved skoler skal heves.
 
Vil du vite mer? Hele handlingsplanen for uterom ved skoler i Tromsø kommune kan leses ned her!

Bildet er tatt i skolegården på Gyllenborg skole. Arbeidet i skolegården skal ferdigstilles til 2. juli.