Innsyn

Retten til innsyn i offentlige arkiv er slått fast i offentlighetsloven og er et grunnleggende demokratisk prinsipp. Utgangspunktet er at alt er offentlig med noen unntak. Formålet med offentlighetsprinsippet er at i alle skal kunne kontrollere politiske og administrative avgjørelser for å trygge rettsikkerheten for den enkelte.
 
Et offentlig organ, her kommunen, kan derfor ikke nekte innsyn i et dokument eller journaler dersom det ikke finnes unntaksregler for dette. Klausulering av materiale gjelder i hovedsak personopplysninger, forretningshemmeligheter og rikets sikkerhet. Klausuleringen er hjemlet i flere lover og forskrifter. Klausuleringen faller vanligvis bort etter 60 år (alderen på opplysningen), jf. forvaltningslovens §13c. I barneverns- og adopsjonssaker faller klausuleringa bort etter 100 år, jf. forvaltningsforskriften §10.
 
De viktigste saksområdene som er klausulert i mer enn 60 år er:
 
Farskaps- og bidragssaker 80 år
Pasientjournaler 80 år
Adopsjonssaker 100 år
Barnevernssaker 100 årAlle har rett til partsinnsyn (dvs. å se opplysninger som er registrert på seg selv), jf. forvaltningslovens §§ 18 og 19.
 
Forskere (tilknyttet en forskningsinstitusjon) kan få innsyn i klausulert materiale. Da må forskeren søke om dette. Forespørselen må da sendes til det fagdepartement som er overordnet for det sakfelt som innsynssøknaden gjelder, jf. forvaltningslovens §13c.
 

Les også: