Integreringsutvalget skal arbeide for å gjøre Tromsø til et åpent, tolerant og inkluderende samfunn, der innbyggere fra andre land deltar og bidrar. 

Medlemmer

Medlemmer
Integreringsutvalget skal ha ni medlemmer som oppnevnes av kommunestyret. Seks av medlemmene skal være innbyggere fra andre land og verdensdeler, minst en av disse skal være arbeidsinnvandrer. Disse foreslås av lag, foreninger og andre gjennom en åpen utslysning. Tre medlemmer velges blant medlemmene av Tromsø kommunestyre.

Møteplan og møteprotokoll

Første møte ble holdt den 14.06.2018 - møteprotokoll 14.06.2018 (DOC) (PDF)  

Utvalgets oppgaver

Integreringsutvalget er et rådgivende, informasjonsgivende og aktivitetsskapende utvalg, som samarbeider med kommunestyret, kommuneadministrasjonen og Tromsøsamfunnet for øvrig om saker som er viktige for deltakelse og integrering.
  • Utvalget skal være høringsorgan og avgi uttalelser i saker og planer av interesse for mennesker med innvandrerbakgrunn
  • Utvalget skal bidra til å bygge og dele kunnskap innen integreringsfeltet
  • Utvalget skal stimulere til kreativitet og nytenking innen forbedring av levekår og deltakelse av innvandrere i samfunnslivet
  • Utvalget skal arrangere et fagseminar sammen med kommunens sekretariat og andre aktuelle aktører
  • Utvalget skal utarbeide årsmelding og sendes til kommunestyret.
Retningslinger for integreringsutvalget