Tromsø kommune er vertskommune for Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA), region Midt- og Nord-Troms. 16 kommuner i Midt- og Nord-Troms, har inngått et samarbeid om interkommunal beredskap for å være bedre rustet til å takle akutte forurensningshendelser på land og på sjø.
 
Klima- og forurensningsdirektoratet har delt Norge inn i 33 regioner, og IUA Midt- og Nord-Troms er region nr 31. Følgende kommuner inngår i vår region: Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen, Storfjord, Karlsøy, Tromsø, Balsfjord, Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Lenvik, Berg, Tranøy og Torsken.

Kontaktinformasjon

Sekretariat
Brann og redning
Telefon: 77 79 07 05
E-post: iua@tromso.kommune.no
 
Sentralbord (24t): 77 79 07 00
Faks (24 t): 77 79 07 19
 
Leder IUA
Varabrannsjef Tromsø Brann og redning, Kaj Christiansen
Telefon: 77 79 07 02/ 913 60037

IUA - Driftsorganisasjon

Bilde1.jpg
IUAs driftsorganisasjon består av:

Leder: representant fra Brann og redning i vertskommunen
Nestleder: representant fra eierkommunene (ikke fra vertskommunen)

Medlemmer:
To valgte representanter fra eierkommunene (ikke fra vertskommunen)
  • Troms politidistrikt
  • Oljeselskapene og industrien
  • Fiskeridirektoratet, region Troms
  • Havnemyndighet
Oljeselskapene og industrien velger selv sin representant.

Forurensningshendelser innenfor vårt ansvarsområde ledes av varabrannsjefen i Tromsø kommune. 
 
Driftsorganisasjonen har videre ansvar for å øve mannskaper og utstyr, for at det foreligger en hensiktsmessig beredskapsplan samt påse at personell- og utstyrsressursene er tilstrekkelige i forhold til skadepotensialet i regionen.

Beredskapsplaner - akutt forurensning