Overvåking og videre undersøkelser fortsetter likevel for å følge med drikkevannskilder.

- Vi forstår at man kan være urolig for om drikkevannet er forurenset. Den kunnskapen vi har i dag, gir ikke grunn til uro. Men for å kvalitetssikre de prøvene som er gjort skal også Folkehelseinstituttet gjøre en selvstendig vurdering av prøveresultatene, sier kommuneoverlege Mikal Tønsaas.

Fire aktører har tatt prøver
Fire forskjellige aktører har tatt vann- og jordprøver over et større område. Prøvene er tatt i anleggsområdet, i bekker, i drikkevannskilder og også direkte i vannspringen hos noen husholdninger. De er analysert av Toslab i Tromsø, som er en nøytral tredjepart. Det gjenstår fortsatt noe analysearbeid.

- Det er betydelig lovlig anleggsvirksomhet i området. Prøvene viser, per i dag, ikke annet enn at det har pågått anleggsvirksomhet. Grenseverdiene i drikkevannsforskriften er satt med god margin. Den kunnskapen vi har i dag gir ikke grunn til å iverksette nye tiltak og vi samarbeider tett og godt med utbygger, sier Tønsaas.

Han understreker likevel at overvåking fortsetter på samme nivå som i dag og at politiet fortsatt gjør sin etterforskning.

- Betryggende
I prøvene som nå er analysert, er det funnet verdier av blant annet aluminium og PAH. PAH er en samlebetegnelse for tjærestoffer som alle er eksponert for. Den største eksponeringen av PAH skjer gjennom maten. Deretter er luftforurensing og sigarettrøyking de vanligste kildene. Vann utgjør normalt en svært liten kilde til eksponering for disse stoffene.

- Funnene tyder på lokal forurensing enkelte steder på anleggsområdet, uten helsemessig betydning for drikkevannet. De største funnene er gjort for eksempel ved en dieseltank og en trafostasjon. Det er betryggende at verdiene som er målt ved og i drikkevannskilder er under drikkevannsforskriftens grenseverdier, sier Mikal Tønsaas.
 
Dersom du er urolig eller har spørsmål, kontakt Seksjon for vann og avløps vakttelefon på 970 09 010.