Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om dispensasjon

Slik søker du om dispensasjon:

Dersom et tiltak er i strid med gjeldende plan eller lov kan det søkes om dispensasjon fra disse forholdene. 

Plan og bygningsloven kapittel 19 regulerer dette forholdet.

Plan og bygningsloven §19-2 gir kommunen anledning til å gi dispensasjon og den lyder:

 § 19-2. Dispensasjonsvedtaket

Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.      

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.

Det understrekes at det er tiltakshaver / ansvarlig søker som skal begrunne/fremlegge grunnlaget for å gi dispensasjon.

Dersom tiltaket du ønsker å gjennomføre er betinget av dispensasjon må det søkes særskilt om dette. Du kan velge om du vil søke dispensasjon isolert sett, for senere å omsøke selve tiltaket – eller å søke dispensasjon samtidig som du omsøker selve tiltaket.
 
Søknad om dispensasjon fremsettes i vanlig brevs form. Søknaden skal inneholde:
Dispensasjoner skal nabovarsles jf. pbl § 19-1 jf. pbl § 21-3. Dersom dispensasjonen berører saksområder til fylkeskommune eller andre statlige myndigheter (sektormyndigheter) skal saken sendes på høring jf. pbl § 19-1 jf. pbl § 21-5. Byutviklingssjefen vil normalt ta seg av dette.

Søknaden sendes til

Tromsø kommune
Byutvikling
Rådhuset
9299 TROMSØ
 

Saksbehandlingstid

Plan – og bygningsloven har ikke lovfastsatt saksbehandlingstid for søknader som er betinget av dispensasjon.
 
Søknaden vil imidlertid bli behandlet så fort det lar seg gjøre.

Pris for tjenesten

Relevante lover og retningslinjer

Les også:

 Skriv ut |
Del denne side: